Top 18+ Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh Cực Hay 2023

Bạn đang tìm hiểu về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh hữu ích với bạn.

Bố Cục Bài thuyết trình về Halloween bằng tiếng Anh

Bố Cục Bài Viết Tiếng Anh Về Halloween
Bố Cục Bài Viết Tiếng Anh Về Halloween

Phần mở đầu

Giới thiệu chung về lễ hội Halloween

 • Nguồn gốc
 • Thời gian diễn ra
 • Cảm nhận chung của bạn về lễ hội Halloween

Nội dung chính

Kể/miêu tả về lễ hội Halloween

 • Các hoạt động chính trong lễ hội Halloween
 • Cách trang trí đường phố trong lễ hội Halloween
 • Điểm nổi bật, điểm khác biệt của lễ hội Halloween
 • Kỉ niệm của bạn trong ngày Halloween
 • Cảm nhận của bạn trong ngày Halloween

Phần kết

Tóm tắt lại ý chính và nêu cảm nhận của bạn về lễ hội Halloween.

Từ vựng thường dùng trong bài thuyết trình về lễ hội halloween

Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Viết Tiếng Anh Halloween
Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Viết Tiếng Anh Halloween
 • Witch: mụ phù thuỷ
 • Pumpkin: bí đỏ
 • Bat: dơi
 • Ghost: ma
 • Haystack: đống rơm
 • Black cat: mèo đen
 • Scarecrow: bù nhìn rơm
 • Costumes: y phục cải trang
 • Frankenstein: quái thú frankenstein
 • Werewolf: chó sói
 • Jack o’lantern: đèn bí ngô
 • Vampire: ma cà rồng
 • Mummy: xác ướp
 • Spider web: mạng nhện
 • Skeleton: bộ xương người
 • Trick or treat: môt trò chơi tầm thường ngày halloween. các em bé sẽ cải trang và thường đi gõ cửa xin kẹo các nhà xung quang.
 • Owl: con cú
 • Haunted house: nhà ma ám
 • Dress up: hóa trang
 • Freak out: quá phấn khích hoặc quá giận dữ
 • Weird out: làm người nào cảm thấy ko dễ chịu
 • Huddle up: co rúm lại vì lạnh hoặc sợ
 • Scare off/away: làm người nào khiếp sợ bỏ chạy

Một Số Cụm Từ Liên Quan Đến Halloween

1.    Witch-hunt: Hành động quấy rầy mọi người với những quan điểm kỳ lạ và nguy hiểm cho người khác.

Cụm từ này có nguồn gốc từ thời kỳ Trung Cổ khi hàng nghìn phụ nữ trẻ ở châu Âu bị giết hại bởi phù thủy.

Ex: He was caught by a witch-hunt at work because of his crazy idea for developing the company.

2.    Witching hour: Thời điểm buổi tối khi phù thủy, ma mị và những năng lực siêu nhiên xuất hiện

Ex: I am scared of the witching hour on Halloween.

3.    Skeleton in the cupboard: Sự xấu hổ, nhục nhã đối với một người

Ex: Mr. John had a skeleton in the cupboard. He was caught stealing a bike from his neighbor.

4.    A ghost town: Bị bỏ hoang, không còn người ở

Ex: Many people left this village and it’s like a ghost town now.

5.    Spirit away: Chuồn khỏi đâu đó một cách nhanh chóng và bí mật.

Ex: Mary was spirited away from the party at midnight.

6.    Chill the blood = Make the blood run cold: thấy ớn lạnh

Ex: This horror movie chilled her blood.

Her scream made my blood run cold.

7.    In cold blood: Máu lạnh

Ex: They made a decision in cold blood.

8.    Make one’s blood boil: Làm máu sôi lên, tức giận

Ex: It makes my blood boil to see my friend Lily going out with my boyfriend.

9.    Out for one’s blood/after one’s blood: Trả thù ai đó

Ex: We defeated them at a football match yesterday and now they are after our blood.

Top 18+ Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh Cực Hay 2022

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 1

Tiếng Anh

Halloween is a festival which takes place on 31st October and we all know that it’s a very popular festival in Western countries. However, it’s been gaining its popularity in Asian countries like Vietnam. Over 2000 years ago, people believed that on the night of 31st October evil spirits went through the boundaries between the world of the living and the dead to cross to the world of the living. Therefore, people were very scared about this, so they wore handmade masks and scary costumes, decorated their houses with things like jack-o-lanterns, skulls and skeletons to disguise themselves from the spirits so that they wouldn’t harm them. In addition, on Halloween, children will go “trick or treating”, they go to many houses and ask for candies from adults. All in all, people have a great time together during the Halloween festival.

Tiếng Việt

Halloween là một lễ hội diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và chúng ta đều biết rằng đây là một lễ hội rất phổ biến ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, nó đang trở nên phổ biến ở các nước Châu Á như Việt Nam. Hơn 2000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm 31 tháng 10, những linh hồn ma quỷ đã đi qua ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết để đến thế giới của người sống. Vì vậy, mọi người rất sợ hãi về điều này, họ đeo mặt nạ tự làm và trang phục đáng sợ, trang trí nhà bằng những thứ như đèn lồng bí ngô, đầu lâu và bộ xương để ngụy trang khỏi các linh hồn để chúng không làm hại họ. Ngoài ra, vào ngày Halloween, trẻ em sẽ đi chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, chúng đến nhiều nhà và xin kẹo từ người lớn. Nhìn chung, mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lễ hội Halloween.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 2

Tiếng Anh

Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange and black. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain. The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living and the deceased is not clear, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops. On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the body, containing the spirit and knowledge, the Celts used the “head” of the vegetable to decorate their houses. On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to frighten others. People usually like to dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

Tiếng Việt

Halloween là một lễ kỷ niệm vào ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc phổ biến nhất trong ngày là màu cam và đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào ngày 31 Tháng 10, nay là Halloween, ranh giới giữa sự sống và cái chết là không rõ ràng, và kẻ chết trở nên nguy hiểm cho cuộc sống bằng cách gây ra các vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện cho những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, có chứa tinh thần và kiến ​​thức, người Celt sử dụng các “đầu” của thực vật để trang trí ngôi nhà của họ. Vào ngày này người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phim để dọa người khác. Mọi người thường thích ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ chính thức ở hầu hết các nước châu Âu.

Viết một đoạn văn tiếng Anh về lễ Halloween – Mẫu 3

Tiếng Anh

Halloween is celebrated in some countries on October 31st of every year. It is a time to remember the saints (hallows) martyrs and the good people who died. Halloween activities include carving the pumpkins, telling scary stories and watching horror movies. The most common activity in Halloween is when the kids go (Trick or Treat) and have costume parties. In this activity, the kids dress up in many different costumes. After that, they go door to door knocking on people’s doors in their neighborhood. Hence, people prepare themselves for the kids knocking on their doors so they buy lots of sweets and candies. In addition, children knock on doors and say “Trick or Treat”. When the kids get a candy or a sweet they leave happy. On the other hand, if they don’t get a good treat they may show some tricks.

Tiếng Việt

Halloween được tổ chức ở một số quốc gia vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm để tưởng nhớ các vị Thánh (hallows) và những người đã khuất. Các hoạt động Halloween bao gồm khắc bí ngô, kể những câu chuyện rùng rợn và xem phim kinh dị. Hoạt động phổ biến nhất trong Halloween là khi bọn trẻ đi chơi (Trick or Treat) và tổ chức tiệc hóa trang. Trong hoạt động này, các bạn nhỏ sẽ mặc nhiều trang phục khác nhau. Sau đó, họ đi từng nhà gõ cửa những người trong khu phố. Các gia đình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, bánh kẹo để chia cho chúng. Ngoài ra, trẻ sẽ gõ cửa và nói “Trick or Treat”. Khi bọn trẻ nhận được một viên kẹo hoặc một món đồ ngọt, chúng sẽ rất vui. Mặt khác, nếu không nhận được gì, chúng sẽ bày ra một số chiêu trò.

Đoạn văn viết về nơi đi chơi Halloween bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Halloween, also known as All Hallows Eve, is associated with a number of activities. One of them is the practice of harmless pranks. Celebrants, especially children, wear masks and costumes for parties and for trick-or-treating go from house to house with the threat that they will pull a trick if they do not receive a treat, usually candy. They often disguise themselves as witches, vampires or mummies,… Another preferred activity is watching horror movies with families and friends at home. In addition, you can also join some Halloween costume parties or visit some haunted houses, the latter is only for brave people, honestly. During Halloween, I usually go out because I like the vibrant ambiance on the street. I love seeing people running around with jack-o-lanterns on their hands and a big smile on their face.

Tiếng Việt

Halloween gắn liền với một số hoạt động. Một trong số đó là việc chơi những trò đùa dọa nhau vô hại. Những người tham dự lễ hội, đặc biệt là trẻ em, đeo mặt nạ và trang phục cho các bữa tiệc và cho việc chơi “cho kẹo hay bị ghẹo”, đi từ nhà này sang nhà khác với lời đe dọa rằng chúng sẽ giở trò nếu không nhận được món quà, thường là kẹo. Một hoạt động ưa thích khác là xem phim kinh dị với gia đình và bạn bè ở nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia một số bữa tiệc hóa trang Halloween hoặc ghé thăm một số ngôi nhà ma ám, hoạt động thứ hai chỉ dành cho những người dũng cảm thôi, thật sự đó. Trong lễ Halloween, tôi thường đi chơi vì tôi thích không khí sôi động trên đường phố. Tôi thích nhìn mọi người chạy xung quanh với những chiếc đèn lồng bí ngô trên tay và nụ cười tươi trên môi.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ VNExpress

VNExpress
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ soha.vn

soha.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ vov.vn

vov.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ afamily.vn

afamily.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ coccoc.com

coccoc.com
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh từ facebook.com

facebook.com
Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Bài Thuyết Trình Về Lễ Hội Halloween Bằng Tiếng Anh

thuyết trình về halloween
thuyết trình halloween
bài thuyết trình về halloween
bài thuyết trình halloween
thuyết trình về lễ hội halloween
bài thuyết trình về trang phục halloween
thuyết trình trang phục halloween
thuyết trình về halloween bằng tiếng anh
thuyết trình về chủ đề halloween
bài thuyết trình về lễ hội halloween bằng tiếng anh
thuyết trình halloween bằng tiếng anh
giới thiệu về lễ hội halloween bằng tiếng anh
thuyết trình về trang phục halloween
bài thuyết trình tiếng anh về halloween
bài viết về halloween
viết về lễ hội halloween bằng tiếng viết
bài thuyết trình halloween bằng tiếng anh
những bài viết về halloween
viết về lễ hội halloween bằng tiếng việt
viết về lễ hội halloween bằng tiếng anh có dịch
bài viết tiếng anh về halloween
giới thiệu về halloween bằng tiếng anh
viết về lễ hội halloween
giới thiệu halloween bằng tiếng anh
các câu hỏi về halloween bằng tiếng anh
câu chuyện về halloween bằng tiếng anh
thuyết trình tiếng anh về halloween
thuyết trình tiếng anh halloween
nguồn gốc halloween bằng tiếng anh
bài viết về lễ hội halloween
viết đoạn văn về halloween bằng tiếng anh
câu chuyện halloween bằng tiếng anh
bài viết halloween
những câu hỏi về halloween bằng tiếng anh
câu hỏi trắc nghiệm về halloween
viết về lễ hội halloween bằng tiếng anh
viết về halloween bằng tiếng anh
kể về lễ hội halloween bằng tiếng anh
topic tiếng anh về halloween
bài viết về halloween bằng tiếng anh
câu hỏi về halloween bằng tiếng anh
viết về halloween
bài nói tiếng anh về halloween
bài nói về halloween bằng tiếng anh
giới thiệu về halloween
giới thiệu về lễ hội halloween
những bài thuyết trình
truyền thuyết halloween bằng tiếng anh
kể chuyện halloween bằng tiếng anh
viết đoạn văn ngắn về halloween bằng tiếng anh

Scores: 4 (82 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn