Top 18+ Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất Mẫu báo cáo tự đánh giá trường phổ thông mới nhất Báo cáo tự đánh giá trường THCS, THPT theo Thông tư 18

Bạn đang tìm kiếm về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất Mẫu báo cáo tự đánh giá trường phổ thông mới nhất Báo cáo tự đánh giá trường THCS, THPT theo Thông tư 18

Mẫu báo cáo tự đánh giá trường phổ thông là mẫu báo cáo được nhà trường lập ra nhằm tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Sau đây là nội dung chi tiết mẫu báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm v Chữ ký
1 Chủ tịch Hội đồng
2 Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Thư ký Hội đồng
4 Ủy viên Hội đồng
5 Ủy viên Hội đồng

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ – (NĂM………)

MỤC LỤC

NI DUNG Trang
Mục lục 1
Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
B. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3
Tiêu chuẩn 1
Mở đầu
Tiêu chí 1.1
Tiêu chí 1.2
Kết luận về Tiêu chuẩn 1
Tiêu chuẩn 2
Mở đầu
Tiêu chí 2.1
Tiêu chí 2.2
Kết luận về Tiêu chuẩn 2
Tiêu chuẩn 3
Mở đầu
Tiêu chí 3.1
Tiêu chí 3.2
Kết luận về Tiêu chuẩn 3
Tiêu chuẩn 4
Mở đầu
Tiêu chí 4.1
Tiêu chí 4.2
Kết luận về Tiêu chuẩn 4
Tiêu chuẩn 5
Mở đầu
Tiêu chí 5.1
Tiêu chí 5.2
Kết luận về Tiêu chuẩn 5
II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4
Tiêu chí 1
Kết luận
Phần III. KẾT LUẬN CHUNG
Phần IV. PHỤ LỤC

TNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

(Đánh dấu (x) vào ô kết quả tương ứng Đạt hoặc Không đạt)

1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn, tiêu chí Kết quả
Không đạt Đạt
Mức 1 Mức 2 Mức 3
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.1
Tiêu chí 1.2
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1
Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1

Kết quả: Đạt Mức …/không đạt.

1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4

Tiêu chí Kết quả Ghi chú
Đạt Không đạt

Kết quả: Đạt/không đạt Mức 4

2. Kết luận: Trường đạt Mức……../không đạt.

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường (theo quyết định mới nhất): …………

Tên trước đây (nếu có): ………………………………

Cơ quan chủ quản: ………………………………..

Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Họ và tên hiệu trưởng
Huyện/quận /thị xã / thành phố Điện thoại
Xã / phường/thị trấn Fax
Đạt chuẩn quốc gia Website
Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập) Số điểm trường
Công lập Loại hình khác
Tư thục Thuộc vùng khó khăn
Trường chuyên biệt Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
Trường liên kết với nước ngoài

1. Slớp học

Số lớp học

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Khối lớp …
Khối lớp …
Khối lớp …
Khối lớp …
Khối lớp …
Cộng

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường

TT

S liệu

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Năm học 20…-20…

Ghi chú

I Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập
1 Phòng học
a Phòng kiên cố
b Phòng bán kiên cố
c Phòng tạm
2 Phòng học bộ môn
a Phòng kiên cố
b Phòng bán kiên cố
c Phòng tạm
3 Khối phục vụ học tập
a Phòng kiên cố
b Phòng bán kiên cố
c Phòng tạm
II Khối phòng hành chính – quản trị
1 Phòng kiên cố
2 Phòng bán kiên cố
3 Phòng tạm
III Thư viện
IV Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có)
Cộng

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Số liệu tại thời điểm TĐG

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên

Cộng

b) Số liệu của 5 năm gần đây

TT Số liệu Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20…
1 Tổng số giáo viên
2 Tỷ lệ giáo viên/lớp
3 Tỷ lệ giáo viên/học sinh
4 Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên (nếu có)
5 Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có)
Các số liệu khác (nếu có)

4. Học sinh

a) Số liệu chung

TT S liệu Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Ghi chú
1 Tổng số học sinh
– Nữ
– Dân tộc thiểu số
– Khối lớp…
– Khối lớp…
– Khối lớp...
2 Tổng số tuyển mới
3 Học 2 buổi/ngày
4 Bán trú
5 Nội trú
6 Bình quân số học sinh/lớp học
7 Số lượng và tỷ lệ % đi học đúng độ tuổi
-Nữ
– Dân tộc thiểu s
8 Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có)
9 Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có)
10 Tổng số học sinh thuộc đối tượng chính sách
– Nữ
– Dân tộc thiểu số
11 Tổng số học sinh (trẻ em) có hoàn cảnh đặc biệt
Các số liệu khác (nếu có)

b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và kết quả giáo dục (đối với tiểu học)

Số liệu Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Ghi chú
Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1
Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học
Tỉ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Tỉ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Các số liệu khác (nếu có)

c) Kết quả giáo dục (đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học)

Số liệu Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20… Năm học 20…-20.. Ghi chú
Tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi
Tỉ lệ học sinh xếp loại khá
Tỉ lệ học sinh xếp loại yếu, kém
Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt
Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá
Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình
Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học Đối với nhà trường có lớp tiểu học
Tỉ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Tỉ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
Các số liệu khác (nếu có)

5. Các số liệu khác (nếu có)

……………………………………………………..

………………………………………………………

…….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333
Lượt xem: 23332333

2. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ VNExpress

VNExpress
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

3. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

4. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

5. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

6. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ tienphong.vn

tienphong.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

7. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

8. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ soha.vn

soha.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

9. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

10. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ kenh14.vn

kenh14.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

11. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ zingnews.vn

zingnews.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

12. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

13. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ vov.vn

vov.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

14. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ afamily.vn

afamily.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

15. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

16. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

17. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ coccoc.com

coccoc.com
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất rồi nhỉ? Nội dung Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

18. Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất từ facebook.com

facebook.com
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

Câu hỏi về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất

Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
cách Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
hướng dẫn Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất
Báo Cáo Kiểm Định Chất Lượng Trường Thcs Mới Nhất miễn phí

Scores: 5 (166 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn