Top 18+ Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt Bài thu hoạch học tập các Nghị quyết số 26, 27, 28 của Đảng

Bạn đang tìm kiếm về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt Bài thu hoạch học tập các Nghị quyết số 26, 27, 28 của Đảng

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 7 khoá 12 dành cho cán bộ chủ chốt là bài thu hoạch của cán bộ, Đảng viên sau khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Đây là bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 7 khóa XII học tập các nghị quyết 26, 27, 28 của Đảng. Thông qua việc học tập này, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, cấp ủy các cấp trực thuộc, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau đây là nội dung chi tiết mẫu bài thu hoạch, mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ TỈNH ………

ĐNG Y …………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

BÀI THU HOẠCH
dùng cho cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(do Đảng ủy …. tổ chức vào ngày ……. )

Họ và tên: ………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, những khó khăn, thách thức, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Hội nghị trung ương 7 khoá 12 đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, có 3 nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị trung ương 7 khoá 12, đó là:

Nghị quyết số 28-NQ/TW cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Sau khi học tập, quán triệt nội dung nghị quyết trung ương 7 khoá XII, bản thân đồng chí cảm thấy tâm đắc nhất với nội dung về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của nghị quyết 27-NQ/TW. Vì chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể thấy cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều nội dung cải cách mới.

Trước hết là việc bãi bỏ hệ thống bảng lương hiện nay được coi là quá phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo mang tính bình quân, cào bằng bằng các bảng lương mới đơn giản và phù hợp hơn, chuyển xếp lương cũ sang lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Về nội dung cải cách đối với khu vực công, Nghị quyết số 27-NQ/TW yêu cầu thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; Chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Với nghị quyết, đảm bảo tiền lương khu vực công sẽ tiệm cận dần và không chênh lệch với tiền lương khu vực doanh nghiệp để khu vực nhà nước có thể thu hút được nhân lực chất lượng cao với chế độ tiền lương thỏa đáng.

Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm.

Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền.

Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Để thực hiện có kết quả Nghị quyết, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm cho Nghị quyết lần này thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được. Trong nửa cuối của nhiệm kỳ Khóa XII, cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII):

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

3. Liên hệ đơn vị và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII):

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 12 đã đề ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, tôi cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới. Theo đó, tôi sẽ:

Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới.

Ngưi viết thu hoch
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888
Lượt xem: 88888888

2. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ VNExpress

VNExpress
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

3. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

4. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

5. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

6. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

7. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

8. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ soha.vn

soha.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

9. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

10. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

11. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

12. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

13. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ vov.vn

vov.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

14. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

15. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

16. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

17. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương rồi nhỉ? Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

18. Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương từ facebook.com

facebook.com
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

Câu hỏi về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương

Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
cách Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
hướng dẫn Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương
Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 27 Về Cải Cách Tiền Lương miễn phí

Scores: 4.3 (150 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn