Top 20+ Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Bạn đang tìm kiếm về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 hữu ích với bạn.

Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự – Đề số 2

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án số 2 gồm 23 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Chủ sở hữu tài sản có các nghĩa vụ nào sau đây:

A. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường; bảo vệ tính mạng cho người khác; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hộ; Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng; nghĩa vụ.

B. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hộ; Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

C. Các nghĩa vụ trên.

Câu 2. Chiếm hữu là gì?

A. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ.

B. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp đối với tài sản đó.

C. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.

Câu 3. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

A. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu trực tiếp và chiếm hữu gián tiếp.

B. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

C. Chiếm hữu là chiếm giữ hoặc chi phối tài sản một cách gián tiếp.

Câu 4. Người chiếm hữu phải chứng minh việc chiếm hữu của mình là ngay tình khi có yêu cầu.

A. Đúng

B. Sai

C. Còn tùy trường hợp

Câu 5. Quyền dân sự có thể bị hạn chế?

A. Quyền dân sự không bị hạn chế

B. Có thể bị hạn chế khi có yêu cầu người khác

C. Quyền dân sự bị hạn chế trong một số trường hợp

Câu 6. Sở hữu chung của vợ chồng là:

A. Phần quyền sở hữu của hai vợ chồng có được trước và trong thời kỳ hôn nhân

B. Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.

C. Tài sản chung hợp nhất không phân chia.

Câu 7. Sự kiện nào sau đây chấm dứt sở hữu chung?

A. Một trong các đồng sở hữu chung chết.

B. Quá 50% phần tài sản thuộc sỡ hữu chung không còn.

C. Tài sản chung đã được chia.

Câu 8. Sự kiện nào sau đây chấm dứt quyền sở hữu:

A. Đánh rơi tài sản

B. Bỏ quên tài sản

C. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ cho người khác

D. Tài sản bị tịch thu

Câu 9. Người hưởng dụng có mấy nghĩa vụ?

A. Có rất nhiều nghĩa vụ

B. Có 3 nghĩa vụ

C. Có 5 nghĩa vụ

D. Có 4 nghĩa vụ

Câu 10. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề nào dưới đây là đúng?

A. Xác lập theo di chúc

B. Xác lập theo tập quán của các vùng

C. Xác lập theo ý chí của mỗi bên

Câu 11. Đối tượng của nghĩa vụ là:

A. Là nghĩa vụ phải thực hiện

B. Là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện

C. Là công việc sẽ thực hiện

D. Là chế tài phải thực hiện

Câu 12. Nhận định nào sau đây là chính xác?

A. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

B. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ là 02 năm từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ phải thực hiện

C. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do một trong các bên ấn định nếu các bên không ấn định thì thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Câu 13. Nhận định nào sau đây không chính xác?

A. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với người thứ ba.

B. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải bồi thường phần nghĩa vụ mà mình đã thực hiện thay.

C. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

D. A &B

Câu 14. Tất cả các nghĩa vụ đều có thể phân chia theo phần?

A. Đúng nhưng chưa đủ

B. Đúng

C. Sai

Câu 15. Có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

A. 7 biện pháp

B. 8 biện pháp

C. 9 biện pháp

D. 10 biện pháp

Câu 16. Tài sản bảo đảm phải:

A. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm

B. Giá trị của tài sản bảo đảm phải luôn lớn hơn hoặc bằng nghĩa vụ được bảo đảm

C. Giá trị của tài sản bảo đảm có giá trị lớn hơn nghĩa vụ bảo đảm

D. Giá trị của tài sản bảo đảm phải nhỏ hơn nghĩa vụ được bảo đảm

Câu 17. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khi?

A. Không được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ

B. Có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm

C. Khi một trong các bên đồng ý

Câu 18. Có được cầm cố bất động sản hay không?

A. Được

B. Không

C. Chỉ được cầm cố bất động sản hình thành trong tương lai.

Câu 19. Nếu không có thỏa thuận khác hoặc luật khác không có quy định thì Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ…

A. Thời điểm chuyển giao tài sản cầm cố

B. Thời điểm giao kết

C. Thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền

Câu 20. Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

A. Tài sản thế chấp có thể do một trong hai bên giữ. Hoặc ủy quyền cho bên thứ ba giữ.

B. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

C. Tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

D. A &C

Câu 21. Nếu không có thỏa thuận khác hoặc luật khác không có quy định thì Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực…

A. Từ khi có đề nghị giao kết hợp đồng

B. Từ khi phát sinh hiệu lực đối kháng với bên thứ ba

C. Từ thời điểm giao kết

D. Từ thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền

Câu 22. Trường hợp nào sau đây không làm chấm dứt thế chấp?

A. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc tài sản thế chấp đã được xử lý.

B. Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

C. Người thế chấp đã chết

D. Theo thỏa thuận của các bên.

Câu 23. Định nghĩa nào sau đây là chính xác?

A. Cầm giữ tài sản là việc bên có nghĩa vụ đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng&nbspnbsp;của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

B. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

C. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

D. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được bán tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự – Đề số 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 13 D
Câu 2 C Câu 14 C
Câu 3 B Câu 15 C
Câu 4 B Câu 16 A
Câu 5 C Câu 17 B
Câu 6 B Câu 18 A
Câu 7 C Câu 19 B
Câu 8 D Câu 20 D
Câu 9 C Câu 21 C
Câu 10 A Câu 22 C
Câu 11 B Câu 23 B
Câu 12 A

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5643
Lượt xem: 56099483

70 câu nhận định đúng sai môn Luật Dân sự từ Youtube

🔷Tổng hợp 70 câu nhận định đúng sai môn Luật Dân sự và đáp án đầy đủ được cập nhật theo quy định mới nhất hiện nay.
====================================
✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Huỳnh Mãi: https://bitly.com.vn/t5QMN
💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!
===================================
🔷 Những video hữu ích khác:
Tổng hợp 25 câu hỏi tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018

Hướng dẫn phục hồi file bị xóa vĩnh viễn trên máy tính

Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ trong Word đơn giản

Cách gỡ bỏ phần mềm trên hệ điều hành win 7 đơn giản

Hướng dẫn dọn dẹp rác ổ đĩa win 10 cực kỳ đơn giản

Tài liệu ôn tập cho học viên thi chứng chỉ CNTT cơ bản
***Module 3
1. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 1

2. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 2

3. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 3

4. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 4

========================
***Module 2
1. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 1

2. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 2

3. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 3

4. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 4

========================
***Module 1
1. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 1

2. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 2

3. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 3

4. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 4

Mời các bạn Xem các video liên quan khác:
– Hướng Dẫn Cách Bỏ Qua Màn Hình Đăng Nhập Trên Windows 10

– 60 Câu Hỏi Điểm Liệt Bộ Đề 600 Câu Sát Hạch GPLX Mới Nhất

– Hướng dẫn cách chuyển đổi chữ hoa và chữ thường trong Excel

– Hướng dẫn tải video trên Youtube về điện thoại mới nhất
https://youtu.be/ccL2_aUn2wI
– Đáp án 25 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (2)

– 3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel

– Hướng dẫn cách tắt Enable Editing khi mở Word

– Hướng dẫn hiển thị số dưới dạng hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ trong excel

– Cách nhận mã pin Google adsense sau 13 ngày gửi yếu cầu

– Mặc định mở một sheet khi khởi động trong excel

– Duolingo: Ứng dụng hoc Tiếng Anh miễn phí cho mọi lứa tuổi

– Hướng dẫn sử dụng Hàm Sum trong excel chi tiết có ví dụ minh họa

– Hướng Dẫn 5 Cách Dọn Rác Win 10 Đơn Giản Và Nhanh Chóng

– Điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại

– Định dạng ngày tháng năm trong Excel đúng cách

– Hướng dẫn hiển thị con trỏ khi quay màn hình điện thoại Androi

– 20 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

– Trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT cơ bản

– 49 câu trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT

– 73 câu trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT

– Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 (đề 1)

– Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 (đề 2)

– Hướng dẫn cách tạo USB cài đặt Windows 10

– Khắc phục lỗi không nhận USB trên máy Windows nhanh nhất

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4521

3. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2074

4. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7582

5. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2871

6. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8209

7. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4959

8. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ soha.vn

soha.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3376

9. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7749

10. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1895

11. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6421

12. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7616

13. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ vov.vn

vov.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9924

14. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 rồi nhỉ? Nội dung Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6085

15. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8475

16. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5269

17. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 rồi nhỉ? Bài viết Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8157

18. Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 từ facebook.com

facebook.com
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7947

Câu hỏi về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2

Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
cách Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
hướng dẫn Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2
Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Luật Dân Sự 2 miễn phí

Scores: 4.8 (145 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn