Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Câu 1. Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?

A. Từ đủ 18 tuổi.

B. Từ đủ 19 tuổi.

C. Từ đủ 20 tuổi.

D. Từ đủ 21 tuổi.

Câu 2. Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

B. Vận động người khác giới thiệu mình.

C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.

D. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được quy định :

A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

B. Ai cũng có quyền bầu cử.

C. Công dân bị kỷ luật ở cơ quan thì không được bầu cử.

D. Công dân tự ứng cử thì không được bầu cử.

Câu 4. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ?

A. Đủ 21 tuổi.

B. Đủ 20 tuổi.

C. Đủ 19 tuổi.

D. Đủ 18 tuổi.

Câu 5. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.

C. khẩn trương, công khai, minh bạch.

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác.

Câu 6. Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.

B. xây dựng văn bản pháp luật về chính trị, kinh tế.

C. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.

D. giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Câu 7. Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?

A. Người đang phải cháp hành hình phạt tù.

B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.

C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.

D. Người đang đi công tác xa nhà.

Câu 8. Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện

A. quyền tham gia quản lý nhà nước.

B. quyền tham gia ban hành chính sách kinh tế – xã hội.

C. quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

D. quyền tự do ngôn luận.

Câu 9. Ai dưới đây có quyền khiếu nại ?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.

B. Chỉ có cá nhân.

C. Những người từ 20 tuổi trở lên.

D. Chỉ những người là công chức nhà nước.

Câu 10. Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. bình đẳng.

B. phổ thông.

C. công bẳng.

D. dân chủ.

Câu 11. Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội là thể hiện quyền

A. tham gia xây dựng đất nước.

B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. dân chủ trong xã hội.

D. tự do ngôn luận.

Câu 12. Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo ?

A. Mọi công dân.

B. Mọi cá nhân, tổ chức.

C. Chỉ những người có thẩm quyền.

D. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước.

Câu 13. Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?

A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.

C. Mọi cơ quan nhà nước.

D. Các cơ quan tư pháp.

Câu 14. Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan.

B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan.

D. Phát hiện một ổ cờ bạc.

Câu 15. Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép.

B. Bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt quá mức.

C. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.

D. Phản đối hành vi thiếu dân chủ trong cuộc họp của lãnh đạo.

Câu 16. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Câu 17. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật ?

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

B. Nhờ người thân bỏ phiếu hộ.

C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ.

D. Nhờ người khác viết phiếu hộ, rồi tự mình đi bỏ phiếu.

Câu 18. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?

A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.

B. Tố cáo với người có thẩm quyền.

C. Nói chuyện đó với nhiều người.

D. Đăng thông tin trên Facebook.

Câu 19. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?

A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm.

B. Giữ gìn vệ sinh môi trường.

C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học.

D. Tham gia hoạt động từ thiện.

Câu 20. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là

A. mục dích của tố cáo.

B. nguyên tắc của tố cáo.

C. trách nhiệm của người tố cáo.

D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.

Câu 21. Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền nào dưới đây ?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tự do dân chủ.

D. Quyền tự do cá nhân.

Câu 22. Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền nào của công dân ?

A. Quyền tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền dân chủ trong xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 23. Mỗi cử tri đều tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông.

C. Gián tiếp.

D. Tự nguyện.

Câu 24. Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Trực tiếp.

B. Tự giác.

C. Bình đẳng.

D. Tự do.

Câu 25. Mỗi cử tri đều có một là phiếu có giá trị ngang nhau là biểu hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bình đẳng.

B. Bình quyền.

C. Công bằng.

D. Dân chủ.

Câu 26. B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện quyền của công dân ?

A. Lờ đi coi như không biết.

B. Truy bắt người ăn trộm.

C. Báo cho cơ quan công an gần nhất.

D. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết.

Câu 27. Người khiếu nại có các quyền và nghãi vụ do luật nào quy định ?

A. Luật Khiếu nại.

B. Luật Hành chính.

C. Luật báo chí.

D. Luật tố cáo.

Câu 28. Ở bước đầu tiên, người tố cáo cần gửi đơn đến cơ quan, cá nhân, tổ chức nào dưới đây ?

A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

B. Cơ quan công an.

C. Ủy ban nhân dân các cấp.

D. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 29. Bà H vì đau chân nên không đến được nơi bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà bà để bà bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm của tổ bầu cử là để đảm bảo quyền bầu cử nào dưới đây của bà H ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.

D. Tự nguyện.

Câu 30. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật ?

A. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ.

B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện.

C. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Câu 31. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền chính trị của công dân.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền tham gia vào hoạt động đời sống xã hội.

Câu 32. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây ?

A. Của tất cả mọi người sinh sống ở Việt Nam.

B. Của mọi công dân.

C. Của riêng những người lớn.

D. Của riêng cán bộ, công chức nhà nước.

Câu 33. Quyền tố cáo là quyền của

A. mọi công dân, tổ chức.

B. mọi công dân.

C. mọi cơ quan, tổ chức.

D. những người có thẩm quyền.

Câu 34. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân

A. bất kỳ.

B. có thẩm quyền giải quyết, khiếu nại.

C. chuyên trách làm nhiệm vụ giải quyết, khiếu nại.

D. thuộc ngành Thanh tra.

Câu 35. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân ?

A. Tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

B. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về phát triển sản xuất ở xã mình.

C. Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt.

D. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.

Câu 36. Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và anh M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh M cho rằng T chỉ là nông dân không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của hai anh và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm pháp luật về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Anh M.

B. Chủ tịch xã.

C. Chủ tịch xã và anh M.

D. Anh M và T.

Câu 37. Vì đã được trao đổi từ trước nên trong cuộc họp cơ quan X, dù không muốn, anh B vẫn phải dùng danh nghĩa cá nhân mình trình bày quan điểm của ông A trưởng phòng nhân sự về vấn đề khen thưởng. Vô tình được chị M thông tin về việc này, vốn sẵn có mâu thuẫn với ông A nên khi anh B đang phát biểu, anh D đã tìm cách gây rối và ngăn cản buộc anh B phải dừng ý kiến. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Ông A và anh B.

B. Ông A và anh D.

C. Ông A, chị M và anh D.

D. Ông A, anh B và anh D.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 20 A
Câu 2 A Câu 21 A
Câu 3 A Câu 22 B
Câu 4 A Câu 23 A
Câu 5 A Câu 24 A
Câu 6 A Câu 25 A
Câu 7 A Câu 26 C
Câu 8 A Câu 27 A
Câu 9 A Câu 28 A
Câu 10 A Câu 29 C
Câu 11 B Câu 30 C
Câu 12 A Câu 31 A
Câu 13 A Câu 32 B
Câu 14 A Câu 33 B
Câu 15 A Câu 34 B
Câu 16 B Câu 35 B
Câu 17 A Câu 36 C
Câu 18 A Câu 37 D
Câu 19 A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 5 (118 votes)

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 7 Trắc nghiệm Công dân với các quyền dân chủ

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 7 Trắc nghiệm Công dân với các quyền dân chủ

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp 57 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Công dân với các quyền dân chủ.

Trắc nghiệm bài 7 GDCD 12 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và các bài tập tình huống có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Sơ đồ tư duy Bài 7 GDCD 12

holder

holder

Trắc nghiệm Công dân với các quyền dân chủ

Câu 1. Dân chủ gián tiếp còn được gọi là

A. dân chủ không công khai.

B. dân chủ không hoàn toàn.

C. dân chủ đại diện.

D. dân chủ không đầy đủ.

Đáp án: A

Câu 2. Quyền nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bầu cử và ứng cử.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo.

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Đáp án: A

Câu 3. Hiến pháp năm 2013 quy định

A. công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

B. công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng c

C. công dân từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.

D. công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử.

Đáp án: B

Câu 4. Nhận định nào dưới đây không đúng? Công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi

A. đang chấp hành hình phạt tù.

B. đang bị tạm giam.

C. đang điều trị ở bệnh viện.

D. mất năng lực hành vi dân sự.

Đáp án: B

Câu 5. Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên nào đó là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tự do cá nhân.

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Đáp án: B

Câu 6. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân có nghĩa là

A. công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước.

B. công dân trực tiếp giải quyết các công việc chung của đất nước.

C. chỉ cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận các công việc chung của đất nước.

D. mọi công dân đều có quyền quyết định các công việc chung của đất nước.

Đáp án: C

Câu 7. Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào?

A. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.

B. Trực tiếp bàn bạc, giải quyết các vấn đề quan trọng.

C. Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động cỉa các cơ quan chức năng.

D. Trực tiếp thực hiện các công việc trọng đại.

Đáp án: B

Câu 8. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là

A. đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

B. đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

C. nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

D. đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử.

Câu 9. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là

A. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

C. bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.

D. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

Câu 10. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để

A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

B. nân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Đáp án: B

Câu 11. Việc quy định mối lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Đáp án: A

Câu 12. Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

B. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế.

D. bám sát thực tiễn.

Đáp án: A

Câu 13. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo.

D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Đáp án: C

Câu 14. Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử

A. Người đang chấp hành hình phạt tù.

B. Người đang bị tạm giam.

C. Người mất năng lực hành vi dân sự.

D. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án.

Đáp án: D

Câu 15. Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

A. giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B. tình trạng pháp lý.

C. thời hạn cư trú nơi bầu cử, ứng cử.

D. trình độ văn hoá, nghề nghiệp

Đáp án: B

Câu 16. Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử

A. người bị khởi tố dân sự.

B. người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.

C. người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.

D. người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.

Đáp án: C

Câu 17. Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cừ theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân cùa mình là anh H và anh T nghe, vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D ừên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chồng chị A, anh D và H.

B. Vợ chồng chị A và anh D.

C. Vợ chồng chị A, anh D, H và T.

D. Chị A, anh D và H.

Đáp án: B

Câu 18. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Phổ thông.

C. Ủy quyền.

D. Gián tiếp.

Đáp án: A

Câu 19. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước – cơ quan đại biểu nhân dân là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.

B. nội dung quyền bầu cử, ứng cử.

C. khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Đáp án: C

Câu 20. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

A. phạm vi cả nước.

B. phạm vi cơ sở.

C. phạm vi địa phương.

D. phạm vi cơ sở và địa phương.

Đáp án: A

Câu 21. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cừ?

A. Anh T và chị H.

B. Chị H và nhân viên S.

C. Anh T, chị H và nhân viên S.

D. Chị H, cụ M và nhân viên S.

Đáp án: A

Câu 22. Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video. Sau đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên T hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?

A. Anh B, sinh viên K và T.

B. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.

C. Vợ chồng anh B và sinh viên T.

D. Vợ chồng anh B và sinh viên K.

Đáp án: B

Câu 23. Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư là những việc

A. phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

B. dân bàn và quyết định trực tiếp.

C. dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.

D. nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Đáp án: B

Câu 24. Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử?

A. Chị N, cụ P và chị C.

B. Chị N và cụ P.

C. Chị N, ông K, cụ P và chị C.

D. Chị N, ông K và cụ P.

Đáp án: A

Câu 25. Ủy ban nhân dân xã đồng ý cho công ty X đặt cơ sở sản xuất tại thôn B. Công ty thường xuyên hoạt động vào ban đêm và gây ra những tiếng ồn lớn. Người dân đã viết đơn đề nghị chính quyền xã xem xét lại quy định về thời gian sản xuất của công ty X được ghi trong quyết định cấp phép của mình. Việc làm của người dân thôn B là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 26. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Chủ tịch xã và ông K.

B. Người dân xã X và ông K.

C. Chủ tịch và người dân xã X.

D. Kế toán M, ông K và người dân xã X.

Đáp án: B

Câu 27. Mặc dù ông H có tên trong danh sách họp bàn về phương án giải phóng mặt bằng thôn A nhưng vì thường xuyên có ý kiến trái chiều nên chủ tịch xã đã cố ý không gửi giấy mời cho ông. Thấy vợ có giấy mời họp và được chỉ định thay mặt cho hội phụ nữ xã đề xuất về các khoản đóng góp, ông H càng bức xúc nên muốn vợ phải ở nhà. Vì bị chồng đe dọa sẽ li hôn nếu vợ không chịu nghe lời, chị H buộc lòng phải nghỉ họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Vợ chồng ông H.

B. Chủ tịch xã và vợ chồng ông H.

C. Vợ ông H và chủ tịch xã.

D. Chủ tịch xã và ông H.

Đáp án: D

Câu 28. Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. Đây là nội dung của bước thứ mấy trong quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo?

A. Bước 1.

B. Bước 2.

C. Bước 3.

D. Bước 4.

Đáp án: B

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000
Lượt xem: 10001000

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 7 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 5 (69 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn