Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 Toán 7 Bài tập cuối chương 1 – Cánh diều Giải Toán lớp 7 trang 30 – Tập 1

Bạn đang tìm hiểu về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 hữu ích với bạn.

1. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 Toán 7 Bài tập cuối chương 1 – Cánh diều Giải Toán lớp 7 trang 30 – Tập 1

Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 1 sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→10 trang 30, 31 tập 1.

Giải SGK Toán 7 Bài tập cuối chương I giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải bài tập chương số hữu tỉ. Giải bài tập Toán 7 trang 30, 31 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Giải Toán 7 trang 30, 31 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,5;1;frac{ - 2}3.

b) Trong ba điểm A, B, C trên trục số dưới đây có một điểm biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Hãy xác định điểm đó.

holder

Gợi ý đáp án

a) Ta có frac{ - 2}3 < 0,5 < 1 nên:

Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: frac{ - 2}3;,0,5;,1

b) Số 0,5 nằm giữa số 0 và số 1

=> Điểm B biểu diễn số hữu tỉ 0,5.

Bài 2

Tính:

a)5frac34.frac{ - 8}9;

b)3frac34:2frac12

c)frac- 95:frac12

d)left( {1,7 right)^2023}:left( {1,7 right)^2021}.

Gợi ý đáp án

a)5frac34.frac{ - 8}9 = frac{23}4.frac{ - 8}9 = frac{ - 46}9;

b)3frac34:2frac12 = frac{15}4:frac52 = frac{15}4.frac25 = frac32

c)frac- 95:frac12 = frac- 95.2 = frac{ - 18}5

d)left( {1,7 right)^2023}:left( {1,7 right)^2021} = left( {1,7 right)^2023 - 2021} = left( {1,7 right)^2} = 2,89.

Bài 3

Tính một cách hợp lí:

a)frac{ - 5}{12} + left( - 3,7 right) - frac7{12} - 6,3; b)2,8.frac{ - 6}{13} - 7,2 - 2,8.frac7{13}

Gợi ý đáp án

a)

beginarraylfrac{ - 5}{12} + left( - 3,7 right) - frac7{12} - 6,3\ = left( {frac{ - 5}{12} - frac7{12}} right) - left( 3,7 + 6,3 right)\ = - 1 - 10 = - 11endarray

b)

beginarrayl2,8.frac{ - 6}{13} - 7,2 - 2,8.frac7{13}\ = 2,8.left( {frac{ - 6}{13} - frac7{13}} right) - 7,2\ = 2,8.left( - 1 right) - 7,2\ = - 2,8 - 7,2 = - 10endarray

Bài 4

Tính:

a)0,3 - frac49:frac43 cdot frac65 + 1;

b){left( {frac{- 1}3} right)^2} - frac38:(0,5)^3 - frac52 cdot ( - 4);

c)1 + 2:left( {frac23 - frac16} right) cdot ( - 2,25)

d)left[ {left( {frac14 - 0,5} right) cdot 2 + frac83} right]:2.

Gợi ý đáp án

a)

beginarrayl0,3 - frac49:frac43 cdot frac65 + 1\ = frac3{10} - frac49.frac34.frac65 + 1\ = frac3{10} - frac25 + 1\ = frac3{10} - frac4{10} + frac{10}{10}\ = frac9{10}endarray

b)

beginarrayl{left( {frac{- 1}3} right)^2} - frac38:(0,5)^3 - frac52 cdot ( - 4)\ = frac19 - frac38:frac18 - frac52.left( - 4 right)\ = frac19 - 3 + 10\ = frac19 - frac{27}9 + frac{90}9\ = frac{64}9endarray

c)

beginarrayl1 + 2:left( {frac23 - frac16} right) cdot ( - 2,25)\ = 1 + 2:left( {frac46 - frac16} right) cdot left( { - frac94} right)\ = 1 + 2:frac12.left( { - frac94} right)\ = 1 + 2.frac21.left( { - frac94} right)\ = 1 + left( - 9 right) = - 8endarraybeginarrayl1 + 2:left( {frac23 - frac16} right) cdot ( - 2,25)\ = 1 + 2:left( {frac46 - frac16} right) cdot left( { - frac94} right)\ = 1 + 2:frac12.left( { - frac94} right)\ = 1 + 2.frac21.left( { - frac94} right)\ = 1 + left( - 9 right) = - 8endarray

d)

beginarraylleft[ {left( {frac14 - 0,5} right) cdot 2 + frac83} right]:2\ = left[ {left( {frac14 - frac24} right) cdot 2 + frac83} right].frac12\ = left( {frac{- 1}4.2 + frac83} right).frac12\ = left( {frac{- 1}2 + frac83} right).frac12\ = frac{13}6.frac12 = frac{13}{12}endarray.

Bài 5

Tìm x, biết:

a) x + left( { - frac29} right) = frac{ - 7}{12};

b) ( - 0,1) - x = frac{ - 7}6

c) ( - 0,12) cdot left( {x - frac9{10}} right) = - 1,2;

d) left( {x - frac35} right):frac{- 1}3 = 0,4.

Gợi ý đáp án

a)

beginarraylx + left( { - frac29} right) = frac{ - 7}{12}\x = frac{ - 7}{12} + frac29\x = frac{ - 21}{36} + frac8{36}\x = frac{ - 13}{26}endarray

Vậy x = frac{ - 13}{26}.

b)

beginarrayl( - 0,1) - x = frac{ - 7}6\frac{- 1}{10} - x = frac{ - 7}6\x = frac{- 1}{10} + frac76\x = frac{ - 3}{30} + frac{35}{30}\x = frac{32}{30}\x = frac{16}{15}endarray

Vậy x = frac{16}{15}

c)

beginarrayl( - 0,12) cdot left( {x - frac9{10}} right) = - 1,2\frac{ - 3}{25} cdot left( {x - frac9{10}} right) = frac{ - 6}5\x - frac9{10} = frac{ - 6}5:left( {frac{ - 3}{25}} right)\x - frac9{10} = frac{ - 6}5.frac{ - 25}3\x - frac9{10} = 10\x = 10 + frac9{10}\x = frac{109}{10}endarray

Vậy x = frac{109}{10}.

d)

beginarraylleft( {x - frac35} right):frac{- 1}3 = 0,4\left( {x - frac35} right):frac{- 1}3 = frac25\x - frac35 = frac25.frac{- 1}3\x - frac35 = frac{ - 2}{15}\x = frac{ - 2}{15} + frac35\x = frac7{15}endarray

Vậy x = frac7{15}.

Bài 6

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

a) (0,2)^0;(0,2)^3;(0,2)^1;(0,2)^2;

b) ( - 1,1)^2;( - 1,1)^0;( - 1,1)^1;( - 1,1)^3.

Gợi ý đáp án

a) left( {0,2 right)^0} = 1;left( {0,2 right)^1} = 0,2;left( {0,2 right)^2} = 0,04;left( {0,2 right)^3} = 0,008

Vì 0,008 < 0, 04 < 0,2< 1 nên sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là:

(0,2)^0;(0,2)^1;(0,2)^2;(0,2)^3.

b) left( { - 1,1 right)^0} = 1;left( { - 1,1 right)^1} = - 1,1;left( { - 1,1 right)^2} = 1,21;left( { - 1,1 right)^3} = - 1,331

Vì -1,331 < -1,1 < 1 < 1,21 nên sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là:

( - 1,1)^3;( - 1,1)^1( - 1,1)^0;( - 1,1)^2

Bài 7

Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng frac16 trọng lượng của nó trên Trái Đất. Biết trọng lượng của một vật trên Trái Đất được tính theo công thức: P = 10;rm{m} với P là trọng lượng của vật tính theo đơn vị Niu-tơn (kí hiệu rm{N}); m là khối lượng của vật tính theo đơn vị ki-lô-gam.

(Nguồn: Khoa học tự nhiên 6, NXB Đại học Sư phạm, 2021)

Nếu trên Trái Đất một nhà du hành vũ trụ có khối lượng là 75,5;rm{kg} thì trọng lượng của người đó trên Mặt Trăng sẽ là bao nhiêu Niu-tơn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Gợi ý đáp án

Trọng lượng người đó trên Trái Đất là: 75,5.10 = 755 (N)

Trọng lượng người đó trên Mặt Trăng là:

755.dfrac16 approx 125,83 (N)

Bài 8

Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 30;rm{km}/rm{h} mất 3,5 giờ. Từ địa điểm B quay trở về địa điểm A, người đó đi với vận tốc 36;rm{km}/rm{h}. Tính thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người đó.

Gợi ý đáp án

Quãng đường AB dài: 30.3,5 = 105 (km)

Thời gian người đó đi quãng đường từ địa điểm B về địa điểm A là:

105:36 = frac{35}{12} (giờ)

Bài 9

Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh. Sau khi sơ kết Học kì I, số học sinh ở mức Tốt của mỗi lớp đó được thể hiện qua biểu đồ cột ở Hình 5 .

a) Lớp nào có số học sinh ở mức Tốt ít hơn một phần tư số học sinh của cả lớp?

b) Lớp nào có số học sinh ở mức Tốt nhiều hơn một phần ba số học sinh của cả lớp?

c) Lớp nào có tỉ lệ học sinh ở mức Tốt cao nhất, thấp nhất?

Gợi ý đáp án

a) Một phần tư số học sinh cả lớp là:frac14.40 = 10 (học sinh).

=>Lớp 7C và 7E có số học sinh ở mức Tốt ít hơn một phần tư số học sinh của cả lớp.

b) Một phần ba số học sinh cả lớp là:frac13.40 approx 13 (học sinh).

=> Lớp 7A và 7D có số học sinh ở mức Tốt nhiều hơn một phần ba số học sinh của cả lớp.

c) Lớp 7D có tỉ lệ học sinh ở mức Tốt cao nhất.

Lớp 7E có tỉ lệ học sinh ở mức Tốt thấp nhấ

Bài 10

Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở Hình 6 .

a) Những năm nào sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn?

b) Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất?

c) Tính tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018.

holder

Gợi ý đáp án

a) Năm 2015 và năm 2016 sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn.

Năm 2016, 2017, 2018 sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn.

b) Năm 2016 Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất.

Năm 2018 Việt Nam sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất.

c) Tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018 là:

frac{936,3}{994,2}.100% = 94,18%

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ VNExpress

VNExpress
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ soha.vn

soha.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ vov.vn

vov.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 rồi nhỉ? Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 từ facebook.com

facebook.com
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
cách Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
hướng dẫn Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1
Bài 101 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 miễn phí

Scores: 5 (136 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn