Top 18+ Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8 có đáp án

Câu 1. Vòng lặp While – do kết thúc khi nào

A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

B. Khi đủ số vòng lặp

C. Khi tìm được Output

D. Tất cả các phương án

Câu 2. Việc đầu tiên mà câu lệnh While … do cần thực hiện là gì?

A. Thực hiện sau từ khóa Do

B. Kiểm tra giá trị của

C. Thực hiện câu lệnh sau từ khóa Then

D. Kiểm tra

Câu 3. Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau: i := 5; While i>=1 do i := i – 1;

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 4. Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:a:=10; While a

A. Trên màn hình xuất hiện một số 10

B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a

C. Trên màn hình xuất hiện một số 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 5. Câu lệnh sau giải bài toán nào: While M N do If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn nhất của M và N

Câu 6. Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?

A. Ngày tắm hai lần

B. Học bài cho tới khi thuộc bài

C. Mỗi tuần đi nhà sách một lần

D. Ngày đánh răng 2 lần

Câu 7. Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

A. While to ;

B. While to do ;

C. While do ;;

D. While do ;

Câu 8. Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S

C. While S

D. While S >= E8 do

Câu 9. Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước:

A. For…do

B. While…do

C. If..then

D. If…then…else

Câu 10. Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh: x:=1; While x

A. x:=1

B. X>=5

C. Hoa hau

D. Không có kết quả.

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 A Câu 9 B
Câu 5 A Câu 10 C

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ VNExpress

VNExpress
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ tienphong.vn

tienphong.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ soha.vn

soha.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ kenh14.vn

kenh14.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ zingnews.vn

zingnews.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ vov.vn

vov.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ afamily.vn

afamily.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ coccoc.com

coccoc.com
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước rồi nhỉ? Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước từ facebook.com

facebook.com
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
cách Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
hướng dẫn Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước
Cấu Trúc Vòng Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước miễn phí

Scores: 4.9 (156 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Cháy Trong Oxi Với Lửa Nhỏ Có Màu Xanh Nhạt Cháy trong oxi với lửa nhỏ có màu xanh nhạt, cháy trong không khí mãnh liệt hơn

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn