Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học Bài tập tính theo phương trình hóa học Bài tập Hóa 8

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học hữu ích với bạn.

1. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học Bài tập tính theo phương trình hóa học Bài tập Hóa 8

Bài tập tính theo phương trình hóa học thuộc dạng bài tập thường gặp trong chương trình Hóa học lớp 8. 

Để giúp các bạn học sinh lớp 8 biết cách làm bài tính theo phương trình hóa học, Download.vn giới thiệu tài liệu Bài tập tính theo phương trình hóa học. Tài liệu bao gồm đầy đủ lý thuyết, các bước tiến hành và một số dạng bài tập kèm theo. Hi vọng qua tài liệu này các em có nhiều gợi ý ôn tập, làm quen với các dạng bài tập để học tốt Hóa học 8. Ngoài ra các em xem thêm một số tài liệu như: Bài tập viết công thức hóa học lớp 8, Công thức Hóa học lớp 8, 300 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 8.

Các bước tiến hành làm bài tập

– Viết phương trình hóa học.

– Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

=> Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành

– Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n . M) hoặc thể tích khí ở đktc (V = 22,4 . n)

Dạng 1: Bài toán tính theo phương trình phản ứng hết

Bài 1: Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Sau phản ứng thu được V lít khí Hiđro ở đktc.

a. Tìm V

b. Tìm khối lượng của FeCl2 tạo ra sau phản ứng

c. Tìm khối lượng của HCl

Bài 2: Cho 10 g CaCO3 vào một bình kín rồi đun nóng tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được CaO và CO2.

a. Tìm thể tích khí CO2 ở đktc

b. Tính khối lượng CaO tạo thành sau phản ứng

Bài 3: Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m (g) CuO.

a. Tìm m

b. Tìm khối lượng FeCl2

Bài 4: Đốt cháy 16,8 g Fe trong khí Oxi vừa đủ thì thu được Fe2O3. Cho toàn bộ lượng Fe2O3 tạo thành sau phản ứng này tác dụng với m (g) H2SO4.

a. Tìm thể tích khí Oxi để đốt cháy lượng sắt trên

b. Tìm m

Bài 5: Cho 32 g Oxi tác dụng vừa đủ với Magie.

a. Tìm khối lượng của Mg trong phản ứng.

b. Tìm khối lượng của Magie oxit tạo thành

Bài 6: Tính thể tích khí Oxi và Hiđro ở đktc để điều chế 900g nước

Bài 7: Đốt cháy 12 tấn Cacbon cần bao nhiêu m3 không khí. Biết rằng khí Oxi chiếm V không khí

Bài 8***: Cây xanh quang hợp theo phương trình:

6nCO2 + 5nH2O ———> (C6H10O5)n + 6nO2 (Phương trình đã được cân bằng) .

Tính khối lượng tinh bột thu được nếu bết lượng nước tiêu thụ là 5 tấn

Bài 9: Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Toàn bộ lượng Hiđro sinh ra cho tác dụng vừa đủ với m (g) CuO.

a. Tìm m

b. Tìm khối lượng FeCl2

Bài 10: Đốt cháy 16,8 g Fe trong khí Oxi vừa đủ thì thu được Fe2O3. Cho toàn bộ lượng Fe2O3 tạo thành sau phản ứng này tác dụng với m (g) H2SO4.

a. Tìm thể tích khí Oxi để đốt cháy lượng sắt trên

b. Tìm m

Bài 11: Cho 48 g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với HCl.

a. Tìm khối lượng của FeCl3tạo thành

b. Tìm khối lượng của HCl

Bài 12: Cho 24 g oxi tác dụng với H2SO4 có trong dung dịch loãng.

a. Tìm thể tích khí Hiđro sinh ra (ở đktc)

b. Tìm khối lượng của H2SO4

c. Tìm khối lượng của CaSO4tạo thành sau phản ứng

Bài 13: Cho 32 g Oxi tác dụng vừa đủ với Magie.

a. Tìm khối lượng của Mg trong phản ứng.

b. Tìm khối lượng của Magie oxit tạo thành

Bài 14: Để điều chế 55,5 g CaCl2 người ta cho Ca tác dụng với HCl

a. Tìm khối lượng của Ca và HCl trong phản ứng

b. Tìm thể tích khí Hiđro sinh ra (ở đktc)

Dạng 2: Bài toán chất còn dư, chất hết

Bài 1: Cho 32,8 g Na3PO4 tác dụng với 51 g AgNO3. Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

Bài 2: Cho 3,2 g S tác dụng với 11,2 g Fe. Hỏi sau phản ứng hóa học trên tạo thành bao nhiêu g FeS? Tính khối lượng chất còn dư.

Bài 3: Cho 11,2 g CaO tác dụng với dung dịch có chứa 39,2 g H2SO4. Tính khối lượng các chất còn lại trong phản ứng hóa học trên (không tính khối lượng nước)

Bài 4: Đốt cháy 6,4 g lưu huỳnh bằng 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được sản phẩm là SO2. Tính thể tích của các khí thu được sau phản ứng hóa học trên ở đktc

Bài 5: Đốt cháy 4,8 g cacbon bằng 6,72 lít khí oxi thu được sản phẩm sau phản ứng là CO2. Tìm khối lượng chaatss còn dư và thể tích khí CO2 thu được

Bài 6: Cho 20,8 g BaCl2 tác dụng với dung dịch chứa 9,8 g H2SO4. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Bài 7: Cho 20 g CuO tác dụng với dung dịch chứa 18,25 g HCl. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Bài 8: Cho V lít khí Oxi ở đktc tác dụng với 16,8 g sắt. Sau phản ứng thu được 16 g sắt (III) oxit.

a. Chứng minh rằng: Oxi phản ứng hết, sắt còn dư

b. Tính V và khối lượng sắt còn dư

Bài 9: Cho 24,8 g Na2O tác dụng với dung dịch chứa 50,4 g HNO3. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Bài 10: Cho 20 g MgO tác dụng với 19,6 g H3PO4. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Bài 11: Cho 4,8 g Magie tác dụng với HCl thì thu được 2,24 lít khí Hiđro ở đktc

a. Chứng minh rằng Mg dư còn HCl hết

b. Tìm khối lượng của Mg dư và MgCl2tạo thành sau phản ứng

Bài 12: Cho 10, 8 lít khí Cl ở đktc tác dụng với m (g) Cu. Sau phản ứng thu được 63,9 g chất rắn.

a. Chất nào phản ứng hết? Chất nào còn dư?

b. Tính m và phần trăm khối lượng các chất sau phản ứng

Bài 13: Đốt cháy 16 g lưu huỳnh thì thu được 8,96 lít khí

a. Chứng minh rằng: Lưu huỳnh dư

b. Tính thể tích oxi tham gia vào phản ứng

Bài 14: Cho 22,2 g CaCl2 tác dụng với 31,8 g Na2CO3. Tính khối lượng các chất sau khi phản ứng.

Bài 15: Cho 5,4 g nhôm tác dụng hết với HCl. Hỗn hợp thu được say phản ứng hòa tan được tiếp với m’ g Mg và thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Tìm m và m’

Bài 16: Cho 8 g NaOH tác dụng với m (g) H2SO4. Sau phản ứng lượng axit còn dư tác dụng vừa đủ với 11,2 g sắt.

a. Tính m

b. Tính thể tích khí Hiđro sinh ra ở đktc

Bài 17: Cho 32 g Cu tác dụng với V lít khí Oxi. Sau phản ứng thì oxi còn dư. Lượng oxi còn dư này tác dụng vừa đủ với 11,2 g sắt. Tính V

Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn 16 g canxi. Cho chất rắn sau phản ứng tác dụng với 18,25 g axit HCl. Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng.

Bài 19: Cho 22,4 g sắt tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl. Chất rắn sau phản ứng tác dụng tiếp với 255 g AgNO3. Tính V và khối lượng các chất thu được

Bài 20: Cho m (g) CaCO3 tác dụng với dung dịch chứa 36,5 g axit HCl. Lượng axit dư phản ứng vừa đủ với 10 g MgO. Tính m

Bài 21: Cho 3,2 g S tác dụng với 11,2 g Fe. Hỏi sau phản ứng hóa học trên tạo thành bao nhiêu g FeS? Tính khối lượng chất còn dư.

Bài 22: Đốt cháy 6,4 g lưu huỳnh bằng 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được sản phẩm là SO2. Tính thể tích của các khí thu được sau phản ứng hóa học trên ở đktc

Bài 23: Đốt cháy 4,8 g cacbon bằng 6,72 lít khí oxi thu được sản phẩm sau phản ứng là CO2. Tìm khối lượng chaatss còn dư và thể tích khí CO2 thu được

Bài 24: Cho V lít khí Oxi ở đktc tác dụng với 16,8 g sắt. Sau phản ứng thu được 16 g sắt (III) oxit.

a. Chứng minh rằng: Oxi phản ứng hết, sắt còn dư

b. Tính V và khối lượng sắt còn dư

Bài 25: Cho 4,8 g Magie tác dụng với HCl thì thu được 2,24 lít khí Hiđro ở đktc

a, Chứng minh rằng Mg dư còn HCl hết

b. Tìm khối lượng của Mg dư và MgCl2 tạo thành sau phản ứng

Bài 26: Đốt cháy 16 g lưu huỳnh thì thu được 8,96 lít khí

a. Chứng minh rằng: Lưu huỳnh dư

b.Tính thể tích oxi tham gia vào phản ứng

Bài 27: Cho 32 g Cu tác dụng với V lít khí Oxi. Sau phản ứng thì oxi còn dư. Lượng oxi còn dư này tác dụng vừa đủ với 11,2 g sắt. Tính V

Bài tập trắc nghiệm tính theo phương trình hóa học

Câu 1: Cho thanh magie cháy trong không khí thu được hợp chất magie oxit. Biết mMg = 7,2 g. Tính khối lượng hợp chất

A. 2,4 g

B. 9,6 g

C. 4,8 g

D. 12 g

Câu 2: Cho phương trình CaCO3 → CO2 + H2O

Để điều chế 2,24 l CO2 thì số mol CaCO3 cần dùng là

A. 1 mol

B. 0,1 mol

C. 0,001 mol

D. 2 mol

Câu 3: Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Để thu dược 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl

A. 0,04 mol

B. 0,01 mol

C. 0,02 mol

D. 0,5 mol

Câu 4: Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric loãng thu được bao nhiêu ml khí H2

A. 2,24 ml

B. 22,4 ml

C. 2, 24.10-3 ml

D. 0,0224 ml

Câu 5: Cho 13,7 g Ba tác dụng với 3,2 g oxi thu được hợp chất oxit. Tính khối lượng oxi sau phản ứng

A. 3,2 g

B. 1,6 g

C. 6,4 g

D. 0,8 g

Câu 6: Cho 19,6 g H2SO4 phản ứng với thanh nhôm thấy có khí bay lên. Xác định thể tích khí đó

A. 4,8 l

B. 2,24 l

C. 4,48 l

D. 0,345 l

Câu 7: Cho 8,45 g Zn tác dụng với 5,376 l khí Clo (đktc). Hỏi chất nào sau phản ứng còn dư

A. Zn

B. Clo

C. Cả 2 chất

D. Không có chất dư

Câu 8: Nhiệt phân 2,45 g KClO3 thu được O2. Cho Zn tác dụng với O2 vừa thu được . Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng

A. 2,45 g

B. 5,4 g

C. 4,86 g

D. 6,35 g

Câu 9: Đốt cháy 11,2 l CH4 trong không khí thu được khí và nước. Xác định khí và cho biết số mol

A. CO và 0,5 mol

B. CO2 và 0,5 mol

C. C và 0,2 mol

D. CO2 và 0,054 mol

Câu 10: Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit. Tính mFeO và VO2

A. 1,344 g và 0,684 l

B. 2,688 l và 0,864 g

C. 1,344 l và 8,64 g

D. 8,64 g và 2,234 ml

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
cách Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
hướng dẫn Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học
Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học miễn phí

Scores: 4.1 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn