Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Câu 1. Trong thời kỳ chế độ bản vị vàng:

A. Chế độ tỷ giá cố định và xác định dựa trên cơ sở “ngang giá vàng”.

B. Thương mại giữa các nước được khuyến khích.

C. Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể án định được lượng tiền cung ứng.

D. Cả A và B

Câu 2. Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?

A. Phương tiện trao đổi.

B. Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.

C. Phương tiện lưu giữ giá trị.

D. Phương tiện thanh toán quốc tế.

Câu 3. Tính thanh khoản (tính lỏng) của một loại tài sản được xác định bởi các yếu tố dưới đây:

A. Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản đó thành tiền mặt

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

C. Khả năng tài sản có thể được bán với giá thị trường của nó

D. Cả A và B

Câu 4. Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) được xem là một bớc phát triển trong lịch sử tiền tệ bởi vì:

A. Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ.

B. Tăng cường khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế.

C. Chỉ như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế.

D. Tiết kiệm được khối lượng vàng đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác.

Câu 5. Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) được tính dựa trên cơ sở:

A. Theo cung cầu hàng hoá.

B. Theo cung cầu hàng hoá và sự điều tiết của chính phủ.

C. Một cách ngẫu nhiên.

D. Theo giá cả của thị trường quốc tế.

Câu 6. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng có thể được phổ biến rộng rãi trong các nền kinh tế hiện đại và Việt Nam bởi vì:

A. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đơn giản, thuận tiện, an toàn, với chi phí thấp nhất.

B. Các nước đó và Việt Nam có điều kiện đầu tư lớn.

C. Đây là hình thức phát triển nhất của thanh toán không dùng tiền mặt cho đến ngày nay.

D. Hình thức này có thể làm cho bất kỳ đồng tiền nào cũng có thể coi là tiền quốc tế (International money) và có thể được chi tiêu miễn thuế ở nước ngoài với số lượng không hạn chế.

Câu 7. “Giấy bạc ngân hàng” thực chất là:

A. Một loại tín tệ.

B. Tiền được làm bằng giấy.

C. Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng.

D. Tiền gửi ban đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.

Câu 8. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là:

A. Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển.

B. Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh.

C. Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định

D. Điều kiện để đầu tư và phát triển

Câu 9. Vốn lưu động của doanh nghiệp theo nguyên lý chung có thể được hiểu là: a) b) c) d)

A. Giá trị của bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp đó.

B. Giá trị của tài sản lưu động và một số tài sản khác có thời gian luân chuyển từ 5 đến 10 năm.

C. Giá trị của công cụ lao động và nguyên nhiên vật liệu có thời gian sử dụng ngắn.

D. Giá trị của tài sản lưu động, bằng phát minh sáng chế và các loại chứng khoán Nhà nước khác.

Câu 10. Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là:

A. Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh.

B. Tín dụng trung và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng thương mại Nhà nuớc.

C. Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư.

D. Nguồn vốn từ nước ngoài: liên doanh, vay, nhận viện trợ.

Câu 11. Ý nghĩa của việc nghiên cứu sự phân biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động của một doanh nghiệp là:

A. Tìm ra các biện pháp quản lý, sử dụng để thực hiện khâu hao tài sản cố định nhanh chóng nhất.

B. Tìm ra các biện pháp để quản lý và tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động.

C. Tìm ra các biện pháp để tiết kiệm vốn.

D. Tìm ra các biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả nhất đối với mỗi loại.

Câu 12. Vốn tín dụng ngân hàng có những vai trò đối với doang nghiệp cụ thể là:

A. Bổ xung thêm vốn lưu động cho các doang nhiệp theo thời vụ và củng cố hạch toán kinh tế.

B. Tăng cường hiệu quả kinh tế và bổ xung nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

C. Bổ xung thêm vốn cố định cho các doanh nghiệp, nhất là các Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

D. Tăng cường hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Câu 13. Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm:

A. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí.

B. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí , lợi tức cổ phần của Nhà nước.

C. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, phát hành trái phiếu chính phủ.

D. Thuế, phí và lệ phí, từ các khoản viện trợ có hoàn lại.

Câu 14. Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền?

A. Xã hội có sự phân chia giai cấp.

B. Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất

C. Gắn liền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá.

D. Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp.

Câu 15. Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong trao đổi?

A. Có tần suất sử dụng nhiều

B. Là hàng hoá thông dụng

C. Là hàng hoá mang tính địa phương

D. Cả ba câu trên

Câu 16. Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp

A. Cần phải có trời gian đợi chờ trao đổi

B. Hàng hoá đươcj trao đổi qua vật trung gian

C. Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá

D. Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi

Câu 17. Tiền qua ngân hàng

A. Tiền qua các ngân hàng thương mại tạo ra nhằm đáp ứng yêu câud thanh toán của khách hàng

B. Tiền do các ngân hàng tạo ra

C. Tiền do các ngân hàng thương mại tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt

D. Không phải câu trên

Câu 18. Tiền tệ có chức năng

A. Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi

B. Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị

C. Phương tiện trao đổi,phương tiện quốc tế và đơn vị đo lường giá trị

D. Phương tiện thanh toán,đơn vị đo lường giá trị, phương tiện cất trữ.

Câu 19. Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng?

A. Có thể thanh toán với khối lượng lớn.

B. Dễ kiểm soát được khối lượng tiền trong lưu thông

C. Giảm thiều được rủi ro trong thanh toán

D. Giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong thanh toán.

Câu 20. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa?

A. Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại

B. Ngân hàng thương mại với các chủ thể khác trong nền kinh tế.

C. Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp.

D. Ngân hàng thương mại với hộ gia đình.

Câu 21. Công cụ dự trữ bắt buộc:

A. Thường được sử dụng phối hợp với chính sách chiết khấu nhằm thay đổi tình trạng vốn khả dụng ( R) của hệ thống ngân hàng thương mại

B. Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngày càng giảm chứng tỏ sự giám sát tính hiệu quả của công cụ này

C. Là công cụ mà hiệu quả của nó phụ thuộc vào tình trạng dự trữ của hệ thống ngân hàng

D. Cả a,b và c

Câu 22. Chế độ tỷ giá nào chi phối tính độc lập trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương:

A. Thả nổi

B. Thả nổi có điều tiết

C. Cố định

D. Cả b và c

Câu 23. Dự trữ của hệ thống ngân hàng trung gian ( R) tăng là do:

A. Hành vi tái cấp vốn của ngân hàng trung ương

B. Các ngân hàng huy động vốn từ chủ thể phi ngân hàng

C. Các ngân hàng vay của nhau trên thị trường tiền tệ

D. Cả a và b

Câu 24. Vốn tự có của ngân hàng thương mại nhằm:

A. Chống lại các cú sốc bất ngờ từ việc sử dụng tài sản có

B. Tăng khả năng cho vay của ngân hàng

C. Không có mục đích nào kể trên

D. Cả a và b

Câu 25. Lạm phát vừa phải được coi là “liều thuốc” kích thích nền kinh tế tăng trưởng xảy ra trong điều kiện:

A. Nền kinh tế chưa khai thác hết sản lượng tiềm năng

B. Nền kinh tế đạt mức sản lượng tiềm năng

C. Nền kinh tế đã vượt mức sản lượng tiềm năng

D. Tất cả các ý kiến trên đều sai

Câu 26. Chính sách tiền tệ thắt chặt áp dụng trong điều kiện lạm phát do chi phí đẩy có thể dẫn đến:

A. Y giảm, P tăng

B. Y giảm, P giảm

C. Thất nghiệp tăng

D. Cả b và c

Câu 27. Số nhân tiền tệ

A. Bằng 1 hoặc lớn hơn 1

B. Bị ảnh hưởng bởi ngân hàng trung ương, công chúng và ngân hàng thương mại

C. Rất nhạy cảm với lãi suất

D. Cùng với cơ số tiền ( MB) xác định lượng tiền cung ứng

Câu 28. Vai trò của công chúng trong việc mở rộng cung tiền:

A. Quyết định tỷ lệ C/D

B. Quyết định dự trữ vượt mức Rc

C. Quyết định DL

D. Thay đổi rc

Câu 29. Quy định dự trữ bắt buộc cho ngân hàng thương mại nhằm:

A. Đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng thương mại

B. Giúp ngân hàng trung ương kiểm tra cung tiền trong nền kinh tế

C. Tạo nguồn vốn cho ngân hàng trung ương

D. Tất cả các ý kiến trên đều sai

Câu 30. Vai trò của ngân hàng thương mại trong việc mở rộng cung tiền:

A. Quy định tỷ lệ rc

B. Tạo ra các khoản tiền gửi

C. Quy định tỷ lệ rd­

D. Cả a và b

Câu 31. Một trong những hoạt động làm giảm MB của ngân hàng trung ương là:

A. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

B. Bán chứng khoán cho ngân hàng thương mại

C. Khống chế trần lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại

D. Quy định hạn mức tín dụng cho ngân hàng thương mại

Câu 32. Sự cố gắng của Ngân hàng Trung ương để hạ thấp mức lãi suất thị trường, có thể dẫn tới:

A. Tăng chi phí sản xuất

B. Lạm phát tăng

C. Tăng nhu cầu tiết kiệm của các hộ gia đình

D. Giảm cung tiền

Câu 33. Một trong các nguồn làm tăng dự trữ (R) của hệ thống Ngân hàng trung gian là:

A. Huy động tiền gửi từ chủ thể phi ngân hàng

B. Cho khách hàng vay

C. Mua chứng khoán của Ngân hàng Trung ương

D. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Câu 34. Nguồn nào sau đây tăng dự trữ (R) của hệ thống Ngân hàng trung gian?

A. Vay vốn giữa các ngân hàng trung gian

B. Bán tín phiếu kho bạc cho ngân hàng trung ương

C. Gửi tiền vào tài khoản tại ngân hàng trung ương

D. Cả B và C

Câu 35. Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát hoàn toàn biển số nào:

A. Lượng tiền cung ứng

B. Tỷ số C/D

C. Số lượng trái phiếu Chính phủ do các Ngân hàng thương mại nắm giữ

D. Cơ số tiền MBn

Câu 36. Sự gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có ảnh hưởng như thế nào tới MB?

A. MB tăng

B. MB giảm

C. Cơ cấu các thành phần trong MB thay đổi

D. Cả a và c

Câu 37. NHTW quy định

A. Mức dự trữ dư thừa (dự trữ vượt quá mức)Rc

B. Tỷ lệ phân chia C và D

C. Việc thực hiện nghiệp vụ thị trường mở

D. Tất cả các điều trên

Câu 38. Hệ số nhân M2 thay đổi tuỳ thuộc vào:

A. Các thành phần cấu thành nên khối tiền M2 và quy định về dự trữ bắt buộc

B. NHTW phát hành thêm tiền trung ương

C. Tổng cung tiền tệ

D. Tổng cầu tiền tệ

Câu 39. Tiền mặt trong quỹ của NHTM được tính vào:

A. Tổng cung tiền tệ

B. Tiền giao dịch M1

C. Khối tiền M2

D. Không được tính vào tổng cung tiền

Câu 40. MI nằm trong thành phần của:

A. Cung tiền

B. Cầu tiền

C. Cả cung và cầu tiền

D. Không có trong thành phần của cầu tiền

Câu 41. Nghiên cứu về cầu tiền có ý nghĩa

A. Tìm ra được các thành phần và nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền

B. Kiểm soát được cầu tiền

C. Dự tính được cầu tiền

D. Cả a và b

Câu 42. Người ta phân biệt khái niệm tiền và khái niệm cung tiền dựa vào:

A. Vai trò của tiền

B. Khả năng kiểm soát cung tiền của NHTW

C. Khả năng tạo ra tiền của NHTM

D. Cả a và b

Câu 43. Các NHTM Việt Nam cần phải cơ cấu lại vốn vì:

A. Vốn chủ sở hữu quá thấp

B. Vốn Nhà nước tham gia vào các ngân hàng quá thấp

C. Vốn huy động của các ngân hàng quá thấp

D. Tất cả đều đúng

Câu 44. Tại sao các chủ thể tìm đến tín dụng ngân hàng?

A. Các ngân hàng có khả năng phân tán được rủi ro.

B. Thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn

C. Nắm bắt ít thông tin về khách hàng xin vay.

D. NHTM thực hiện việc thanh toán bằng chuyển khoản

Câu 45. Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng trong đó:

A. Chỉ có Nhà nước là người đi vay

B. Nhà nước vừa là người đi vay vừa là người cho vay

C. Nhà nước là người cho vay

D. Không phải ba câu trên

Câu 46. Tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại có quan hệ:

A. Quan hệ tín dụng thương mại là nền tảng tạo ra quan hệ tín dụng ngân hàng.

B. Tín dụng thương mại tạo ra công cụ tài chính mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng.

C. Tín dụng ngân hàng có thể thay thế hoàn toàn tín dụng thương mại

D. Không phải ba câu trên

Câu 47. Tín dụng thương mại có đặc điểm

A. Là quan hệ tín dụng trực tiếp

B. Là quan hệ tín dụng ngắn hạn xảy ra một chiều

C. Chỉ câu a đúng

D. Cả a và b đều đúng

Câu 48. Hối phiếu thương mại là văn bản:

A. Do người mua lập cam kết trả tiền người thụ hưởng

B. Do người bán lập đòi tiền người mua chịu

C. Do ngân hàng phục vụ người mua chịu lập

D. Do ngân hàng phục vụ người bán chịu lập

Câu 49. Khi cần vốn doanh nghiệp đang sở hữu thương phiếu không thể:

A. Đến ngân hàng thương mại xin vay chiết khấu thương phiếu

B. Đem bán thương phiếu trên thị trường tài chính

C. Đến ngân hàng Nhà nước xin vay tái chiết khấu

D. Chuyển nhượng cho người khác để nhận được tiền vốn

Câu 50. Khi ngân hàng Trung ương mua tín phiếu trên thị trường mở, MB và MS sẽ thay đổi như thế nào?

A. MB và MS sẽ tăng

B. MB sẽ giảm và MS sẽ tăng

C. Sẽ không có bất kỳ tác động đến lượng MB và lượng MS

D. Tất cả đều sai

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án – phần 4

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 26 A
Câu 2 A Câu 27 D
Câu 3 D Câu 28 A
Câu 4 C Câu 29 B
Câu 5 C Câu 30 B
Câu 6 C Câu 31 B
Câu 7 A Câu 32 B
Câu 8 A Câu 33 A
Câu 9 A Câu 34 B
Câu 10 C Câu 35 D
Câu 11 D Câu 36 C
Câu 12 B Câu 37 C
Câu 13 A Câu 38 A
Câu 14 D Câu 39 D
Câu 15 D Câu 40 A
Câu 16 D Câu 41 D
Câu 17 C Câu 42 D
Câu 18 B Câu 43 D
Câu 19 D Câu 44 A
Câu 20 B Câu 45 A
Câu 21 A Câu 46 B
Câu 22 D Câu 47 D
Câu 23 D Câu 48 B
Câu 24 D Câu 49 C
Câu 25 A Câu 50 A

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222
Lượt xem: 62226222

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tài Chính Tiền Tệ Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.6 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn