Top 18+ Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức Giải Toán 8 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 57, 58, 59)

Bạn đang tìm hiểu về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức Giải Toán 8 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 57, 58, 59)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 57, 58, 59 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 9 Chương 2 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Lý thuyết Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ

Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân , chia trên những phân thức. Ta gọi những biểu thức như thế là những biểu thức hữu tỉ.

2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức

Nhờ các quy tắc của phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta có thể biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.

3. Giá trị của phân thức

Khi làm các bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.

Giải bài tập Toán 8 trang 57, 58 tập 1

Bài 46 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1)

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) frac1 + frac{1x}1 – frac{1x}

b) frac1 – frac2x + 11 – frac{x^2 – 2x^2 – 1}

Gợi ý đáp án:

Ta có:

a) frac1 + frac{1x}1 – frac{1x} = frac{fracx + 1x}frac{x – 1x}

= fracx + 1x . fracxx – 1 = fracx + 1x – 1

b) frac1 – frac2x + 11 – frac{x^2 – 2x^2 – 1}

= fracfrac{x + 1 – 2x + 1}frac{(x^2 – 1) – (x^2 – 2)x^2 – 1}

= fracfrac{x – 1x + 1}frac{1x^2 – 1} = fracx – 1x + 1 . fracx^2 – 11

= fracx – 1x + 1 . frac(x – 1)(x + 1)1 = (x – 1)^2

Bài 47 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1)

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) frac5x2x + 4

b) fracx – 1x^2 – 1

Gợi ý đáp án:

a) Phân thức frac5x2x + 4 xác định khi:

2x + 4 neq 0 ⇔ 2x neq – 4 ⇔ x neq – 2

b) Phân thức fracx – 1x^2 – 1 xác định khi:

x^2 – 1 neq 0 ⇔ (x – 1)(x + 1) neq 0

⇔ begincasesx – 1 neq 0\x + 1 neq 0endcases

⇔ begincasesx neq 1\x neq -1endcases

Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho phân thức: fracx^2 + 4x + 4x + 2

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

d) Có giá trị nào của x để phân thức bằng 0 hay không?

Gợi ý đáp án:

a) Phân thức fracx^2 + 4x + 4x + 2 xác định khi:

x + 2 neq 0 ⇔ x neq – 2

b) Rút gọn:

fracx^2 + 4x + 4x + 2 = frac(x + 2)^2x + 2 = x + 2

c) Phân thức fracx^2 + 4x + 4x + 2 có giá trị bằng 1 khi:

x + 2 = 1 ⇔ x = -1

d) Phân thức fracx^2 + 4x + 4x + 2 có giá trị bằng 0 khi:

x + 2 = 0 ⇔ x = -2

Mà tại x = -2 thì giá trị của phân thức fracx^2 + 4x + 4x + 2 không xác định nên không có giá trị nào của x để phân thức fracx^2 + 4x + 4x + 2 bằng 0.

Bài 49 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Đố em tìm được một phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác ước của 2.

Gợi ý đáp án:

Phân thức có giá trị xác định với mọi giá trị của x khác ước của 2 là:

frac5 – x(x^2 – 1)(x^2 – 4)

frac3x – 4(x + 1)(2x – 2)(x – 2)(4x + 8) …

Giải bài tập Toán 8 trang 58, 59 tập 1: Luyện tập

Bài 50 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện các phép tính:

a) (fracxx + 1 + 1) : (1 – frac3x^21 – x^2)

b) (x^2 – 1).(frac1x – 1 – frac1x + 1 – 1)

Gợi ý đáp án:

a) (fracxx + 1 + 1) : (1 – frac3x^21 – x^2)

= frac2x + 1x + 1 : frac1 – 4x^21 – x^2

= frac(2x + 1)(1 + x)(1 – x)(x + 1)(1 – 2x)(1 + 2x)

= frac1 – x1 – 2x

b) (x^2 – 1).(frac1x – 1 – frac1x + 1 – 1)

= (x^2 – 1).[fracx + 1 – (x – 1) – (x + 1)(x – 1)(x – 1)(x + 1)]

= x^2 – 1.frac3 – x^2x^2 – 1

= 3 – x^2

Bài 51 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm các phép tính sau:

a) (fracx^2y^2 + fracyx) : (fracxy^2 – frac1y + frac1x)

b) (frac1x^2 + 4x + 4 – frac1x^2 – 4x + 4) : (frac1x + 2 + frac1x – 2)

Gợi ý đáp án:

a) (fracx^2y^2 + fracyx) : (fracxy^2 – frac1y + frac1x)

= fracx^3 + y^3xy^2 : fracx^2 – xy + y^2xy^2

= fracx^3 + y^3xy^2.fracxy^2x^2 – xy + y^2

= frac(x + y)(x^2 – xy + y^2x^2 – xy + y^2

= x + y

b) left( {{1 over x^2 + 4x + 4} – {1 over x^2 – 4x + 4}} right):left( {{1 over x + 2} + {1 over x – 2}} right)

= left[ {{1 over {{{left( x + 2 right)}^2}}} – {1 over {{{left( x – 2 right)}^2}}}} right]:{x – 2 + x + 2 over {left( x + 2 right)left( x – 2 right)}}

= {{{{left( x – 2 right)}^2} – {{left( x + 2 right)}^2}} over {{{left( x + 2 right)}^2}{{left( x – 2 right)}^2}}}.{{left( x + 2 right)left( x – 2 right)} over 2x}

= {{left( {x^2 – 4x + 4 – x^2 – 4x – 4} right)left( x + 2 right)left( x – 2 right)} over 2x{{(x + 2)^2}{(x – 2)^2}}}

= { – 8x over 2x{(x + 2)(x – 2)}}

= -4 over {{(x + 2)(x – 2)}} =  -4 over {x^2 – 4}

Bài 52 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1)

Chứng tỏ rằng với x neq 0x neq pm a (a là một số nguyên) giá trị của biểu thức (a – fracx^2 + a^2x + a).(frac2ax – frac4ax – a) là một số chẵn.

Gợi ý đáp án:

Ta có:

(a – fracx^2 + a^2x + a).(frac2ax – frac4ax – a)

= [fraca(x + a) – (x^2 + a^2)x + a].[frac2a(x – a) – 4axx(x – a)]

= fracax + a^2 – x^2 – a^2)x + a.frac2ax – 2a^2 – 4axx(x – a)

= fracax – x^2x + a.frac-2ax – 2a^2x(x – a)

= frac2ax(x – a)(x + a)x(x + a)(x – a)

= 2a

Ta lại có a là một số nguyên nên 2a là một số chẵn.

Do đó với x neq 0x neq pm a thì giá trị của biểu thức (a – fracx^2 + a^2x + a).(frac2ax – frac4ax – a) là một số chẵn.

Bài 53 (trang 58, 59 SGK Toán 8 Tập 1)

a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

1 + frac1x ; 1 + frac11 + frac{1x} ; 1 + frac11 + frac{1{ 1 + frac1x}}

b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức

1 + frac11 + frac{1{ 1 + frac11 + frac{11 + frac{1x}}}}

thành phân thức đại số rồi kiểm tra lại dự đoán đó.

Gợi ý đáp án:

a) Ta có:

*1 + frac1x = fracx + 1x (1)

*1 + frac11 + frac{1x}

= 1 + frac1{fracx + 1x} = 1 + fracxx + 1

= fracx + 1 + xx + 1 = frac2x + 1x + 1 (2)

*1 + frac11 + frac{1{ 1 + frac1x}} = 1 + frac11 + frac{1{fracx + 1x}}

= 1 + frac1{1 + fracxx + 1} = 1 + frac1{fracx + 1 + xx + 1}

= 1 + fracx + 12x + 1 = frac3x + 22x + 1 (3)

b) Dự đoán kết quả của phép biến đổi:

Theo kết quả của câu a) thì các phân thức (1), (2), (3) thu được có tử thức bằng tổng của mẫu thức và tử thức, còn mẫu thức chính là tử thức của phân thức trước đó. Với phân tích trên ta có kết quả của phép biến đổi sẽ là frac8x + 35x + 3

Ta kiểm tra lại như sau:

1 + frac11 + frac{1{ 1 + frac11 + frac{11 + frac{1x}}}}

= 1 + frac1{1 + frac2x + 13x + 2}

= 1 + frac1{frac5x + 33x + 2}

= 1 + frac3x + 25x + 3

= frac8x + 35x + 3

Bài 54 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định:

a) frac3x + 22x^2 – 6x

b) frac5x^2 – 3

Gợi ý đáp án:

a) Giá trị của phân thức frac3x + 22x^2 – 6x xác định khi:

2x^2 – 6x neq 0 ⇔ 2x(x – 3) neq 0

b) Giá trị của phân thức frac5x^2 – 3 xác định khi:

x^2 – 3 neq 0 ⇔ (x – sqrt3).(x + sqrt3) neq 0

⇒ x neq sqrt3 và x neq -sqrt3

Bài 55 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho phân thức: fracx^2 + 2x + 1x^2 – 1

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã cho là fracx + 1x – 1

c) Để tính giá trị của phân thức đã cho, bạn Thắng đã làm như sau:

– Với x = 2 phân thức đã cho có giá trị là frac2 + 12 – 1 = 3

– Với x = -1 phân thức đã cho có giá trị là frac-1 + 1-1 – 1 = 0

Em có đồng ý không? Nếu không em hãy chỉ ra chỗ mà em cho là sai.

Theo em với những giá trị nào của biến thì có thể tính được giá trị của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân số rút gọn?

Gợi ý đáp án:

a) Giá trị của phân thức fracx^2 + 2x + 1x^2 – 1 xác định khi:

x^2 – 1 neq 0 ⇔ x neq 1 và x neq -1

b) Ta có:

fracx^2 + 2x + 1x^2 – 1 = frac(x + 1)^2(x – 1)(x + 1)

= fracx + 1x – 1

c) Với x = 2 giá trị của phân thức đã cho được xác định nên giá trị của phân thức tại x = 2 là:

frac2 + 12 – 1 = 3 ⇒ bạn Thắng đã làm đúng.

Nhưng với x = -1 giá trị của phân thức không xác định nên không thể tính được giá trị của phân thức đã cho như bạn Thắng.

Khi x neq pm 1, giá trị phân số rút gọn được xác định nên với mọi biến x neq pm 1 thì ta có thể tính được giá trị của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn.

Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho phân thức frac3x^2 + 6x + 12x^3 – 8

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức

c) Em có biết trên 1cm^2 bề mặt da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không? Tính giá trị của biểu thức đã cho tại x = frac40012000 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ (tuy nhiên trong số đó chỉ có 20% là vi khuẩn có hại)

Gợi ý đáp án:

a) Giá trị của phân thức frac3x^2 + 6x + 12x^3 – 8 được xác định khi:

x^3 – 8 neq 0 ⇔ (x – 2).(x^2 + 2x + 4) neq 0

⇔ x – 2 neq 0 ⇔ x neq 2

b) Rút gọn:

frac3x^2 + 6x + 12x^3 – 8

= frac3(x^2 + 2x + 4)(x – 2).(x^2 + 2x + 4)

= frac3x – 2

c) Ta có frac40012000 neq 2 nên phân thức rút gọn được xác định và giá trị của phân thức tại x = frac40012000 là:

frac3{frac40012000 – 2} = frac60004001 – 4000 = 6000

Vậy trên 1cm^2 bề mặt da của chúng ta có 6000 con vi khuẩn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111
Lượt xem: 41114111

2. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ VNExpress

VNExpress
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

3. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

4. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

5. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

6. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ tienphong.vn

tienphong.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

7. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

8. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ soha.vn

soha.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

9. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

10. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ kenh14.vn

kenh14.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

11. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ zingnews.vn

zingnews.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

12. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

13. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ vov.vn

vov.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

14. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ afamily.vn

afamily.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

15. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

16. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

17. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ coccoc.com

coccoc.com
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức rồi nhỉ? Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

18. Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức từ facebook.com

facebook.com
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4111

Câu hỏi về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức

Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
cách Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
hướng dẫn Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức
Biến Đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ Giá Trị Của Phân Thức miễn phí

Scores: 4.9 (189 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn