Top 20+ Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 – ADN có đáp án.

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Tên gọi của phân tử ADN là

A. Axit đêôxiribônuclêic

B. Axit nuclêic

C. Axit ribônuclêic

D. Nuclêôtit

Câu 2. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là

A. C, H, O, Na, S

B. C, H, O, N, P

C. C, H, O, P

D. C, H, N, P, Mg

Câu 3. Axit đêôxiribônuclêic (ADN) được cấu tạo từ những loại nguyên tố nào?

A. C, H, O, S

B. C, H, O, N, Cl

C. C, H, O, N, Br

D. C, H, O, N, P

Câu 4. Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN là

A. Là một bào quan trong tế bào

B. Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật

C. Đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5. ADN có đặc điểm là

A. có kích thước lớn

B. có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

C. thành phần chủ yếu là các nguyên tố : C, H, O, N, P

D. cả A, B và C

Câu 6. Đơn vị cấu tạo nên ADN là

A. Axit ribônuclêic

B. Axit đêôxiribônuclêic

C. Axit amin

D. Nuclêôtit

Câu 7. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là

A. glucôzơ

B. axit amin

C. nuclêôtit

D. cả A và B

Câu 8. Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là

A. A, U, G, X

B. A, T, G, X

C. A, D, R, T

D. U, R, D, X

Câu 9. Đơn phân của ADN gồm những loại nucleotit nào?

A. A, T, U, X

B. A, U, G, X

C. A, T, G, X

D. U, T, G, X

Câu 10. Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây qui định

A. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

B. Số lượng các nuclêôtit

C. Số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các nucleotid trong phân tử ADN

D. Tỉ lệ (A+T)/(G+X) trong phân tử ADN

Câu 11. Tính đặc thù của ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

A. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN

B. Khối lượng phân tử trong nhân tế bào

C. Tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN

D. A + G = T + X

Câu 12. Tính đặc thù của ADN không phải do yếu tố nào dưới đây quy định?

A. Số lượng nuclêôtit trong phân tử

B. Thành phần các loại nuclêôtit trong phân tử

C. Trình tự sắp xếp các loại nuclêôtit trong phân tử

D. Thành phần các phân tử phôtpho (P) trong phân tử

Câu 13. Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào qui định ?

A. Số lượng nuclêôtit

B. Thành phần các loại nưclêôtit

C. Trinh tự sấp xếp các loại nuclêôtit

D. Cả A, B và C

Câu 14. Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là

A. Menđen

B. Oatxon và Crick

C. Moocgan

D. Menđen và Moocgan

Câu 15. Một trong những phát minh quan trọng nhất của thế ki XX là

A. Quy luật di truyền của Menden

B. Quy luật di truyền liên kết của Moocgan

C. Cấu trúc và chức năng NST

D. Mô hình ADN của Oatxon và F.Crick

Câu 16. Oatxon và F. Crick mô tả chiều xoắn của phân tử ADN là

A. Chiều từ trái sang phải

B. Chiều từ phải qua trái

C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ

D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau

Câu 17. Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng

A. 20 Å và 34 Å

B. 34 Å và 10 Å

C. 3,4 Å và 34 Å

D. 3,4 Å và 10 Å

Câu 18. Đường kính vòng xoắn của phân tử ADN là

A. 20nm

B. 20μm

C. 20mm

D. 20 Å

Câu 19. Mỗi chu kì xoăn của ADN cao 34Å gôm 10 cặp nuclêôtit. Vậy chiều dài của mỗi nuclêôtit tương ứng với bao nhiêu Å?

A. 34 Å

B. 3,4 Å

C. 1,7 Å

D. 17 Å

Câu 20. Chiều dài mỗi chu kì xoăn trên phân tử ADN là bao nhiêu?

A. 20 Å

B. 34 Å

C. 10 Å

D. 3,4 Å

Câu 21. Đường kính vòng xoắn của chuỗi xoắn kép là

A. 5 Å

B. 10 Å

C. 15 Å

D. 20 Å

Câu 22. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa

A. 20 cặp nuclêôtit

B. 20 nuclêôtit

C. 10 nuclêôtit

D. 30 nuclêôtit

Câu 23. Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, thì tổng số nuclêôtit của phân tử là

A. 200

B. 100

C. 50

D. 20

Câu 24. Một đoạn phân tử ADN có 60 chu kì xoắn. Số nuclêôtit trên đoạn ADN đó là

A. 6000 nuclêôtit

B. 600 nuclêôtit

C. 1200 nuclêotit

D. 1200 cặp nuclêổtit

Câu 25. Một đoạn ADN có 40 chu kì xoắn. Sô nuclêôtit của nó là bao nhiêu?

A. 200

B. 400

C. 800

D. 1600

Câu 26. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen

A. 210

B. 119

C. 105

D. 238

Câu 27. Một gen có số lượng Nucleotit là 6800. Số chu kỳ xoắn của gen theo mô hình Watson-Cric là

A. 338

B. 340

C. 680

D. 200

Câu 28. Một phân tử ADN có 200 nuclêôtit loại Ađênín, 800 nuclêôtit loại Guanin. Số vòng xoắn trong phân tử ADN là

A. 100 vòng

B. 50 vòng

C. 25 vòng

D. 5 vòng

Câu 29. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này

A. 35%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Câu 30. Một đoạn ADN có A = 18%. G của nó sẽ chiếm bao nhiêu %?

A. 82%

B. 32%

C. 41%

D. 64%

Câu 31. Phân từ ADN có % nuclêôtit loại A là 20%. Trường hợp nào sau đây đúng?

A. % X + % G = 60 %

B. %X + % A = 80 %

C. % A + % T =50 %

D. %X + % A = 30 %

Câu 32. Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. Tỉnh % nuclêôtit của mỗi loại còn lại?

A. %A = %T = 50% và %G = %X = 50%

B. %A = %T = 25% và %G = %X = 25%

C. %A = %T = 15% và %G = %X = 30%

D. %A = %T = 15% và %G = %X = 35%

Câu 33. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 1200 nuclêôtit

B. 2400 nuclêôtit

C. 3600 nuclêôtit

D. 3120 nuclêôtit

Câu 34. Một gen có 3800 liên kết hiđrô, có nuclêôtit loại A = 400. Số nuclêôtit loại G bằng

A. 400

B. 800

C. 1000

D. 1200

Câu 35. Một nuclêôtit được cấu tạo từ các thành phần nào?

A. một nhóm photphat, một bazơ nitơ, và một hidrocacbon

B. một nhóm photphat, một bazơ nitơ, và một đường 5C

C. một glixerol, một bazơ nitơ, và một đường 5C

D. một nhóm amin, một bazơ nitơ, và một đường 5C

Câu 36. Một đơn phân của ADN gồm

A. Đường C5H10O4, axit amin, Uraxin

B. Đường C5H10O4; axit H3PO4; bazơ Nitric

C. Đường C5H10O5; Ađênin; axit H3PO4

D. Xitonin; Đường C5H10O5; bazơ Nitric

Câu 37. Tính đa dạng và đặc thù của phân tử ADN có ý nghĩa sinh học như thế nào?

A. Là cơ sở cho tính đa dạng của Sinh giới

B. Là cơ sở cho tính đặc thù của loài

C. Là cơ sở cho việc chọn giống vật nuôi, cây trồng

D. Cả A và B

Câu 38. Trong cấu trúc của ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở

A. A liên kết với G, T liên kết với X

B. A liên kết với T, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G

C. A liên kết U, G liên kết với X

D. A liên kết X, G liên kết với T

Câu 39. Trong cấu trúc của một đoạn ADN, liên kết hiđrô được hình thành giữa các nuclêôtit

A. A-T và T-A

B. G – X và G – U

C. X-G và X-A

D. A – T và G – X

Câu 40. Thế nào là nguyên tắc bổ sung ?

A. Là nguyên tắc mà bazơ có kích thước lớn liên kết với một bazo có kích thước bé, cụ thể A liên kết với T và G liên kết với X

B. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với X của mạch kia, G của mạch này liên kết với T của mạch kia và ngược lại

C. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với G của mạch kia, T của mạch này liên kết với X của mạch kia

D. Là nguyên tắc mà T liên kết với X, G liên kết với A

Câu 41. Các nuclêotit trên phân tử ADN liên kết theo NTBS là trường hợp nào sau đây là đúng

A. A – T, G – X

B. A – G, T – X

C. A – X, G – T

D. X – A, T – G

Câu 42. A liên kết với T bằng

A. 2 liên kết cộng hoá trị

B. 3 liên kết cộng hoá trị

C. 2 liên kết hidro

D. 3 liên kết hidro

Câu 43. X liên kết với G bằng

A. 2 liên kết cộng hoá trị

B. 3 liên kết cộng hoá trị

C. 2 liên kết hiđrô

D. 3 liên kết hiđrô

Câu 44. Hai mạch đơn pôlinuclêotit của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết

A. Cộng hóa trị giữa axit phosphoric của nuclêôtit mạch đơn này với nuclêotit của mạch đơn kia

B. Hiđro giữa axit phosphoric của nuclêôtit mạch đơn này với đường của nuclêotit mạch đơn kia

C. Hiđro giữa các bazơ nitric của mạch đơn này với bazơ nitric mạch đơn kia theo nguyên tắc bổ sung (A-G, T-X)

D. Hiđro giữa các bazơ nitric của mạch đơn này với bazơ nitric mạch đơn kia theo ngyên tắc bổ sung (A-T, G-X)

Câu 45. Liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là

A. Liên kết giữa các bazơnitric đối diện

B. Liên kết giữa đường và axit phosphoric

C. Liên kết giữa đường và bazơ nitric

D. Liên kết giữa bazơ nitric và axit phosphoric

Câu 46. Theo NTBS, sự liên kết giữa các bazơnitric đối diện của A với T và G với X là liên kết?

A. Hóa trị

B. Phôtphodieste

C. Este

D. Hidro

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 24 C
Câu 2 B Câu 25 C
Câu 3 D Câu 26 C
Câu 4 C Câu 27 B
Câu 5 D Câu 28 A
Câu 6 D Câu 29 A
Câu 7 C Câu 30 B
Câu 8 B Câu 31 A
Câu 9 C Câu 32 D
Câu 10 C Câu 33 B
Câu 11 A Câu 34 C
Câu 12 D Câu 35 B
Câu 13 D Câu 36 B
Câu 14 B Câu 37 B
Câu 15 D Câu 38 B
Câu 16 A Câu 39 D
Câu 17 A Câu 40 A
Câu 18 D Câu 41 A
Câu 19 B Câu 42 C
Câu 20 B Câu 43 D
Câu 21 D Câu 44 D
Câu 22 B Câu 45 A
Câu 23 A Câu 46 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2266
Lượt xem: 94075641

30 Câu hỏi trắc nghiệm về ADN và ARN chương 1 Sinh học 12 giải chi tiết | HOC247 từ Youtube

👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android: http://onelink.to/4nuchu

1. Trắc nghiệm về ADN (4 câu)
Câu 1 [00:22], Câu 9 [13:57], Câu 13 [21:35] , Câu 14 [22:14]
2. Trắc nghiệm về ARN (7 câu)
Câu 3 [02:42], Câu 8 [11:49] , Câu 20 [31:21], Câu 23 [35:23], Câu 25 [38:31], Câu 30 [48:26], Câu 5 [05:52]
3. Bài tập về ADN
3.1. Bài tập về số lượng nuleotit trên ADN (3 Câu)
Câu 2 [01:16], Câu 12 [19:11] ,Câu 21 [32:04] ,
3.2. Bài tập về chiều dài của ADN (4 câu)
Câu 4 [05:00], Câu 7 [09:24] , Câu 22 [33:15], Câu 26 [39:10]
3.3. Bài tập về số liên kết hidro trên ADN (5 câu)
Câu 10 [14:55], Câu 11[17:25], Câu 24 [36:09], Câu 28 [42:37], Câu 29 [45:11]
3.4. Các dạng bài tập khác (5 câu)
Câu 6 [07:14], Câu 15 [23:26], Câu 16 [24:35], Câu 18 [29:39], Câu 19 [30:16]
4. Bài tập về gen và mã di truyền (2 câu)
Câu 17 [27:58], Câu 27[41:42]

Cảm ơn các em đã xem Video 30 câu hỏi trắc nghiệm về ADN và ARN Sinh học 12 của Thầy Cao Minh Sáng.

————————–
👉 Học trọn khóa: http://bit.ly/luyen-thi-THPTQG-SinhHoc
————————–

Theo dõi HỌC247 tại:
👉 Facebook: http://bit.ly/FBHoc247
👉 Youtube: http://bit.ly/hoc247tv
👉 Website: https://hoc247.net/
👉 App iOS: http://bit.ly/AppHoc247iOS
👉 App Android: http://bit.ly/AppHoc247and

————————–

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng!
© Copyright by HỌC247 ❌ Do not Reup ❌

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6672

3. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9138

4. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9775

5. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8329

6. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1535

7. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1886

8. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7932

9. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8604

10. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9221

11. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8717

12. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3430

13. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3334

14. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1716

15. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2485

16. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6037

17. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1671

Câu hỏi về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án

Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
cách Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
hướng dẫn Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án
Bài Tập Trắc Nghiệm Về Adn Có Đáp Án miễn phí

Scores: 5 (120 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn