Top 18+ Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án) Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh thuộc dạng bài tập trọng tâm trong thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh.

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh bao gồm lý thuyết, cách làm, các từ để hỏi thường gặp và các dạng bài tập có đáp án kèm theo. Qua tài liệu này giúp các bạn học sinh nắm vững được cách làm bài, từ đó vận dụng kiến thức để học tốt ngữ pháp tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm một số tài liệu như: Bài tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh.

I. Lưu ý khi làm bài

– Trước hết ta phải xác định được từ để hỏi.

– Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.

– Nếu trong câu:

+/ Dùng động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu trong câu dùng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:

1. I, We => You

2. me, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Cách làm bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân

1. Xác định từ gạch chân chỉ người/ vật/ số đếm/ số tiền/ hành động/ tính từ,…

2. Chọn từ để hỏi thích hợp

3. Xác định thì qua động từ chính trong câu

4. Xác định chủ ngữ? Số nhiều/ít

5. Chọn trợ động từ thích hợp với chủ ngữ và thì

6. Đặt câu

III. Các từ để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh.

1. Cách đặt câu hỏi với từ What

What là từ dùng để hỏi về cái gì đó như là một đối tượng,món ăn hoặc hoạt động. Bên cạnh từ What, bạn cũng có thể dùng từ which đề thay thế khi muốn hỏi về cái gì, loại nào.

Cấu trúc: What + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đặt câu hỏi với từ what, cùng tìm hiểu ví dụ:

What is your favorite flavor of ice cream? (Vị kem yêu thích của bạn là gì?)

What do you want to do today? (Bạn muốn làm gì hôm nay?)

2. Đặt câu hỏi với Why

Why là từ để hỏi về nguyên nhân, lý do tại sao lại xảy ra vấn đề đó.

Cấu trúc: Why + an auxiliary verb (be, do, have) + subject + main verb?

Ví dụ về câu hỏi với từ Why:

Why are you so sad? (Tại sao bạn lại buồn như vậy?)

Why did you go to bed last night? (Tại sao bạn lại đi ngủ trễ vào tối hôm qua?)

3. Cách đặt câu hỏi với Who

Who là để hỏi về một người nào đó. Nếu bạn muốn xác định người có liên quan đến việc gì đó, hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi với who.

Cấu trúc: Who + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về ,cùng tìm hiểu ví dụ:

Who is the manager of this coffee shop? (Ai là quản lý của quán café này?)

Who will pick me up to go to the school? (Ai sẽ đón tôi đến trường?)

4. Đặt câu hỏi với Where

Where là từ để hỏi về vị trí. Khi người hỏi sử dụng các mẫu câu hỏi wh trong Tiếng Anh bắt đầu với Where nghĩa là bạn đang cần tìm một nơi, một vị trí nào đó. Hoặc nó cũng được dùng để hỏi một điều gì đó có liên quan đến một địa điểm hoặc vị trí.

Cấu trúc: Where + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No)

Ví dụ về đặt câu hỏi trong Tiếng Anh bằng từ Where như sau:

Where are you from? (Bạn từ đâu đến?)

Where do you want to meet for lunch? (Bạn muốn gặp ở đâu để ăn trưa?)

5. Cách đặt câu với When

Đặt câu với when bạn có thể biết về thời điểm, hỏi giờ hoặc một chi tiết công việc vào một thời điểm nào đó.

Cấu trúc: When + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No

Cùng tìm hiểu ví dụ về cách đặt câu hỏi với từ when:

When are we going to the movie? (Khi nào chúng ta đi xem phim?)

When should I expect you to deliver the report? (Lúc nào thì tôi nên mong chờ bạn gửi báo cáo?)

6. Đặt câu hỏi với How

How dùng để hỏi về một quá trình hoặc một tính chất. Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc đó hay quy trình đó làm thế nào thì hãy dùng How.

Cấu trúc: How + (Cấu trúc câu hỏi Yes/No

Hãy cùng tìm hiểu một vài ví dụ với How:

How do you get to the university? (Bạn đi đến trường đại học như thế nào?)

How do you cook this? (Bạn nấu món này như thế nào?)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

7. How: thế nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi cho tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi cho độ dày

12. How thin: hỏi cho độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi cho độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó lấy mất của bạn bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often do you go to school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens do you have here?

IV. Bài tập tự luyện

Câu 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They do not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to Da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete and Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I and my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to musicin my free time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my free time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to the shoe shop in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the shop over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho Chi Minh City.

……………………………………………………………….

32. The bank is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want to return to America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam leaves home at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen to music in my free time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions and tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the party at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes to the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker to California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.

…………………………………………………………….

67.I will go to the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack and I get to school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t do his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

Câu 2: Make questions for the underlined words/ phrases

1. Nam does the morning exercise every day.

………………………………………………………………………………………………

2. This river is 20 meters wide.

………………………………………………………………………………………………

3. He watches T.V when he has free time.

………………………………………………………………………………………………

4. Jack is 1.8 m tall.

………………………………………………………………………………………………

5. They have three children.

………………………………………………………………………………………………

6. Shakespeare wrote Hamlet.

………………………………………………………………………………………………

7. The Browns are planting trees in the garden.

……………………………………………………………………………………………

8. This car belongs to my grandfather.

………………………………………………………………………………………………

9. Minh goes to bed at 10.00.

………………………………………………………………………………………………

10. They are going to stay in Hai Phong for two days.

………………………………………………………………………

Câu 3. Choose the best answer

1. Little John feels (tired/ bored) today because he has to stay at home looking after the house.

2. How (long/ high) is that river?

3. What is the (height/ length) of that post?

4. How (tall/ high) is your father?

5. My little daughter is two years of (old/ age).

6. Do you know how (wide/ narrow) this lake is?

7. I don’t know how (many/ much) time I need to spend on English.

8. Our grandparents look after (them/ themselves) as they live alone.

9. A camel has thick hair to protect (it/ itself) from the heat of the desert.

10. How (thick/ thin) is this book?

11. The kiwi has a (long/ wide) beak.

12. What is the (length/ depth) of this well?

13. Where is (your/ yours) dictionary? – I want to borrow (it/ its).

14. Have you ever watched cats wash (each other/ themselves)?

15. How (long/ often) do you visit your parents? – Twice a month.

Câu 4

1. Our school year starts on September 5th

2. Summer vacation lasts for three months

The longest vacation is summer vacation

3. I usually visit my grandparentsduring my vacation

4. My mother works eighthours a day

5. Robinson is an English teacher

6. The hotel is opposite the museum

7. It’s about two kilometersfrom my house to the market

8. It takes about twenty minutesto go to school by bike

9.These envelopes are 5000 dong

10. Hoa needs some stamps and a pad of letter-papers

11. A letter to America is 9500 dong

12. Liz will send these letters to her friends

13. I would like some orange juice

14. I saw her last night

15. Her neighbor gave her a nice dress

16. They returned to America two weeks ago

17. Robinson bought a poster

18. My father was in Ha Noi last month

19. He travelled to Nha Trang by coach

20. She went to the doctor because she was sick

21. We meet her at the City’s Theaterlast night

22. Nga brushes her teeth three times a day

23. My father was in Ha Noi three weeks ago

24. Nam played badminton with Minh

25. She went to the doctor because she had a backache

26. The students are practicing their English at the moment

27. He had an appointment at 10.00

28. They travelled to the USA by planelast month

29. I’d like to see a cowboy movie

30. My family usually watches TV in the evening

31. They didn’t have a TV because it was too expensive

32.We prefer reading and playing chess

33. She likes pop music

34. Nga is going to visit her old teachers this evening

V. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the shop over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho Chi Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to musicin my free time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t do his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get to school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving test two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went to the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t do anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money to Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to a party last night

………………………………………………………

2. He goes to the cinema every Saturday

………………………………………………………

3. I’ve got a red car

……………………………………………………….

4. I go to bed at midnight.

………………………………………………………

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) ………………………………………………………

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ………………………………………………………

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ………………………………………………………

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ………………………………………………………

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ………………………………………………………

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ……………………………………………………….

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ………………………………………………………

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ………………………………………………………

Celebrity: No, I have never been to New York before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the party start?

A. Where

B. How often

C. What time

Bài 7: Write these questions for the underlined parts

1. My family usually go to pagodason the first day of Tet.

____________________________________________________

2. Tet lasts ten days.

____________________________________________________

3. Before Tet, people should clean and decorate their houses.

____________________________________________________

4. People shouldn’t eat duck meat at Tet because it brings unluckiness.

____________________________________________________

5. We will visit our relatives on the second day of Tet.

____________________________________________________

6. Everest is over 60 million years old.

____________________________________________________

7. The Grand Canyon is in Arizona, USA.

____________________________________________________

8. Mount Everestis the highest mountain in the world.

____________________________________________________

9. Visitors can get to Angel Fails by boat.

____________________________________________________

10. Victoria Falls. Victoria Falls are twice as tall as Niagara Falls.

____________________________________________________

11. We have lived in New York for ten years.

____________________________________________________

12. The weather in Stockholm has been perfect.

____________________________________________________

13. He travelled to Mexico by train.

____________________________________________________

14. I play basketball every weekend.

____________________________________________________

15. Last night I watched a basketball match on TV.

____________________________________________________

Bài 8: Write questions for the underlined parts

1. Jim usually plays volleyballin his free time.

__________________________________________

2. He plays volleyball three times a week.

__________________________________________

3. I started my hobby five years ago.

__________________________________________

4. Tomorrowland is an electronic dance music festival

__________________________________________

5. The Songkran Festival is usually celebrated between 13 and 16 April

__________________________________________

6. The Vietnamese celebrate Tet with family gatherings, traditional foods, and lion dances

__________________________________________

7. Many people went to Han Riverto witness the Danang International Fireworks Festival.

__________________________________________

8. We should use biogasfor cooking instead of gas.

__________________________________________

9. People use solar power for heating or cooling the house.

__________________________________________

10. Yaly Hydropower Plant was constructed in 1993.

__________________________________________

11. The US spent 55 billionon energy research in 2015.

__________________________________________

12. There are seven typesof renewable energy.

__________________________________________

13. Solar panels will be placed on the roofs of houses and buildings.

__________________________________________

14. Children living in slums have more diseases because of poor living conditions.

__________________________________________

15. Overcrowding causes problems such as housing, congestion, unemployment, etc.

__________________________________________

16. Many people from the countryside are moving to big citiesto find work.

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to finish the composition?

6 – What do you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue to Ho Chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they do two weeks ago?

When did they return to America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel to Nha Trang?

16 – Why did she go to the doctor?

17 – What time did Nam leave home yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually do the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – Do you have magazines and newspapers?

25 – What do you often do in your free time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often do you go to the movies?

31 – When do they go to the beach?

32 – Where do they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to get to school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he do two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she call the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you do last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go to school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to the party?

31 – Did you go to the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money to Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. Where did you go last night?

2. How often does he go to the cinema?

3. What have you got?

4. What time do you go to bed?

5. Who did you meet yesterday?

Exercise 5: Complete the interview

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where do you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often do you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been to New York?

Exercise 6: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

Exercise 7: Write these questions for the underlined parts

1. Where do your family usually go on the first day of Tet?

2. How long does Tet last?

3. What should people do before Tet?

4. Why shouldn’t people eat duck meat at Tet?

5. When will you visit your relatives?

6. How old is Mt. Everest?

7. Where is the Grand Canyon?

8. What is the highest mountain in the world?

9. How can visitors get to Angel Falls?

10. Which is taller, Victoria Falls or Niagara Falls?

11. How long have you lived in New York?

12. How has the weather been like in Stockholm?

13. How did he travel to Mexico?

14. How often do you play basketball?

15. What did you do last night?

Exercise 8 

1. What does Jim do in his free time?

2. How often does he play volleyball?

3. When did you start your hobby?

4. What is Tomorrowland?

5. When is the Songkran Festival usually celebrated?

6. How do Vietnamese celebrate Tet?

7. Where did many people go to witness the Danang International Fireworks Festival?

8. What should we use for cooking instead of gas?

9. What do people use for solar power for?

10. When was Yaly Hydropower Plant constructed?

11. How much did the US spend on energy research in 2015?

12. How many types of renewable energy are there?

13. Where will solar panels be placed?

14. Why do children living in slums have more diseases?

15. What does overcrowding cause?

16. Where many people from the countryside moving to find work?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án

Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
cách Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án
Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân Lớp 7 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.2 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn