Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit Mẫu sáng kiến kinh nghiệm THPT

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit Mẫu sáng kiến kinh nghiệm THPT

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit là một chủ đề hay dành cho các thầy cô giáo tham khảo để áp dụng vào việc hướng dẫn, giảng dạy các em học tập tốt môn hóa THPT.

Tài liệu bao gồm bài tập từ dễ đến khó nhằm giúp các em tự ôn luyện, phân loại và vận dụng phương pháp hợp lý để giải chúng một cách nhanh nhất, qua đó giúp các em nắm chắc phương pháp giải hơn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm
Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit

I. LỜI MỞ ĐẦU

Lĩnh vực hóa học là ngành nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố hóa học và ứng dụng của nó trong đời sống xã hội. Nhà bác học Mendelep đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống bảng tuần hoàn hóa học. Trong bảng tuần hoàn đó chúng ta thường nghiên cứu hai nguyên tố chính là kim loại và phi kim. Và bài tiểu luận này của tôi hôm nay sẽ liên quan đến nguyên tố kim loại. Cụ thể hơn là đề tài kim loại tác dụng với axít.

Như chúng ta đã biết không phải tất cả các kim loại đều tác dụng với axít và ngược lại. Do vậy khi chúng ta làm một bài toán về kim loại tác dụng với axít thì phải tuân theo dãy hoạt động hóa học và tính chất của từng axít. Cụ thể axít mạnh là HCl, H2SO4. Một số a xít yếu H2CO3, HNO3…hay tùy vào từng trạng thái của một axít mà có thể xảy ra các phản ứng hóa học khác nhau, tạo ra sảnphẩm khác nhau. Như nhóm có thể tác dụng với HNO3 ở trạng thái lỏng nhưng không thể tác dụng với HNO3 đặc nóng được.

Fe + H2SO4 (lỏng) tạo ra muối và H2 còn

Fe + H2SO4 (đặc, nóng) thì tạo muối và khí SO2 và H2O.

Đó chỉ là một số vấn đề mà tối sẽ trình bày trong bài tiểu luận. Sau đây tôi sẽ trình bày một số dạng bài tập cũng như phương pháp giải để các bạn hiểu rõ hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên làm bài tiểu luận về hóa học. Nếu có sai sót nào thì mong thầy cô và các bạn góp ý để bài tiểu luận dược hoàn chỉnh hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

II. HỆ THỐNGBÀI TẬP

1. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Ngâm một lá kim loại 50 (g) vào HCl. Khí thu được sau phản ứng là 3,36 ml H2 (đktc) thì khối lượng kim loại giảm 1,68. Kim loại đó là?

Câu 2: Hòa tan 1,92 (g) kim loại R trong 1,5 lít dung dịch HNO3 0,15M thu được 0,448 lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Tìm kim loại R

Câu 3: Hòa tan 1,35 g một kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 22,4 lít khí NO NO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 21. Tìm kim loại M.

Câu 4: Cho 3,.024 g một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 (l) thu được khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Có tỉ khối với H2 là 22. Khí NxOy và kim loại M là?

Câu 5: Cho 9,6(g) kim loại M vào 400ml dung dịch HCl. Khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là ?

2. HAI KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 6 g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch HCl dư thu được 3,36 l khí H2 (ở đktc). Nếu chỉ hòa tan 2 (g) M thì dùng không đến 0,09 (mol) HCl trong dung dịch kim loại M?

Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm FeZn trong 500 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch A và 1,972 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 10,52 g muối khan. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 3: Hòa tan 6 (g) hỗn hợp gồm CuFe bằng dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) thu được 0,7 lít N2O (đktc). Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 4: Cho 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe tác dụng HNO3 dư tạo ra 6,72 (l) khí NO (đktc). Tìm khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trên.

Câu 5: Cho 0,015 mol Fe ; 0,04 mol HNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu khí NOX. Cô cạn X thu được bao nhiêu g muối.

Câu 6: Cho 3,68 g hỗn hợp AlZn tác dụng với một lượng dư dung dịch H2S04 10% thu được 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng dung dịch sau phản ứng?

Câu 7: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18 g hỗn hợp Fe, Cu trên theo tỷ lệ mol 1:1 (biết phản ứng tạo chất khí duy nhất là NO).

Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại MgZn có khối lượng là 46,2g. Chia X thành 2 phần, trong đó phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1.

– Cho phần 1 tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M thu được V lít khí H2.

– Cho phần 2 tác dụng với 800ml dung dịch H2SO4 1M thu được 13,44 lít khí H2. Tìm V?

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X cần vừa đủ 200 g dung dịch HCl 7,3%. Mặt khác cho 8 g hỗn hợp X tác dụng với Cl2 cần dùng 5,6 lít (đktc) tạo ra hai muối Clorua. Kim loại M và % theo khối lượng của nó trong hỗn hợp.

Câu 10: Hòa tan 12 g FeCu tác dụng HNO3 dư thu được 6,72 (l) hỗn hợp khí B gồm (NO2, NO) có khối lượng 12,2 g. Tính khối lượng muối sinh ra.

3. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HAI AXÍT

Câu 1: Khi hòa tan 3,6 g kim loại N thuộc phân nhóm chính, trong dung dịch HClHNO3, thấy lượng muối Nitrat và muốn clorua thu được hơn kém nhau 7,95 (g). Tìm kim loại N, biết N tác dụng với HNO3 sinh ra khí NO2.

Câu 2: Hòa tan 0,1 mol Cu tác dụng 120 ml dung dịch X gồm (HNO3 1M, H2SO4 5M). Sau phản ứng liên tục thu được V (lít) khí NO. Tính V?

Câu 3: Hòa tan 9,6 g Cu vào 180 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Kết thúc phản ứng thu được V lít (đktc) khí không màu duy nhất thoát ra hóa nâu ngoài không khí. Giá trị V là?

Câu 4: Cho bột sắt tác dụng với 100ml dung dịch gồm hai axít HCl 1M và H2SO4 0,5M. Tinh khối lượng Fe phản ứng và V lít khí.

4. HAI KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HAI AXÍT

Câu 1: Cho 10 g hỗn hợp A gồm FeCu tác dụng với dung dịch H2SO4 (l) vừa đủ. Sau phản ứng, người ta thu được dung dịch, chất rắn không tan và V lít khí H2. Cũng lượng hỗn hợp đó, nếu cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 7,728 lít khí SO2 (các thể tích khí đều ở đktc).

Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 2: Cho 13.6 g hỗn hợp Mg, Fe tác dụng với 200ml dung dịch gồmHCl 2M và H2SO4 2M. Sau phản ứng đã thu được 6,72 lít H2 (duy nhất) bay ra (đktc). Chất nào còn dư? Tính khối lượng MgFe trong hỗn hợp.

Câu 3: Hòa tan 7,74 (g) hỗn hợp Mg và Al vào 500ml dung dịch HCl M vafff H2SO4 0,28M .Thu được dung dịch X và 8,763 lít H2 .Timhs khối lượng muối tạo thành ?

5. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Cho 1,68 g A gồm Fe, Cu, Mg tác dụng H2SO4 (đ, n) tạo ra hỗn hợp T và 1,008 (l) khí SO2. Tính khối lượng thu được muối T và số mol H2SO4 phản ứng.

Câu 2: Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu tác dụng 2 lít dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được 1,792 (l) khí X gồm (N2, NO) có tỷ khối đối với Heli là 9,25.

Tính CM HNO3 trong dung dịch ban đầu?

………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
cách Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
hướng dẫn Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.9 (175 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Gia Công Cơ Khí Tạo Ra Chi Tiết Có

Top 18+ Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

I. LỜI MỞ ĐẦU

Lĩnh vực hóa học là ngành nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố hóa học và ứng dụng của nó trong đời sống xã hội. Nhà bác học Mendelep đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống bảng tuần hoàn hóa học. Trong bảng tuần hoàn đó chúng ta thường nghiên cứu hai nguyên tố chính là kim loại và phi kim. Và bài tiểu luận này của tôi hôm nay sẽ liên quan đến nguyên tố kim loại. Cụ thể hơn là đề tài kim loại tác dụng với axít.

Như chúng ta đã biết không phải tất cả các kim loại đều tác dụng với axít và ngược lại. Do vậy khi chúng ta làm một bài toán về kim loại tác dụng với axít thì phải tuân theo dãy hoạt động hóa học và tính chất của từng axít. Cụ thể axít mạnh là HCl, H2SO4. Một số a xít yếu H2CO3, HNO3…hay tùy vào từng trạng thái của một axít mà có thể xảy ra các phản ứng hóa học khác nhau, tạo ra sảnphẩm khác nhau. Như nhóm có thể tác dụng với HNO3 ở trạng thái lỏng nhưng không thể tác dụng với HNO3 đặc nóng được.

Fe + H2SO4 (lỏng) tạo ra muối và H2 còn Fe + H2SO4 (đặc, nóng) thì tạo muối và khí SO2 và H2O.

Đó chỉ là một số vấn đề mà tối sẽ trình bày trong bài tiểu luận. Sau đây tôi sẽ trình bày một số dạng bài tập cũng như phương pháp giải để các bạn hiểu rõ hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên làm bài tiểu luận về hóa học. Nếu có sai sót nào thì mong thầy cô và các bạn góp ý để bài tiểu luận dược hoàn chỉnh hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

sang kien kinh nghiem hoa hoc 10 - phuong phap giai bai tap kim loai tac dung voi axit

II. HỆ THỐNG BÀI TẬP

A. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Ngâm một lá kim loại 50 (g) vào HCl. Khí thu được sau phản ứng là 3,36 ml H2 (đktc) thì khối lượng kim loại giảm 1,68. Kim loại đó là?

Câu 2: Hòa tan 1,92 (g) kim loại R trong 1,5 lít dung dịch HNO3 0,15M thu được 0,448 lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Tìm kim loại R

Câu 3: Hòa tan 1,35 g một kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 22,4 lít khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 21. Tìm kim loại M.

Câu 4:

Cho 3,.024 g một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 (l) thu được khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Có tỉ khối với H2 là 22. Khí NxOy và kim loại M là?

Câu 5: Cho 9,6 (g) kim loại M vào 400ml dung dịch HCl. Khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là?

B. HAI KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 6 g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch HCl dư thu được 3,36 l khí H2 (ở đktc). Nếu chỉ hòa tan 2 (g) M thì dùng không đến 0,09 (mol) HCl trong dung dịch kim loại M?

Câu 2: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Zn trong 500 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch A và 1,972 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 10,52 g muối khan. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 3:

Hòa tan 6 (g) hỗn hợp gồm Cu và Fe bằng dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) thu được 0,7 lít N2O (đktc). Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu 4: Cho 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe tác dụng HNO3 dư tạo ra 6,72 (l) khí NO (đktc). Tìm khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trên.

Câu 5: Cho 0,015 mol Fe; 0,04 mol HNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu khí NO và X. Cô cạn X thu được bao nhiêu g muối.

Câu 6: Cho 3,68 g hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng dư dung dịch H2S04 10% thu được 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng dung dịch sau phản ứng?

Câu 7: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18 g hỗn hợp Fe, Cu trên theo tỷ lệ mol 1:1 (biết phản ứng tạo chất khí duy nhất là NO).

Câu 8: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Zn có khối lượng là 46,2g. Chia X thành 2 phần, trong đó phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1.

Cho phần 1 tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M thu được V lít khí H2.

Cho phần 2 tác dụng với 800ml dung dịch H2SO4 1M thu được 13,44 lít khí H2. Tìm V?

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp X cần vừa đủ 200 g dung dịch HCl 7,3%. Mặt khác cho 8 g hỗn hợp X tác dụng với Cl2 cần dùng 5,6 lít (đktc) tạo ra hai muối Clorua. Kim loại M và % theo khối lượng của nó trong hỗn hợp.

Câu 10: Hòa tan 12 g Fe và Cu tác dụng HNO3 dư thu được 6,72 (l) hỗn hợp khí B gồm (NO2, NO) có khối lượng 12,2 g. Tính khối lượng muối sinh ra.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888
Lượt xem: 78887888

2. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

3. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

4. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

5. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

6. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

7. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

8. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

9. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

10. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

11. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

12. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

13. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

14. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

15. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

16. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

17. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

18. Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7888

Câu hỏi về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải

Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
cách Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
hướng dẫn Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải
Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Axit Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.1 (84 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Florigen Kích Thích Sự Ra Hoa Của Cây Được Sinh Ra Ở

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn