Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông Biểu mẫu doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hữu ích với bạn.

1. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông Biểu mẫu doanh nghiệp

Download.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông của một doanh nghiệp theo định kỳ cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN…
—————–

Số: 19 – BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….

( V/v: …………………)

Hôm nay, ngày ……………………………., tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG …………………..

Địa chỉ trụ sở công ty: ……………………………………………………………………………………….……..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Công ty Cổ phần …………………. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ……………….

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà…………………………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà…………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:…………

+ Số cổ đông vắng mặt: …………

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……………….

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: ………………………………………………………………………………….….

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

…………………………………………………………………….….………………………………………………..

…………………………………………………………………….….………………………………………………..

II. Thảo luận

…………………………………………………………………….….………………………………………………..

…………………………………………………………………….….………………………………………………..

III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

…………………………………………………………………….….………………………………………………..

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333
Lượt xem: 13331333

2. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ VNExpress

VNExpress
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

3. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

4. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

5. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

6. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

7. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

8. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ soha.vn

soha.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

9. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

10. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

11. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

12. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

13. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ vov.vn

vov.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

14. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ afamily.vn

afamily.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

15. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

16. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

17. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ coccoc.com

coccoc.com
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông rồi nhỉ? Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

18. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông từ facebook.com

facebook.com
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1333

Câu hỏi về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
cách Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
hướng dẫn Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông miễn phí

Scores: 4 (87 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn