Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án – Phần 5

Bạn đang tìm kiếm về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án – Phần 5

Câu 1. Để khởi động MS Excel ta chọn lệnh:

A. Start Programs Microsoft Word

B. Start Programs Microsoft Excel

C. Start Programs Microsoft Fontpage

D. Start Programs Microsoft PowerPoint

Câu 2. Tài liệu của MS Excel được lưu trên đĩa với phần mở rộng:

A. DOC

B. XLS

C. JPG

D. BMP

Câu 3. Trong Excel hàm DAY(A5) [Trong do A5 = 18/05/2008] trả về:

A. Số năm của biến ngày tháng A5 là 2008

B. Số tháng trong năm của biến ngày tháng A5 là 05

C. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng A5 là 18

D. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

Câu 4. Hàm DAY(“22/10/2007”) cho kết quả:

A. 2007

B. 10

C. 22

D. Tất cả đều sai

Câu 5. Trong Excel hàm MONTH(date) trả về:

A. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

B. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

C. Số năm của biến ngày tháng date

D. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

Câu 6. Hàm MONTH(“09-Jan-2008”) cho kết quả:

A. 1

B. 9

C. 10

D. 2008

Câu 7. Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:

A. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

B. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

C. Số năm của biến ngày tháng date

D. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

Câu 8. Hàm YEAR(“19-08-2008”) cho kết quả:

A. 2008

B. 19

C. 8

D. Tất cả đều sai

Câu 9. Trong Excel hàm TODAY() trả về:

A. Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date

B. Số năm của biến ngày tháng date

C. Số tháng trong năm của biến ngày tháng date

D. Ngày tháng hiện tại của hệ thống

Câu 10. Hàm LEFT(“Microsoft Windows XP”, 9) cho kết quả

A. “Windows X”

B. “Microsoft Windows”

C. “Windows”

D. “Microsoft”

Câu 11. Hàm LEN(“Microsoft Excel 5.0”) cho kết quả

A. 19

B. 17

C. 15

D. 25

Câu 12. Hàm RIGHT(“Microsoft Excel 2003”, 4) cho kết quả

A. “Microsoft Excel 2003”

B. “Microsoft”

C. “Excel 2003”

D. “2003”

Câu 13. Hàm TRIM(” Microsoft Excel 2003 “)

A. “Micro soft”

B. “Microsoft Excel”

C. ” Excel 2003″

D. “Microsoft Excel 2003”

Câu 14. Hàm MID(“Microsoft Excel 2003”,10,5)

A. “ Microsoft”

B. “Excel”

C. “2003”

D. “Excel 2003”

Câu 15. Trong MS Excel hàm ABS(A7) A5 = -5 dùng để:

A. Tính giá trị tuyệt đối của số A7 = 5

B. Tính tổng của số A7

C. Tính căn bậc hai của số A7

D. Tất cả đều sai

Câu 16. Trong MS Excel hàm SQRT(A9) dùng để:

A. Tính tổng của số A9

B. Tính giá trị tuyệt đối của số A9

C. Tính căn bậc hai của số A9

D. Tất cả đều sai

Câu 17. Hàm SUM(-12, -5, 7, 100) cho kết quả:

A. 100

B. 9

C. -90

D. 90

Câu 18. Hàm MAX(8, 29, -11, 33, -51) cho kết quả

A. -51

B. 8

C. 33

D. 29

Câu 19. Hàm MIN(-52, 20, -11, 23, -15) cho kết quả:

A. 20

B. 23

C. -52

D. -15

Câu 20. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A. 0

B. 5

C. #VALUE!

D. #NAME!

Câu 21. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. Tin hoc

C. 2008

D. Tin hoc2008

Câu 22. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?

A. Shift+Home

B. Alt+Home

C. Ctrl+Home

D. Shift+Ctrl+Home

Câu 23. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Câu 24. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

A. 3

B. HOC

C. TIN

D. Tinhoc

Câu 25. Trong khi làm việc với Excel 2007, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

A. Window – Save

B. Edit – Save

C. Office Button – Save

D. d). File – Save

Câu 26. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 27. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

A. 0

B. 5

C. #VALUE!

D. #DIV/0!

Câu 28. Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

A. #

B.

C. >

D. &

Câu 29. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG

B. Tin hoc van phong

C. tin hoc van phong

D. Tin Hoc Van Phong

Câu 30. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5

A. 200

B. 100

C. 300

D. False

Câu 31. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

A. Tinhoc

B. 3

C. HOC

D. TIN

Câu 32. Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

A. Dữ liệu

B. ô

C. Trường

D. Công thức

Câu 33. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 6/18/2014; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

A. 0

B. #VALUE!

C. #NAME!

D. 6/17/2014

Câu 34. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :

A. 10

B. 3

C. #Value

D. 1

Câu 35. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu 36. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. 2

C. 10

D. 50

Câu 37. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

A. #VALUE!

B. Tinhoc

C. TINHOC

D. 6

Câu 38. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là :

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 39. Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

A. &

B. #

C. $

D. *

Câu 40. Trong office 2007, tại bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện :

A. Home – Delete

B. Table – Delete

C. Insert – Delete

D. Tools – Delete

Câu 41. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. #N/A!

D. #DIV/0!

Câu 42. Trong bảng tính Excel, vùng là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ vùng được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

A. B1…H15

B. B1:H15

C. B1-H15

D. B1..H15

Câu 43. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

A. #Value

B. 0

C. 4

D. 2008

Câu 44. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2014 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. Giá trị kiểu chuỗi 2014

D. Giá trị kiểu số 2014

Câu 45. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

A. 30

B. 5

C. 65

D. 110

Câu 46. Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

A. SUM

B. COUNTIF

C. COUNT

D. SUMIF

Câu 47. Tại office 2007, trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện chọn vị trí cột cần chèn :

A. Insert – Insert Columns

B. Format – Cells – Insert Columns

C. Page Layout – Insert

D. Home – Insert

Câu 48. Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Alt-Page Up ;Alt- Page Down

D. Shift-Page Up ;Shift- Page Down

Câu 49. .Một công thức trong Excel sẽ bao gồm :

A. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

B. Hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

C. Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử.

D. Tất cả đều sai.

Câu 50. Một ô chứa số 17 định dạng bằng 000 sẽ hiển thị

A. _17

B. 17

C. 017

D. Tất cả đều sai

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án – Phần 5

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 26 A
Câu 2 B Câu 27 D
Câu 3 C Câu 28 B
Câu 4 C Câu 29 C
Câu 5 A Câu 30 A
Câu 6 A Câu 31 D
Câu 7 C Câu 32 B
Câu 8 A Câu 33 D
Câu 9 D Câu 34 D
Câu 10 D Câu 35 A
Câu 11 A Câu 36 D
Câu 12 D Câu 37 A
Câu 13 D Câu 38 B
Câu 14 C Câu 39 B
Câu 15 A Câu 40 A
Câu 16 C Câu 41 A
Câu 17 D Câu 42 B
Câu 18 C Câu 43 C
Câu 19 C Câu 44 D
Câu 20 B Câu 45 C
Câu 21 A Câu 46 D
Câu 22 C Câu 47 D
Câu 23 D Câu 48 B
Câu 24 B Câu 49 C
Câu 25 C Câu 50 C

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333
Lượt xem: 13331333

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án

Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
Bài Tập Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.8 (168 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn