Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Câu 1. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của kế toán:

A. Hoạt động liên tục

B. Trung thực

C. Đầy đủ

D. Khách quan

Câu 2. Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% – thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền . Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:

A. Cơ sở dồn tích

B. Hoạt động liên tục

C. Giá gốc

D. Thận trọng

Câu 3. Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%- thuế phương pháp trực tiếp, thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:

A. Doanh thu (ghi nhận 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2

B. Doanh thu và giá vốn ghivào ngày 28/2

C. Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2

D. Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào ngày 1/2

Câu 4. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toán

A. Ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/năm

B. Mua tscđ 50tr, chưa thanh toán

C. Nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của dn 5tr (tiền chưa chi)

D. Tất cả trg hợp trên

Câu 5. Đối tượng của kế toán là:

A. Tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh S

B. Tài sản, nguồn vốn hình thành ts dn và sự vận động của chúng Đ

C. Tình hình thực hiện kỷ luật lđộng S

D. Tình hình thu chi tiền mặt (Đ mà chưa đủ, đtg kế toán ko chỉ có tiền)

Câu 6. Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ

A. Ban lãnh đạo

B. Các chủ nợ

C. Các nhà đầu tư (quan tâm lợi nhuận)

D. Cơ quan thuế (quan tâm lợi nhuận)

Câu 7. Đặc điểm của tài sản trong 1 DN

A. Hữu hình hoặc vô hình Đ (Tài sản: MMTB, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế…)

B. DN có thể ksoát đc chúng đc toàn quyền sử dụng Đ

C. Chúng có thể mang lợi ích cho DN trong tương lai Đ

D. Tất cả đều đúng

Câu 8. TS trong DN khi tham gia vào qtr sx sẽ biến động như thế nào?

A. Ko biến động

B. Thường xuyên biến động

C. Giá trị tăng dần

D. Giá trị giảm dần

Câu 9. KT tài chính có đặc điểm

A. Thông tin về những sự kiện đã xảy ra Đ

B. Gắn liền với phạm vi toàn DN Đ

C. Có tính pháp lệnh và phải có độ tin cậy cao Đ

D. Tất cả đều đúng

Câu 10. Các khoản nợ phải thu

A. Không phải là tài sản DN S

B. Là TS của DN nhưng bị đvị khác đang sử dụng Đ

C. Không phải là TS của DN vì TS của DN thì ở tại DN

D. Không chắc chắn là TS của DN

Câu 11. Kinh tế Tài chính có đặc điểm

A. Thông tin về những sự kiện đang và sắp xảy ra S

B. Gắn liền với từng bộ phận, từng chức năng hoạt động S

C. Có tính linh hoạt S

D. Không câu nào đúng

Câu 12. Sự kiện nào sau đây sẽ đc ghi nhận là nghiệp vụ ktế phát sinh của kế toán

A. KH thanh toán tiền nợ cho DN (Tiền tăng, nợ phải thu KH giảm)

B. Nhân viên sử dụng vật dụng văn phòng

C. Phỏng vấn ứng cử viên xin việc

D. Không có sự kiện nào

Câu 13. Thước đo chủ yếu

A. Thước đo lao động ngày công

B. Thước đo hiện vật

C. Thước đo giá trị

D. Cả 3 câu trên

Câu 14. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: Cơ quan thuế

A. Nhà quản lý

B. Nhà đầu tư

C. Người môi giới

D. Không có câu nào

Câu 15. Nợ phải trả phát sinh do

A. Lập hoá đơn và dịch vụ đã thực hiện cho KH

B. Mua thiết bị bằng tiền

C. Trả tiền cho ng bán về vật dụng đã mua

D. Mua hàng hoá chưa thanh toán

Câu 16. Chức năng của kế toán

A. Thông tin thu nhập xử lý chỉ đạo, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh đến các đối tg sử dụng thông tin KT

B. Điều hành các hđ sx kd trong DN

C. Giám đốc tình hình sử dụng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh

D. D. A và C

Câu 17. Các khoản phải trả người bán là:

A. Tài sản của DN

B. Một loại ngvốn góp phần hình thành nên TS của DN

C. Không phải là nguồn hình thành ts của DN và DN sẽ thanh toán cho ng bán

D. Tuỳ từng trg hợp cụ thể ko thể đưa ra kết luận tổng quát

Câu 18. Doanh nghiệp đang xây nhà kho, ctrình xây dựng dở dang này là

A. Nguồn vốn hình thành nên ts của DN

B. TSản của DN

C. Tuỳ thuộc quan điểm của từng nviên KT

D. Phụ thuộc vào quy định của …

Câu 19. Nguồn vốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây:

A. Chủ đầu tư DN đầu tư thêm vốn vào DN

B. Chủ DN phân bổ tổ chức hay cá nhân khác

C. Chủ DN dùng LN để bổ sung vào vốn

D. Tất cả câu trên đều đúng

Câu 20. Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:

A. KH đã nhận hàng và thanh toán cho DN = TM

B. KH chưa nhận hàng nhưng thanh toán trc cho DN = TM (theo ngtắc cơ sở dồn tích, nvụ ktế sẽ đc ghi nhận khi nào nó psinh chứ ko căn cứ vào thực tế thu hay chi tiền, thu tiền rồi mà hàng chưa giao thì coi như là ng vụ chưa psinh, gdịch chưa thực hiện, hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của DN, do đó chưa đc ghi nhận doanh thu)

C. KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán cho DN

D. Không có trường hợp nào

Câu 21. Câu phát biểu nào sau đây sai:

A. Vốn chủ sở hữu là TM của chủ sở hữu có trong DN

B. Tài sản + nợ phải trả luôn cân bằng với vốn chủ sở hữu

C. Chủ sở hữu là chủ nợ của DN

D. Tất cả câu trên

Câu 22. Kế toán là việc:

A. Thu thập thông tin

B. Kiểm tra, phân tích thông tin

C. Ghi chép sổ sách kế toán

D. Tất cả đều đúng

Câu 23. Kế toán tài chính là việc

A. Cung cấp thông tin qua sổ KT

B. Cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính

C. Cung cấp thông tin qua mạng

D. Tất cả đều đúng

Câu 24. Kỳ kế toán năm của đơn vị kế toán được xác định

A. Dương lịch

B. Năm hoạt động

C. Cả a và b đều đúng

D. Có thể a hoặc b

Câu 25. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu

A. Lập dự phòng

B. Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ

C. Không đánh giá thấp hơn khoản nợ

D. Tất cả đều đúng

Câu 26. Đối tượng nào sau đây là TS:

A. Phải thu KH

B. Phải trả ng bán

C. Lợi nhuận chưa phân phối

D. Quỹ đầu tư phát triển

Câu 27. Tài khoản (TK) là

A. Sơ đồ chữ T ghi chép từng đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi như thế)

B. Là các quyển sổ ghi chép từng đối tượng kế toán (còn có thể là những tờ sổ rời in từ máy tính)

C. Là một phương pháp của kế toán trên cơ sở phân loại KT phản ảnh 1 cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình tăng giảm của từng đối tượng kế toán. Biểu hiện cụ thể là kế toán dùng 1 hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động của từng đối tượng kế toán

D. Các câu trên đều đúng

Câu 28. Tác dụng của tài khoản

A. Phản ảnh tổng số phát sinh tăng, tổng số phát sinh giảm của từng đối tượng kế toán

B. Phản ánh tình hình hiện có và biến động của từng đtg KT một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống

C. Phản ảnh tình hình biến động chất lượng sản phẩm của DN

D. Các câu trên đều đúng

Câu 29. Muốn đối chiếu số liệu của sổ chi tiết với tài khoản cần phải lập

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản)

C. Bảng tổng hợp chi tiết

D. Bảng kê

Câu 30. Để kiểm tra việc ghi sổ kép cần phải lập

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản (bảng cân đối tài khoản)

C. Bảng tổng hợp chi tiết

D. Bảng kê

Câu 31. Chọn câu phát biểu đúng

A. Nợ phải trả ko phải là NVốn để DN hoạt động vì DN phải có trách nhiệm thanh toán

B. Nợ phải trả là 1 phần NVốn để DN hoạt động trong 1 thời gian nhất định

C. Nợ phải trả = tổng giá trị của các tài sản mà DN mua chịu

D. Nợ phải trả = tổng số dư các TK phải trả như phải trả ng bán, thuế, các khoản phải nộp nhà nc, phải trả ng lao động, phải trả khác…

Câu 32. Kế toán sẽ ghi nợ vào các TK nguyên vật liệu hàng hoá khi

A. Doanh nghiệp nhập kho vật tư hàng hoá

B. DN xuất kho vật tư hàng hoá

C. DN mua vật tư hàng hoá

D. Một trong các nghiệp vụ trên

Câu 33. Mối quan hệ giữa số dư và số phát sinh của 1 TK

A. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh nợ trong kỳ – tổng số phát sinh có trong kỳ

B. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh có trong kỳ – tổng số phát sinh nợ trong kỳ

C. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh tăng trong kỳ – tổng số phát sinh giảm trong kỳ

D. Số dư CK của 1 TK = Số dư ĐK + tổng số phát sinh giảm trong kỳ – tổng số phát sinh tăng trong kỳ

Câu 34. Theo chế độ KT Việt Nam

A. KT phải tuân thủ các quy định của nhà nước về số hiệu, tên gọi, nội dung ghi chép vào TK KT cấp 1

B. KT có quyền chọn số hiệu tên gọi cho các TK cấp 2 và 3

C. Đối với các TK chi tiết mà nhà nc chưa quy định số hiệu, tên gọi, nội dung ghi chép thì KT có quyền tự quyết định số hiệu, tên gọi, nội dung ghi chép

D. A và C

Câu 35. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi đánh giá các đối tượng kế toán

A. Nguyên tắc giá phí, nguyên tắc khách quan

B. Nguyên tắcnhất quán, Nguyên tắc thận trọng và giả thiết DN hoạt động liên tục

C. Nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đa số thắng thiểu số

D. A và B

Câu 36. Trên sổ cái, sổ TK hàng tồn kho đc đánh giá theo (giá gốc = giá mua chưa VAT + chi phí phát sinh)

A. Giá thanh toán với ng bán (có VAT)

B. Giá chưa có VAT

C. Giá gốc còn gọi là giá thực tế

D. Giá đã có VAT

Câu 37. Trên BC TC chính cuối năm, hàng tồn kho được đánh giá theo

A. Giá gốc

B. Giá bán

C. Giá mua

D. Giá thấp nhất giữa giá sổ sách và giá trị thuần có thể thực hiện được

Câu 38. Giả sử, cuối kỳ, số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng cân đối kế toán, kế toán sẽ căn cứ vào:

A. Số dư từ tài khoản loại 1 đến loại 4 trên sổ cái

B. Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái

C. Số phát sinh từ Tài khoản loại 5 đến loại 9

D. Tài khoản 4 đến 9

Câu 39. Giả sử cuối kỳ, số dư và số phát sinh của các tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sẽ căn cứ vào:

A. Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái

B. Số dư cuối kỳ từ tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9

C. Tài khoản 4 đến 9

D. Số liệu phát sinh từ tài khoản loại 5 đến loại 9 trên sổ cái

Câu 40. Công thức xác định giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

A. Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vật liệu nhập trong kỳ + Trị giá vật li ệu xuất trong kỳ

B. Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ – Trị giá vật liệu nhập trong kỳ + Trị giá vật li ệu xuất trong kỳ.

C. Kiểm kê cuối kỳ số lượng, định giá

D. Trị giá vật liệu tồn kho = Trị giá vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vật liệu nhập trong kỳ – Trị giá vật liệu xuất trong kỳ.

Câu 41. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Nợ TK 111 : 50.000.000, Nợ TK 112 : 30.000.000/Có TK 341 : 60.000.000, Có TK 331 : 20.000.000) sẽ làm cho Số tổng cộng của Bảng cân đối kế toán:

A. Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tất cả tài sản ảnh hưởng có sự thay đổi

B. Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ả nh hưởng có sự thay đổi

C. Thay đổi theo chi ều hướng tăng lên và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng không có sự thay đổi

D. Không Thay đổi nhưng tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ảnh hưởng có sự thay đổi

Câu 42. Ngày 10/03/2008 Doanh nghiệp M nhập khẩu tài sản cố định, giá nhập khẩu theo điều kiện CIF là 20.000 USD, thuế NK thuế suất 10%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%- thuế khấu trừ. Ngày 31/12/2008, Tài sản cố định đó ước tính trên thị trường khoảng 25.000 USD. Kế toán đã điều chỉnh giá tài sản cố định từ 22.000 USD lên 25.000 USD. Việc này vi phạm vào nguyên tắc:

A. Giá gốc

B. Phù hợp

C. Thận trọng

D. Cơ sở dồn tích

Câu 43. Công ty M tại thời điểm ngày 31/12/X như sau:

Số dư tài khoản 131 (bên nợ ) : 200.000.000, số dư tài khoản 131 (bên có): 100.000.000.

Số dư tài khoản 331 (bên có) : 100.000.000, số dư bên nợ 50.000.000

Khi lập Bảng cân đối kế toán, Số liệu TK 131 và 331 sẽ được kế toán xử lý:

A. Không bù trừ mà lấy số dư bên nợ TK 131 số tiền 200.000.000 và số dư bên Nợ TK 331 50.000.000 ghi vào phần tài sản, số dư bên có TK 331 số tiền 100.000.000, và số dư bên có tài khoản 131 số tiền 100.000.000 sẽ ghi vào phần nguồn vốn

B. TK 131 sẽ có số dư 100.000.000 ghi bên tài sản, TK 331 : 50.000.000 sẽ ghi bên nguồn vốn

C. Không bù trừ mà lấy số dư bên nợ và bên có TK 131 ghi vào phần tài sản, số dư bên có và bên nợ TK 331 ghi vào phần nguồn vốn

D. Tất cả đều sai

Câu 44. Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ:

+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000.

+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000.

Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) sẽ có Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn là:

A. 510.000.000 và 510.000.000

B. 530.000.000 và 530.000.000

C. 520.000.000 và 520.000.000

D. 490.000.000 và 490.000.000

Câu 45. Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ:

+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000.

+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000.

Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) sẽ:

A. Thay đổ theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi

B. Không thay đổi nhưng tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi

C. Thay đổi theo chiều hướng tăng lên và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả không thay đổi

D. Thay đổi theo chiều hướng giảm xuống và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi

Câu 46. Khoản nào sau đây không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán:

A. Vật tư nhận gia công trị giá 30.000.000

B. Người mua ứng trước tiền hàng 30.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

C. Chi tiền mặt tạm ứng cho công nhân viên

D. Mua tài sản cố định 30.000.000. bằng tiền gửi ngân hàng

Câu 47. Tổng tài sản của doanh nghiệp được xác định bằng:

A. Tài sản ngắn hạn + TS cố định

B. Nguồn vốn kinh doanh + Nợ phải trả

C. Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

D. Nguồn vốn kinh doanh

Câu 48. Khoản trả trước ngắn hạn cho người bán thuộc:

A. Tài sản ngắn hạn

B. Tài sản dài hạn

C. Nợ phải trả ngắn hạn

D. Tài sản cố định

Câu 49. Khi doanh nghiệp nhận ký quỹ dài hạn bằng tiền mặt 200 triệu VNĐ, tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ:

A. Cùng biến động tăng 200 triệu VNĐ

B. Cùng biến động giảm 200 triệu VNĐ

C. Không thay đổi

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 50. Nghiệp vụ ”Xuất kho thành phẩm gửi bán” được phản ánh:

A. Nợ TK thành phẩm, Có tài khoản hàng gửi bán

B. Nợ TK hàng gửi bán, Có TK thành phẩm

C. Nợ TK hàng hóa, Có TK thành phẩm

D. Nợ TK hàng hóa, Có TK thành phẩm

Câu 51. Trường hợp nào dưới đây không làm thay đổi nguyên giá Tài sản cố định:

A. Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

B. Trang bị thêm một số chi tiết cho TSCĐ

C. Sửa chữa lớn TSCĐ lop hoc ke toan truong

D. Sữa chữa nâng cấp TSCĐ

Câu 52. Chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở văn phòng công ty được hạch toan vào:

A. Chi phí sản xuất

B. Chi phí quản lý doanh nghiệp

C. Chi phí tài chính

D. Chi phí hoạt động khác

Câu 53. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua 1 TSCĐ với giá mua bao gồm của thuế GTGT 10% là 220.000.000 đồng , chi phí vận chuyển về doanh nghiệp là 1.000.000 chưa gồm 10% thuế GTGT ( được người bán tài trợ chi phí vận chuyển ) Nguyên giá của TSCĐ:

A. 220.000.000 đồng

B. 200.000.000 đồng

C. 201.000.000 đồng

D. 221.000.000 đồng

Câu 54. Số tiền giảm giá được hưởng khi mua nguyên liệu vật liệu được tính:

A. Tăng giá trị nguyên liệu vật liệu nhập kho

B. Giảm giá trị nguyên liệu vật liệu nhập kho

C. Tăng thu nhập khác

D. Tất cả các đáp án trên đề sai

Câu 55. Nghiệp vụ ứng trước tiền cho người bán nguyên vật liệu bằng tiền mặt được hạch toán:

A. Nợ TK phải trả người bán

B. Nợ TK tiền mặt, Có TK phải trả người bán

C. Nợ TK tiền mặt, Có TK phải trả người bán

D. Nợ Tk nguyên vật liệu, Có TK phải thu khách hàng

Câu 56. Khoản chiết khấu thương mại được hưởng khi mua nguyên vật liệu được hạch toán:

A. Giảm trừ giá mua

B. Giảm chi phí thu mua

C. Tính vào doanh thu hoạt động tài chính

D. Tính vào thu nhập khác

Câu 57. Số dư bên nợ TK phải trả người lao động phản ánh:

A. Số tiền còn nợ Người lao động

B. Số tiền trả thừa cho người lao động

C. Số tiền trả thừa cho người lao động

D. Tất cả đáp án trên đề sai

Câu 58. Tiền lương trả cho nhân viên khối văn phòng được tính vào:

A. Chi phí bán hàng

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí sản xuất chung

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Câu 59. Khoản trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội của coogn nhân sản xuất sản phẩm , đơn vị sử dụng lao động được tính vào:

A. Chi phí sản xuất chung

B. Chi phí bán hàng

C. Chi phí nhân công trực tiếp

D. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Câu 60. Khi sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho, kế toán ghi:

A. Nợ TK 155 , Có TK 154

B. Nợ TK 157, có TK 154

C. Nợ TK 632, Có Tk 154

D. Nợ TK 551 , có TK 154

đáp án Bộ đề trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án phần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 31 B
Câu 2 A Câu 32 A
Câu 3 D Câu 33 C
Câu 4 B Câu 34 C
Câu 5 B Câu 35 D
Câu 6 A Câu 36 C
Câu 7 D Câu 37 D
Câu 8 B Câu 38 A
Câu 9 D Câu 39 D
Câu 10 B Câu 40 C
Câu 11 D Câu 41 B
Câu 12 A Câu 42 A
Câu 13 C Câu 43 A
Câu 14 D Câu 44 A
Câu 15 D Câu 45 A
Câu 16 D Câu 46 A
Câu 17 B Câu 47 A
Câu 18 B Câu 48 C
Câu 19 D Câu 49 A
Câu 20 B Câu 50 B
Câu 21 D Câu 51 A
Câu 22 D Câu 52 B
Câu 23 B Câu 53 B
Câu 24 D Câu 54 B
Câu 25 D Câu 55 A
Câu 26 A Câu 56 A
Câu 27 C Câu 57 C
Câu 28 B Câu 58 D
Câu 29 C Câu 59 C
Câu 30 B Câu 60 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999
Lượt xem: 19991999

2. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

3. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

4. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

5. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

6. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

7. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

8. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

9. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

10. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

11. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

12. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

13. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

14. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

15. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

16. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

17. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

18. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

Câu hỏi về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
cách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
hướng dẫn Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.1 (149 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn