Top 18+ Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác Hóa 11 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Soạn Hóa học 11 trang 159

Bạn đang tìm kiếm về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác Hóa 11 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Soạn Hóa học 11 trang 159

Giải Hóa 11 Bài 35 giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về tính chất vật lý, tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng – Một số hiđrocacbon thơm khác. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 7 trang 159.

Giải bài tập Hóa 11 bài 35 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Hóa 11 Bài 35 Benzen và đồng đẳng – Một số hiđrocacbon thơm khác, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Câu 1

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hãy chọn đáp án đúng

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Câu 2

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Gợi ý đáp án

Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni

Đun nóng; Br2 có bột Fe đun nóng

holder

Câu 3

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

Gợi ý đáp án

holder

Câu 4

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng

Gợi ý đáp án

Cho các chất lần lượt tác dụng với dung dịch Br2, chất nào làm nhạt màu dung dịch Br2 thì đó là hex-1-en.

Cho 2 chất còn lại qua dung dịch KMnO4, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 thì đó là toluen.

holder

Câu 5

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; khi đun nóng, X làm mất màu KMnO4.

a. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa X với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.

Gợi ý đáp án

Gọi CTPT của X là CxHy

MX = 3,17.29 = 92

=> 12x + y = 92 (1)

CxHy + (x+y/4)O2 oversett^{circ }rightarrow xCO2 + y/2H2O

1(mol) →x (mol)→0,5y (mol)

fracm_{CO_{2}}m_{H_{2O}} = frac44x0,5y.18 = 4,28

y = 1,14x (2)

Từ (1) và (2) => x = 7 và y = 8

=> CTPT của X là C7H8

X là chất lỏng, không làm mất màu dd nước brom, làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng => X là C6H5CH3

Câu 6

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + +
Br2 (dd)
Br2 có Fe, đun nóng
dd KMnO4, nóng
HBr
H2O (xt H+)

Gợi ý đáp án

Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd) + +
Br2 có Fe, đun nóng +
dd KMnO4, nóng + + +
HBr + + +
H2O (xt H+) + +

Câu 7

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Gợi ý đáp án

Phương trình phản ứng:

Vì %H =78% => Khối lượng C6H6 tham gia phản ứng là:

mC6H6pu = 78%/100% = 0,78 (tấn)

C6H6 + HNO3 đặc oversetH_{2 SO_4  đặc}rightarrow C6H5NO2 + H2O

Theo PT: 78 (gam) 123 (gam)

Hay 78 (tấn ) → 123 (tấn)

Vậy theo ĐB: 0,78 (tấn) → x (tấn)

=> x = 0,78.123/78=1,23 (tấn)

Câu 8

So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

Gợi ý đáp án

a. Giống nhau: đều phản ứng thế

holder

holder

b. Khác nhau:

Etylbenzen có tính chất giống ankan

holder

Stiren có tính chất giống anken

holder

Câu 9

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học của stiren với:

a. H2O( xúc tác H2SO4)

b. HBr

c. H2 (theo tỉ lệ mol 1:1, xúc tác Ni)

Gợi ý đáp án

holder

Câu 10

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

Gợi ý đáp án

Cho 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

Với 2 hỗn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 (nóng) thì là toluen, còn lại là benzen.

holder

Câu 11

Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Gợi ý đáp án

holder

nStiren dư = nBr2 = 0,009 (mol) => mSitren dư = 0,009.104 = 0,936 (g)

Theo định luật bảo toàn khối lượng: mtrước = msau => mA = mstiren = 52 (kg)

Cứ 5,2 gam A thì khối lượng stiren dư là 0,936 (g)

=> 52 kg A có khối lượng stiren dư là x (gam)

=> 52.0,936/5,2= 9,36 (kg)

Vậy khối lương stiren đã tham gia phản ứng là: 52 – 9,36 = 42, 64 (kg)

c) Hệ số trùng hợp là: n= 3,12.105/104 = 3000

Câu 12

Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi.

Gợi ý đáp án

Úp miệng phễu có gắn giấy đục lỗ trên hỗn hợp naphtalen và tạp chất, đun nóng (lắp dụng cụ như hình 7.3/Sách giáo khoa trang 157), naphtalen thăng hoa tạo các tinh thể hình kim bám trên mặt giấy, ta thu được naphtalen tinh khiết.

Câu 13

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

a. Viết các phương trình hoá học thực hiện sự biến đổi trên?

b. Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Gợi ý đáp án

a) C6H6 + C2H4 oversetH^{+ }rightarrow C6H5 – CH2 – CH3

C6H5CH2CH3oversetxt,t^{circ }rightarrow C6H5CH = CH2 + H2

b) Theo sơ đồ: C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

m_C_{6H_6pu} = frac1.106.78%100% = 78.104left(gright)

n_C_{6H_6pu} = frac78.10478 = 104left(molright)

nStiren = nC6H6 pư = 104 (mol)

=> mStiren = 104. 104 = 1040000 (g) = 1,04 (tấn)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ VNExpress

VNExpress
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ tienphong.vn

tienphong.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ soha.vn

soha.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ kenh14.vn

kenh14.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ zingnews.vn

zingnews.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ vov.vn

vov.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ afamily.vn

afamily.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ coccoc.com

coccoc.com
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác rồi nhỉ? Nội dung Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác từ facebook.com

facebook.com
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác

Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
cách Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
hướng dẫn Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác
Benzen Và Đồng Đăng Một Số Hiđrocacbon Thơm Khác miễn phí

Scores: 4 (115 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn