Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh Chinh phục dạng điền từ vào đoạn văn

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh Chinh phục dạng điền từ vào đoạn văn

Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh là tài liệu mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn làm quen, tập dượt cũng như ôn luyện nhuần nhuyễn trước khi bước vào kì thi chính thức không bị mất quá nhiều thời gian cho dạng bài này để đạt được kết quả kì thi cao nhất. Chúc các bạn thi tốt. Sau đây mời các bạn vào tham khảo và tải tại đây.

Bài tập điền từ vào đoạn văn tiếng Anh

Để làm tốt được dạng bài này, nhiều bạn cho rằng chỉ cần có cách làm bài nào đấy là đủ để có thể giúp được điểm cao. Tuy nhiên, trước hết các em cần phải có:

a) Kiến thức ngữ pháp chắc chắn. Các phần ngữ pháp hay thi nhất là:

-­ Liên từ và các từ chuyển tiếp: Yet, So, When, As, Since, However, In addition, For example,….

– Giới từ, cụm giới từ: in, on, at, from, with, across, beside, instead of, apart from…

– Cụm động từ: give up, look into, face up to, put up with, look forward to..

– Mệnh đề quan hệ và mệnh đề danh từ: who, whom, which, that, what, whether…

– Đại từ: it, this, that, another, each other…

– Đôi khi còn có các dạng khác: mạo từ, thì của động từ, câu bị động, cấp so sánh, từ loại.

b) Từ vựng: Cần ôn về Collocation, Word choice.

Trong bài, hay ra kiểu lựa chọn giữa “Do” hay “Make”; “secret” hay “mistery”; “appeal” hay “attract”

CÁCH LÀM DẠNG BÀI NÀY:

1. Đọc lướt qua toàn bộ bài, chú ý các chỗ trống cần điền, và có thể suy nghĩ luôn xem, chỗ trống thiếu dạng từ gì, ngữ pháp hay từ vựng, từ loại danh từ hay động từ hay tính từ hay giới từ. Cố gắng thu thập sơ qua thông tin của toàn bài để có ý tổng quát

2. Đọc kỹ từng chỗ trống. Xem xét mối quan hệ của chỗ trống với tổng thể câu. Nếu là câu hỏi ngữ pháp thì đó là dạng ngữ pháp gì, nếu đó là câu từ vựng thì có phải cụm từ hay ko, hay là sự lựa chọn về ý nghĩa. Nếu là ý nghĩa thì có thể phải dịch thêm câu liền trước hoặc câu liền sau để đảm bảo ý của câu liền mạch.

3. Sau khi kết thúc câu hỏi cuối cần lắp ráp toàn bộ cả bài lại kiểm tra.

LUYỆN TẬP:

EX1: Read the following passage, and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase for each of the blanks from 3 to 12.

George Orwell did not expect to be a successful writer. In fact, he spent much of his life anticipating failure. In an essay about his schooldays, he wrote that until he was about thirty he always planned his life with the (3)____that any major undertaking was bound to fail. He wanted success and worked hard to (4) ____it but he was never quite able to give up the notion that his efforts would always come up short. At the age of 46, (5)____before he died, he confided in his private notebook that a deep sense of inadequacy had haunted him throughout his career. He stated that there had been literally not one day in which he did not feel that he was being lazy, that he was behind with his current job and that his rate of work was miserably small. Even in the first months after the tremendous success of “Animal Farm”, he was quick discount his achievement, declaring that his next book was bound to be a failure.

Of course, no conscientious author is ever completely (6)____with their work, but Orwell’s doubts were so (7)____that he often appeared more comfortable (8)____defeat than acknowledging success. In 1940, after the publication of his eighth book, he (9)____to an admiring letter from another writer by (10)____ out of his way to show the man why he was not (11)____of his praise. “It makes me laugh,” he wrote, “to see you referring to me as “famous” and “successful”. I wonder if you (12)____ how little my books sell!”

Question 3.

A. forecast

B. trust

C. expectation

D. reliance

Question 4.

A. reach

B. achieve

C. fulfill

D. manage

Question 5.

A. shortly

B. presently

C. recently

D. virtually

Question 6.

A. cheered

B. assured

C. glad

D. satisfied

Question 7.

A. lengthy

B. persistent

C. attached

D. convinced

Question 8.

A. granting

B. admitting

C. agreeing

D. allowing

Question 9.

A. returned

B. responded

C. answered

D. denied

Question 10.

A. going

B. moving

C. setting

D. leaving

Question 11.

A. capable

B. worthy

C. just

D. acceptable

Question 12.

A. assume

B. regard

C. acknowledge

D. appreciate

GIẢI:

Question 3: Đáp án C. expectation

Giải thích: expectation (n): sự lường trước, liệu trước

Các đáp án còn lại:

forecast (n): sự dự báo (thường là thời tiết)

trust (n): sự tin cậy, uỷ thác

reliance (n): sự phụ thuộc

Question 4: Đáp án B. achieve

Giải thích: Ta có cụm: (to) achieve success: đạt được thành công

Từ “it” đứng cuối câu thay thế cho “success” ở phía trước. Vì vậy ta chọn đáp án B.

Question 5: Đáp án A. shortly

Giải thích: Shortly (adv): không lâu, trong thời gian ngắn (thường đứng trước before/after)

Các từ còn lại:

presently (adv): hiện tại, ngay bây giờ

recently (adv): gần đây

virtually (adv): gần như, hầu như

Question 6: Đáp án D. satified.

Giải thích: Ta có cụm (to) be satisfied with sth: hài lòng với

Question 7: Đáp án B. persistent

Giải thích: persistent (adj) : dai dẳng, liên tục

Các đáp án còn lại:

lengthy (adj): dài dòng

attached (adj): gắn bó, được buộc chặt

convinced (adj): tin chắc, đoán chắc

“Orwell’s doubts” trong bài được hiểu là những hoài nghi của Orwell về sự thành công và thất

bại. Đọc bài ta hiểu rẳng ông thường ám ảnh nỗi thất bại trong sự nghiệp của mình nên những

nghi ngờ đó là dai dẳng èè Chọn B

Question 8: Đáp án B. admitting

Giải thích: (to) admit: thừa nhận, công nhận

Các đáp án còn lại:

(to) grant: ban cho, cấp cho

(to) agree: đồng ý

(to) allow: cho phép

Ta thấy ở vế sau “than” có “acknowledge success” (công nhận sự thành công), vì vậy vế trước “than” ta chọn “admit defeat” (thừa nhận sự thất bại)

Question 9: Đáp án B. responded

Giải thích: (to) respond to sbd/sth: đáp trả, hồi âm, trả lời ai/cái gì

Question 10: Đáp án A. going

Giải thích: (to) go out of one’s way to do sth = (to) try hard to do sth: cố gắng, nỗ lực làm gì

Question 11: Đáp án B. worthy

Giải thích: (to) be worthy of sbd/sth: xứng đáng với ai/ cái gì

Các đáp án còn lại:

(to) be capable of Ving : có thể làm gì

(to) be acceptable to sbd: có thể chấp nhận được đối với ai just (adj) công bằng, thích đáng (chỉ đi trước danh từ)

Question 12: Đáp án B. assume

Giải thích: (to) assume: cho rằng, giả sử.

Các đáp án còn lại:

(to) regard: nhìn nhận, đánh giá

(to) acknowledge: thừa nhận

(to) appreciate: đánh giá cao

Dịch bài:

George Orwell không mong đợi trở thành một nhà văn thành công. Trong thực tế, ông dành nhiều thời gian trong đời để lường trước sự thất bại. Trong một bài văn về thời đi học, ông viết rằng cho đến tận khoảng 30 tuổi, ông luôn luôn lập kế hoạch cho đời mình với (3) sự liệu trước rằng bất cứ dự án lớn nào cũng nhất định sẽ thất bại. Ông mong muốn thành công và đã làm việc chăm chỉ để (4) đạt được nó nhưng ông ấy chẳng bao giờ có thể từ bỏ được ý nghĩ rằng những nỗ lực của mình sẽ luôn nảy đến một cách ngắn ngủi. Vào tuổi 46, (5) không lâu trước khi mất, ông đã giãi bày trong cuốn sổ tay cá nhân rằng cảm giác sâu thẳm về sự thiếu thốn đã ám ảnh ông trong suốt sự nghiệp. Ông phát nói rằng đúng là chẳng có ngày nào ông không cảm thấy mình lười biếng, rằng ông luôn chậm trễ trong công việc hiện tại và tỉ lệ công việc của ông là cực kỳ nhỏ. Thậm chí trong những tháng đầu sau thành công vang dội của “Animal Farm”, ông nhanh chóng coi nhẹ thành quả của mình, tuyên bố rằng cuốn sách tiếp theo chắc chắn sẽ thất bại.

Dĩ nhiên, chẳng có nhà văn tâm huyết nào hoàn toàn (6) hài lòng với công việc của họ., nhưng những hoài nghi của Orwell quá (7) dai dẳng đến nỗi mà ông thường có vẻ (8) thừa nhận những thất bại hơn là công nhận sự thành công. Năm 1940, sau khi xuất bản cuốn sách thứ 8, ông (9) trả lời lá thư tỏ lòng ngưỡng mộ từ một nhà văn khác bằng cách (10) cố gắng chỉ ra cho người đàn ông đó tại sao mình không (11) xứng đáng với lời khen ngợi của anh ta. “ Nó làm tôi bật cười”, ông viết, “khi thấy anh coi tôi là ‘nổi tiếng’ và ‘thành công’. Tôi tự hỏi liệu anh cho rằng sách của tôi sẽ bán được ít tới mức nào!”

EX2: Read the following passage on native Americans, and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase for each of the blanks from 21 to 30.

The story of gold is an adventure involving kings, queens, pirates, explores, conquerors, and the native peoples they conquered. Throughout history, gold had (21)_____a magic spell over those it touch. Gold is beautiful and rare; a soft shiny metal that can be moulded into many(22)_____.It has been used for money, jewellery, and to decorate special buildings such as palaces and places of worship. (23)_____the precious metal was discovered, prospectors rushed to mine it, starting new cities and countries as they went. Gold and the people who love it have helped shape the world we live in today. Gold is one of many elements, or substances that cannot be changed by normal chemical (24)_____, that are found in the Earth’s crust. Gold has a warm, sunny colour and (25)_____it does not react (26)_____air, water, and most chemicals, its shine never fades. In its natural (27) _____, gold is soft and easily shaped. When heated to 1,062 Celsius it melts and can be poured(28)_____ moulds to form coins, gold bars, and other objects. Stories have been told, movies (29)_____and legends born about the (30)_____of the world’s great gold deposits. It is a saga of dreams, greed, ambition and exploration.

………….

PHẦN 2: TỰ LUYỆN

BÀI TẬP VỀ ĐỌC ĐIỀN KHUYẾT – GAPS FILLING

Exercise 01. Fill in each blank with ONE suitable word.

As swimming became a popular recreation in England during the 1860s and 1870s, several (1)_______ sports developed, roughly patterned after land sports. (2)_______ them were water football (or soccer), water rugby, water handball, and water polo, in which players rode on floating barrels, painted to look (3)_______ horses, and struck the ball with a stick.

Water rugby became most popular of these sports, but somehow the water polo name became attached to it, and it’s been attached (4)_______ since.

As played in England, the object of the sport was for a player to touch the ball, with both (5)_______, at the goal end of the pool. The goaltender stood on the pool deck, ready to dive on any opponent who was about to score.

Water polo quickly became a very rough sport, filled (6)_______ underwater fights away from the ball, and it wasn’t unusual for players to pass out for lack of air.

In 1877, the sport was tamed in Scotland by the addiction of goalposts. The Scots also replaced (7)_______ original small, hard rubber ball with a soccer ball and adopted (8)_______ that prohibited taking the ball under the surface or, “tackling” a player unless he had the ball.

The Scottish game, which emphasized swimming speed, passing, and (9)_______ work, spread to England during the early 1880s, to Hungary in 1889, to Austria and Germany in 1894, to France in 1895, and (10)_______ Belgium in 1900.

Water polo was the first team sport added to the Olympic program, in 1900.

Exercise 02. Fill in each blank with ONE suitable word.

MTV stands for Music Television. It’s a television (1)_______ dedicated to pop music. It was (2)_______ on 1st August 1981 in the United States. Because of MTV’s instant success in the US, the company expanded into other (3)_______. MTV Europe (4)_______ operating on 1st August 1987. MTV Europe (5)_______ 24 hours a day from its London studios. It can be seen in 33 countries and reaches an estimated (6)_______ of 110 million viewers.

People of 19 different nationalities work at London headquarters, and they try to offer a (7)_______ of music from all over Europe. The channel broadcasts in (8)_______ but Germany provides the biggest number of viewers. Currently, one fifth of the (9)_______ is by German artists.

Most of TV output is video and concerts, but there is also a programme (10)_______ . Unplugged, where major artists play (11)_______ and acoustic in front of a small studio audience.

In addition to music, the channel’s programmes (12)_______ with news, movie information and comedy. MTV has also broadcast special report (13)_______ racism, immigration and unemployed teenagers.

Exercise 03. Fill in each blank with ONE suitable word.

TRAVEL INSURANCE

When going on holiday, it is always a good idea to take out travel insurance. This is just in case something goes (1)_______ along the way. You could lose your luggage, you could be robbed, or even become ill and need expensive medical treatment. For millions of holiday makers, travel insurance is just a precaution (2)_______ will help them have an enjoyable and worry-free holiday. But for (3)_______, travel insurance is a way of earning money (4)_______ making false claims against insurance companies. For (5)_______ some people pretend that they have had expensive equipment stolen which in (6)_______ never even existed, and then claim large sums in compensation. Such claims cost insurance company a total (7)_______ £ 50 million per year. But the cheats’ luck is about to run (8)_______ . (9)_______ to a new computer system, companies will be able to tell at a glance (10)_______ someone has made a claim within the last three years. Honest travelers will no longer have to pay through the nose for other people’s dishonesty.

Exercise 04. Fill in each blank with ONE suitable word.

True relaxation is most certainly not a matter of flopping down in front of the television with a welcome drink. Nor is it about drifting (1)_______ an exhausted sleep. Useful though these responses to tension and over-tiredness (2)_______ be, we should distinguish between them and conscious relaxation in (3)_______ of quality and effect. (4)_______ of the level of tiredness, real relaxation is a state of alert yet at the same time passive awareness, in which our bodies are (5)_______ rest while our minds are awake.

Moreover, it is as natural for a healthy person to be relaxed when moving as resting. (6)_______ relaxed in action means we bring the appropriate energy to everything we do, so as to have a feeling of healthy tiredness by the end of the day, (7)_______ than one of exhaustion. Unfortunately, as a result of living in today’s competitive world, we are under constant strain and have difficulty in coping, (8)_______ alone nurturing our body’s abilities. What needs to be rediscovered is conscious relaxation. With (9)_______ in mind we must apply ourselves to understanding stress and the nature of its causes (10)_______ deep-seated.

Exercise 05. Fill in each blank with ONE suitable word.

Enjoyment is what drinking wine is all about. However, the more you know, (1)_______ easier it becomes to select the right wines for you or your guests. Wine is basically grape juice to (2)_______ yeast has been added causing it to ferment and produce alcohol. Alcohol is flavourless, so there must be something more (3)_______ wine than this. Many of the secrets of wine lie within the grape. Its pulp is a sugar solution which contains the things that give a wine its fruity flavour. In a dry wine, most of a grape’s sugar has been converted (4)_______ alcohol. In a sweet one, more sugar is left. This can be felt on the (5)_______ of the tongue. The pulp also contains acidity which gives the wine “crispness” that makes the mouth water.

Too much (6)_______ it can make you wince, too little and the wine could taste dull. The skin contains flavour and tannin. Tannin produces a tingling sensation in the gums and gives a wine firmness. White grapes (7)_______ their skins removed before fermentation so tannin is only really found in red wines. The pulp of black and white grapes is (8)_______ same pale colour. The fact that the skins of black grapes are left on (9)_______ the wine is fermented gives red wine its colour.

The wines which are often considered to be the best are (10)_______ where all the elements balance one another. There are many grape varieties grown in many climates which influence the emphasis given to these features and this is why wines can be so wonderfully different.

Exercise 06. Fill in each blank with ONE suitable word.

School students do not shower after sports class

A report has found that more than half of high (1)_______ boys and two-thirds of girls never shower after a physical (2)_______ class. Researchers suggest that students don’t want to sweat and take a (3)_______, so they are less active in sports classes. The researchers questioned almost 4,000 children in schools in Essex, England. Lead researcher Dr Gavin Sandercock said he was surprised (4)_______ how rarely students showered. He said: “We know (5)_______ children aren’t getting (6)_______ physical activity because we have seen their fitness declining; (7)_______ the unwillingness to shower is a barrier to working up a sweat (8)_______ playing sport, it’s something we need to tackle to promote activity at schools.”

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án

Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
cách Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án
Bài Tập Điền Từ Vào Đoạn Văn Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.3 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn