Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là gì? Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tiếng Anh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên trách về việc quản lý và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1945, đến nay Bộ đã trải qua nhiều chặng đường phát triển và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Với tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từ đó giúp phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân và xây dựng đất nước phồn vinh.

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tiếng Anh

Department of Agriculture and Rural Development

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | VTC Now

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một bộ trực thuộc chính phủ ở một số quốc gia như:

  • Israel: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Israel)
  • Việt Nam: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Việt Nam)
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bộ_Nông_nghiệp_và_Phát_triển_nông_thôn&oldid=68510092”

Scores: 4 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn