Top 18+ Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Bạn đang tìm hiểu về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Câu 1.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
technology /tekˈnɒlədʒi/
competitive /kəmˈpetətɪv/
facsimile /fækˈsɪməli/
document /ˈdɒkjumənt/
Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 2.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
courteous /ˈkɜːtiəs/
subscribe /səbˈskraɪb/
service /ˈsɜːvɪs/
customer /ˈkʌstəmə(r)/
Trọng âm của câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
transit /ˈtrænzɪt/
transmit /trænzˈmɪt/
transact /trænˈzækt/
translate /trænzˈleɪt/
Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 4.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
capacity /kəˈpæsəti/
communal /kəˈmjuːnl/
secure /sɪˈkjʊə(r)/
animal /ˈænɪml/
Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 5.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
installation /ˌɪnstəˈleɪʃn/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
Trọng âm của câu C rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 6. Find out the ANTONYM of the underlined word from the options below The high-speed train link is responsible for one of the biggest urban regeneration projects in the area.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
urban (adj): (thuộc) thành phố
city (n): thành phố
rural (adj): (thuộc) nông thôn
countryside (n): miền quê, miền nông thôn
remote (n): xa xôi; hẻo lánh
=> rural >
Tạm dịch:
Tuyến tàu cao tốc chịu trách nhiệm cho một trong những dự án tái sinh đô thị lớn nhất trong khu vực.

Đáp án:
technology /tekˈnɒlədʒi/
competitive /kəmˈpetətɪv/
facsimile /fækˈsɪməli/
document /ˈdɒkjumənt/
Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D

Đáp án:
courteous /ˈkɜːtiəs/
subscribe /səbˈskraɪb/
service /ˈsɜːvɪs/
customer /ˈkʌstəmə(r)/
Trọng âm của câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: B

Đáp án:
transit /ˈtrænzɪt/
transmit /trænzˈmɪt/
transact /trænˈzækt/
translate /trænzˈleɪt/
Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: A

Đáp án:
capacity /kəˈpæsəti/
communal /kəˈmjuːnl/
secure /sɪˈkjʊə(r)/
animal /ˈænɪml/
Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D

Đáp án:
installation /ˌɪnstəˈleɪʃn/
disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
Trọng âm của câu C rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.
Đáp án cần chọn là: C

Đáp án: B
urban (adj): (thuộc) thành phố
city (n): thành phố
rural (adj): (thuộc) nông thôn
countryside (n): miền quê, miền nông thôn
remote (n): xa xôi; hẻo lánh
=> rural >
Tạm dịch:
Tuyến tàu cao tốc chịu trách nhiệm cho một trong những dự án tái sinh đô thị lớn nhất trong khu vực.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ VNExpress

VNExpress
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ tienphong.vn

tienphong.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ soha.vn

soha.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ kenh14.vn

kenh14.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ zingnews.vn

zingnews.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ vov.vn

vov.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ afamily.vn

afamily.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ coccoc.com

coccoc.com
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern rồi nhỉ? Nội dung Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern từ facebook.com

facebook.com
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern

Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
cách Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
hướng dẫn Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern
Choose The Word Which Has A Different Stress Pattern miễn phí

Scores: 4 (50 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn