Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 Bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bạn đang tìm hiểu về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 hữu ích với bạn.

1. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 Bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng cân đối kế toán – Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy mời các bạn theo dõi mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất, kèm hướng dẫn chi tiết từng chỉ tiêu trong bài viết dưới đây”:

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị báo cáo:………………….

Địa chỉ:…………………………….

Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm …(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm
(3)

Số đầu năm
(3)

1

2

3

4

5

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
1. Tiền 111
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 (…) (…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154
5. Tài sản ngắn hạn khác 155
B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…)
II. Tài sản cố định 220
1. Tài sản cố định hữu hình 221
– Nguyên giá 222
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (…) (…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224
– Nguyên giá 225
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (…) (…)
3. Tài sản cố định vô hình 227
– Nguyên giá 228
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (…) (…)
III. Bất động sản đầu tư 230
– Nguyên giá 231
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232
(…) (…)
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
240
241
242
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)
253
254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 (…) (…)
VI. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270
C – NỢ PHẢI TRẢ 300
I. Nợ ngắn hạn 310
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
4. Phải trả người lao động 314
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322
13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
II. Nợ dài hạn 330
1. Phải trả người bán dài hạn 331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338
9. Trái phiếu chuyển đổi 339
10. Cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400
I. Vốn chủ sở hữu 410
1. Vốn góp của chủ sở hữu
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
– Cổ phiếu ưu đãi
411
411a
411b
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (…) (…)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
– LNST chưa phân phối kỳ này
421
421a
421b
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1. Nguồn kinh phí 431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính – Bảng cân đối kế toán

Mục đích của Bảng cân đối kế toán

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính” từ đoạn 15 đến đoạn 32, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thu các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn.
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ trên 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại ngắn hạn;
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn.

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

  • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
  • Căn cứ váo sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
  • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888
Lượt xem: 18881888

2. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ VNExpress

VNExpress
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

3. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

4. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

5. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

6. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

7. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

8. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ soha.vn

soha.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

9. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

10. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

11. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

12. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

13. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ vov.vn

vov.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

14. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ afamily.vn

afamily.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

15. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

16. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

17. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ coccoc.com

coccoc.com
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 rồi nhỉ? Nội dung Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

18. Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 từ facebook.com

facebook.com
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

Câu hỏi về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200

Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
cách Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
hướng dẫn Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200
Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Thông Tư 200 miễn phí

Scores: 4.6 (68 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn