Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 30: Các dạng bài tập thấu kính

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 30: Các dạng bài tập thấu kính

Câu 1. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ đến AB là:

A. 25cm

B. 35cm

C. 60cm

D. 50cm

Câu 2. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh:
xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A
Hãy cho biết A’B’ là ảnh gì?

A. Ảnh ảo.

B. Ảnh thật.

C. Ảnh đối xứng.

D. Không xác định được.

Câu 3. xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh:
xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A
Thấu kính thuộc loại nào và vật được đặt bên trái hay bên phải thấu kính theo hướng vào của mắt ta?

A. Thấu kính hội tụ và vật đặt bên trái thấu kính.

B. Thấu kính hội tụ và vật đặt bên phải thấu kính.

C. Thấu kính phân kì và vật đặt bên trái thấu kính.

D. Thấu kính phân kì và vật đặt bên phải thấu kính

Câu 4. Trong hình sau, S – là điểm vật thật, S’- là điểm ảnh, xy- là trục chính thấu kính. Hãy cho biết S’ là ảnh gì và thấu kính thuộc loại nào?
  Trong hình sau, S - là điểm vật thật, S'- là điểm ảnh,  xy- là trục chính thấu

A. Ảnh ảo và thấu kính phân kỳ.

B. Ảnh thật và thấu kính hội tụ.

C. Ảnh ảo và thấu kính hội tụ.

D. Ảnh thật và thấu kính phân kỳ.

Câu 5. Trong hình sau, S – là điểm vật thật, S’- là điểm ảnh, xy – là trục chính thấu kính.
Trong hình sau, S - là điểm vật thật, S
Gọi d là khoảng cách từ S đến thấu kính, d nằm trong khoảng nào?

A. $d{

B. $d>{OF}$

C. $d={OF}$

D. $0{

Câu 6. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự $f=10cm$. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm . Tính chất của ảnh và số phóng đại ảnh là:

A. Ảnh ảo cùng chiều với vật $k=0,5$.

B. Ảnh thật cùng chiều với vật $k=-0,5$.

C. Ảnh ảo ngược chiều với vật $k=0,5$.

D. Ảnh thật ngược chiều với vật $k=-0,5$.

Câu 7. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =12cm. Để ảnh của vật có độ cao vằng vật thì phải đặt vật cách thấu kính 1 khoảng bằng:

A. 6cm

B. 12cm

C. 24cm

D. 48cm

Câu 8. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 10cm

B. 60cm

C. 43cm

D. 26cm

Câu 9. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10cm. Nhìn qua thấu kính thấy một ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là:

A. 10cm

B. 25cm

C. 15cm

D. 5cm

Câu 10. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm . Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính:

A. 15cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 40cm

Câu 11. Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tại A cho ảnh A’B’. Biết A’B’ cao gấp 3 lần AB và cách AB một khoảng 120cm . Thấu kính này là thấu kính:

A. Phân kỳ có tiêu cự 45 cm

B. Hội tụ có tiêu cự 22,5 cm

C. Hội tụ có tiêu cự 45cm.

D. Phân kỳ có tiêu cự 22,5 cm.

Câu 12. Đặt một thấu kính cách một trang sách 20cm , nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ cùng chiều với dòng chữ nhưng cao bằng nửa dòng chữ thật. Thấu kính thuộc loại gì và tiêu cự có giá trị là bao nhiêu?

A. Thấu kính hội tụ f = 20cm

B. Thấu kính phân kì f = -20cm.

C. Thấu kính hội tụ f = 10cm

D. Thấu kính phân kì f = -10cm

Câu 13. Vật AB = 10cm là một đoạn thẳng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự $f=20 cm$. B gần thấu kính và cách thấu kính. Khoảng cách AB tới trục chính của thấu kính là $h=3 cm$. Độ lớn của ảnh là:

A. 12cm

B. 40cm

C. 20,2cm

D. 24,6cm

Câu 14. Cho một thấu kính L có độ tụ D = 5dp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh tạo bởi một vật AB cao 2cm , vuông góc với trục chính. Cho biết: AB là vật thật, cách L là 10cm :

A. Ảnh thật cách thấu kính $d’=40 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=8 cm$

B. Ảnh ảo cách thấu kính $d’=-40 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=8 cm$

C. Ảnh thật cách thấu kính $d’=20 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=4 cm$

D. Ảnh ảo cách thấu kính $d’=-20 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=4 cm$

Câu 15. Cho một thấu kính L có độ tụ 5 dp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh tạo bởi một vật AB cao 2cm , vuông góc với trục chính. Cho biết: AB là vật thật, cách L là 30cm :

A. Ảnh thật cách thấu kính $d’=60 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=4 cm$

B. Ảnh ảo cách thấu kính $d’=-60 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=4 cm$

C. Ảnh thật cách thấu kính $d’=90 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=6 cm$

D. Ảnh ảo cách thấu kính $d’=-90 cm$; Độ lớn của ảnh $A’B’=6 cm$

Câu 16. Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = – 30 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 15cm . Vị trí của vật là:

A. 30cm

B. -15cm

C. 15cm

D. -30cm

Câu 17. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thủy tinh chiết suất n=1,5 bán kính mặt lồi bằng 10cm , cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L. Khoảng cách ngắn nhất của L là:

A. 40cm

B. 20cm

C. 80cm

D. 60cm

Câu 18. Đặt một vật sáng AB trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f=20 cm$. Cách vật AB một đoạn 90cm , người ta đặt một màn hứng. Ta phải đặt thấu kính ở vị trí cách vật bao nhiêu thì thu được ảnh rõ nét trên màn?

A. 30cm hoặc 60cm.

B. 20cm hoặc 50cm.

C. 25cm hoặc 75cm.

D. 10cm hoặc 40cm.

Câu 19. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm, Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40cm . Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 26cm

B. 30cm

C. 21cm

D. 28cm

Câu 20. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính hội tụ, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng 180cm, ảnh thu được cao bằng $dfrac15$ vật. Tiêu cự của thấu kính có giá trị:

A. 15cm

B. 10cm

C. 5cm

D. 25cm

Câu 21. Một màn ảnh đặt song song với vật sáng AB và cách AB một đoạn L = 72cm . Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f đặt trong khoảng giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, người ta tìm được vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau 48cm , tính tiêu cự của thấu kính?

A. 5cm

B. 10cm

C. 15cm

D. 20cm

Câu 22. Một thấu kính có dạng một mặt phẳng và một mặt cầu làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5 . Đặt trong không khí, một chùm sáng tới song song với trục chính cho chùm tia ló hội tụ tại điểm phía sau thấu kính, cách thấu kính 12cm . Bán kính của mặt cầu có giá trị là:

A. 2,5cm

B. 5cm

C. 3cm

D. 6cm

Câu 23. Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí có độ tụ 8dp. Khi nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Chiết suất của chất lỏng là:

A. 1,2

B. 1

C. 1,6

D. 1,7

Câu 24. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R , khi đặt trong không khí nó có tiêu cự $f=30 cm$ . Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng rồi cho một chùm sáng song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm hội tụ cách thấu kính 80cm . R=? Biết chiết suất của nước là $dfrac43$.

A.20cm

B.40cm

C.25cm

D.35cm

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 30: Các dạng bài tập thấu kính

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 13 C
Câu 2 A Câu 14 D
Câu 3 B Câu 15 A
Câu 4 B Câu 16 A
Câu 5 B Câu 17 C
Câu 6 D Câu 18 A
Câu 7 C Câu 19 C
Câu 8 D Câu 20 D
Câu 9 C Câu 21 B
Câu 10 D Câu 22 D
Câu 11 B Câu 23 C
Câu 12 B Câu 24 B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ VNExpress

VNExpress
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11

Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11
Bài Tập Trắc Nghiệm Thấu Kính Mỏng Lớp 11 miễn phí

Scores: 4.5 (171 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Hành Vi Nào Dưới Đây Thể Hiện Thiếu Tự Trọng Việc làm nào sau đây thể hiện sự thiếu tự trọng?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn