Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Bạn đang tìm hiểu về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty hữu ích với bạn.

1. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 01/TSC-BBGN – Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. về việc ……..1

Hôm nay, ngày… tháng… năm….., tại ……., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công được thực hiện như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bàn giao):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

2. Đại diện bên nhận (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có) (Tên cơ quan chứng kiến):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ:……………………………………

B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận2:

STT Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản) Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá (đồng) Giá trị còn lại (đồng) Giá trị đánh giá lại (đồng) Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
A Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,….
1 Địa chỉ nhà, đất 1
2 Địa chỉ nhà, đất 2
B Xe ô tô
1 Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm soát…)
2 Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm soát…)
….
C Máy móc, thiết bị
1 Máy móc, thiết bị 1
2 Máy móc, thiết bị 2
….
D Tài sản khác
Tổng cộng:

2. Các hồ sơ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao:

……………………………………………………………………………………………………………………

b) Trách nhiệm của Bên nhận:

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN NHN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Ghi rõ số, ngày tháng, trích yếu của Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư/giao tài sản công/thu hồi tài sản công/điều chuyển tài sản công/…).

2 Căn cứ vào danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận cụ thể, bên giao, bên nhận bổ sung, chỉnh lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi bàn giao, tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi bàn giao, tiếp nhận tài sản có quyết định xử lý gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi;…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ VNExpress

VNExpress
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ soha.vn

soha.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ vov.vn

vov.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ afamily.vn

afamily.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ coccoc.com

coccoc.com
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty rồi nhỉ? Nội dung Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty từ facebook.com

facebook.com
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty

Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
cách Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
hướng dẫn Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty
Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Công Ty miễn phí

Scores: 4.5 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn