Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An Mệnh đề quan hệ: Các loại mệnh đề, bài tập có đáp án Cách học mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An Mệnh đề quan hệ: Các loại mệnh đề, bài tập có đáp án Cách học mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm quan trọng, cần nắm vững trong học tiếng Anh. Hiểu rõ được điều đó trong bài viết dưới đây Download.vn giới thiệu tài liệu Mệnh đề quan hệ: các loại mệnh đề, bài tập có đáp án. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số Bài tập mệnh đề quan hệ. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ:

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Xét ví dụ sau:

• The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh:

• The woman is my girlfriend.

2. Các dạng mệnh đề quan hệ

A. Relative Pronouns – Đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ

Cách dùng – Ví dụ

WHO

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The person I love the most in this world is my mom who is a dedicated teacher.

WHOM:

Làm tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: Do you know the man who/ whom my dad is talking to?

WHICH:

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật.

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

Ví dụ: I really want to travel to Korea which has a lot of delicious street food.

THAT:

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật.

Ví dụ: Sarah keeps talking about the film which / that she saw yesterday.

* Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác định

– sau giới từ

WHOSE:

Chỉ sự sở hữu của cả người và vật.

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: Mr. Holland whose son has received a scholarship is very proud.

B. Trạng từ quan hệ

Trạng từ quan hệ

Cách dùng – ví dụ

WHEN

(+ on / at / in which): Thay cho danh từ chỉ thời gian

….N (time) + WHEN + S + V

… (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: Tell me the time when (= at which) we can depart.

WHERE

(= at/ in/ from/ on which): Thay cho danh từ chỉ nơi chốn

Ví dụ: Next month I will come back to the place where my mom was born.

WHY

(= for which): Dùng để chỉ lý do, thay cho the reason, for that reason.

Ví dụ: That is the reason why (= for which) the flight was delayed.

3. Các loại mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ xác định

Đây là mệnh đề cung cấp những thông tin quan trọng cần thiết để xác định danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước và nếu bỏ mệnh đề này đi thì câu sẽ tối nghĩa.

Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

Ví dụ:

– Do you remember the time when we first met each other? (Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?)

– The boy who is wearing a blue T shirt is my little brother. ( Cậu bé mặc áo phông màu xanh là em trai tôi.)

2. Mệnh đề quan hệ không xác định

Đây là mệnh đề cung cấp thêm thông tin cho chủ ngữ và nếu bỏ mệnh đề này đi thì câu vẫn có nghĩa. Mệnh đề quan hệ không xác định có dấu hiệu nhận biết là dấu phảy “,”.

Ví dụ:

– Taylor Swift, who is famous all round the world, is a singer. ( Taylor Swift, người nổi tiếng khắp thế giới, là một ca sĩ)

– Hanoi, which is the capital of Vietnam, has been developing rapidly in recent years. (Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.)

3. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ rút gọn

a. Dạng chủ động

Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

Ví dụ:

– The man who stands at the door is my uncle. => The man standing at the door is my uncle.

– The woman who teaches English at his school is Ms.Smith => The woman teaching English at his school is Ms. Smith

b. Dạng bị động

Ta có thể dùng past participle (V3) để thay thế cho mệnh đề đề quan hệ khi nó mang nghĩa bị động.

Ví dụ:

– The woman who is / was injured was my neighbor => The woman injured was my neighbor. ( Người phụ nữ bị thương là hàng xóm của tôi)

– The instructions that are given on the front page are very important. => The instructions given on the front page are very important. ( Hướng dẫn được đưa ở trang đầu rất quan trọng)

c. Rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ví dụ:

*Chủ động:

– The first student who comes to class has to clean the board.

– The first student to come to class has to clean the board. ( Học sinh đầu tiên đến lớp phải lau bảng)

* Bị động:

– The only room which was painted yesterday was Mary’s.

The only room to be painted yesterday was Mary’s. ( Căn phòng duy nhất ngày hôm qua được vẽ là Mary)

4. Luyện tập

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào mỗi câu sau.

1. She is talking about the author ________book is one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. He bought all the books __________are needed for the next exam.

A. which

B. what

C. those

D. who

3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

4. Do you know the boy ________we met at the party last week?

A. which

B. whose

C. who is

D. whom

5. The exercises which we are doing ________very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

6. The man _______next to me kept talking during the film, _______really annoyed me.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. to sit / what

D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person ________foot on the moon?

A. set

B. setting

C. to set

D. who was set

8. This is the village in ________my family and I have lived for over 20 years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

10. The old building __________is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

Exercise 2: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.

2. She can’t speak English, whom is a disadvantage.

3. The policeman must try to catch those people whom drive dangerously.

4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.

5. Mother’s Day is the day where children show their love to their mother.

6. Do you know the reason when we should learn English?

7. The woman who she told me the news was not a native citizen here.

8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.

Exercise 3: Viết lại những câu sau có sử dụng mệnh đề quan hệ.

1. The house has been built in the forest. It doesn’t have electricity.

2. Do you know the man? He is coming towards us.

3. I sent my parents some postcards. They were not so expensive.

4. I come from a city. The city is located by the sea.

5. The soup was so delicious. I had it for lunch.

5. Đáp án

Exercise 1

1B

2A

3C

4D

5C

6B

7C

8A

9B

10B

Exercise 2

1. whose => who/ whom/ that

2. whom => which

3. whom => who

4. about who => about whom

5. where => when

6. when => why

7. who she => who

8. where => when

Exercise 3

1. The house which has been built in the forest doesn’t have electricity.

2. Do you know the man who is coming towards us?

3. I sent my parents some postcards which were not so expensive.

4. I come from a city which is located by the sea.

5. The soup that/ which I had for lunch was so delicious.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222
Lượt xem: 32223222

2. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

3. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

4. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

5. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

6. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

7. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

8. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

9. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

10. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

11. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

12. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

13. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

14. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

15. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

16. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

17. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

18. Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3222

Câu hỏi về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An

Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
cách Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
hướng dẫn Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An
Bai Tap Ve Menh De Quan He Co Dap An miễn phí

Scores: 5 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn