Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán 10 chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán Ôn thi vào lớp 6 theo chuyên đề môn Toán

Bạn đang tìm kiếm về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán hữu ích với bạn.

1. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán 10 chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán Ôn thi vào lớp 6 theo chuyên đề môn Toán

10 chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán gồm 104 trang, giúp các em học sinh lớp 5 nắm chắc các dạng Toán, cùng các bài tập liên quan để ôn thi vào lớp 6 năm 2022 – 2023 đạt kết quả như mong muốn.

Với 10 chuyên đề Toán như: Số và chữ; Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân; Dãy số; Dấu hiệu chia hết; Phân số – tỉ số phần trăm; Một số dạng toán điển hình; Một số phương pháp giải toán; Hình học và Toán chuyển động các em sẽ nắm thật chắc các dạng Toán thường gặp trong đề thi vào lớp 6.

10 chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Chuyên đề 1: Số và chữ số

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.

2. có 10 số có 1 chữ số: (từ số 0 đến số 9)

có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

3. số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. không có số tự nhiên lớn nhất.

4. hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

5. các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

6. các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

ii. Bài tập

Bài 1: cho 4 chữ số 2, 3, 4, 6.

a) có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? đó là những số nào?

b) có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? hãy viết tất cả các số đó?

Bài giải

a) lập bảng sau ta được:

hàng trăm hàng chục hàng đơn vị viết được số
2 3 4 234
2 3 6 236
2 4 3 243
2 4 6 246
2 6 3 263
2 6 4 264

nhận xét: mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ở vị trí hàng trăm ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. vởy có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau là: 6 x 4 = 24 (số).

a) tương tự phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)

các số đó là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.

Bài 2: cho 4 chữ số 0, 3, 6, 9.

a) có bao nhiêu số có 3 chữ số được viết từ 4 chữ số trên?

b) tìm số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên?

Bài 3: a) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 3?

b) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4?

Bài 4: cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.

a) có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số từ 5 chữ số đã cho? trong các số viết được có bao nhiêu số chẵn?

b) tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đó?

Bài 5: có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau ở mỗi số?

Bài 6: cho 3 chữ số 1, 2, 3. hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho, rồi tính tổng các số vừa viết được.

Bài 7: cho các chữ số 5, 7, 8.

a) hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.

b) tính nhanh tổng các số vừa viết được.

Bài 8: cho số 1960. số này sẽ thay đổi như thế nào? hãy giải thích?

a) xoá bỏ chữ số 0.

b) viết thêm chữ số 1 vào sau số đó.

c) đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau.

Bài 9: cho số thập phân 0,0290. số ấy thay đổi như thế nào nếu:

a) ta bỏ dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số 2 và 9 cho nhau?

c) ta bỏ chữ số 0 ở cuối cùng đi?

d) ta chữ số 0 ở ngay sau dấu phẩy đi?

Bài 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số 0 và a lớn hơn b, b lớn hơn c.

a) với ba chữ số đó, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số? (trong các số, không có chữ số nào lặp lại hai lần)

b) tính nhanh tổng của các số vừa viết được, nếu tổng của ba chữ số a, b, c là 18.

c) nếu tổng của các số có ba chữ số vừa lập được ở trên là 3330, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 594 thì ba chữ số a, b, c là bao nhiêu?

Bài 11: hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số:

a) không có chữ số 5?

b) không có chữ số 7

Bài 12: hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số có:

a) 1 chữ số 5

b) 2 chữ số 5.

Chuyên đề 2: Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân

a. phép cộng

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a – n) + (b + n) = a + b

5. (a – n) + (b – n) = a + b – n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. nếu một số hạng được gấp lên n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một số đúng bằng (n – 1) lần số hạng được gấp lên đó.

8. nếu một số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng còn lại được giữ nguyên thì tổng đó bị giảm đi một số đúng bằng (1 – ) số hạng bị giảm đi đó.

9. trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một số lẻ.

10. trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

11. tổng của các số chẵn là một số chẵn.

12. tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số lẻ.

13. tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.

2. Bài tập

Bài 1: tính nhanh:

a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440

b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000

c) 576 + 789 + 467 + 111

Bài 6: khi cộng một số tự nhiên với 107, một học sinh đã chép nhầm số hạng thứ hai thành

1007 nên được kết quả là 1996. tìm tổng đúng của hai số đó.

Bài 7: hai số có tổng bằng 6479, nếu giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 65789. hãy tìm hai số hạng ban đầu.

Bài 8: tìm hai số có tổng bằng 140, biết rằng nếu gấp số hạng thứ nhất lên 5 lần và gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng mới là 508.

Bài 9: tìm hai số tự nhiên có tổng là 254. nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 362.

Bài 10: tìm hai số có tổng bằng 586. nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ hai và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng mới bằng 716.

Bài 11: tổng của hai số thập phân là 16,26. nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ hai lên 2 lần thì được hai số có tổng mới là 43,2. tìm hai số đó.

Bài 12: tổng của hai số là 10,47. nếu số hạng thứ nhất gấp lên 5 lần, số hạng thứ hai gấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. tìm hai số ban đầu.

Bài 13: khi cộng một số thập phân với một số tự nhiên, một bạn đã quên mất dấu phẩy ở số thập phân và đặt tính như cộng hai số tự nhiên với nhau nên đã được tổng là 807. em hãy tìm số tự nhiên và số thập đó? biết tổng đúng của chúng là 241,71.

Bài 14: khi cộng hai số thập phân người ta đã viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ hai sang bên phải một chữ số do đó tổng tìm được là 49,1. đáng lẽ tổng của chúng phải là 27,95. hãy tìm hai số hạng đó.

Bài 15 : cho số có hai chữ số. nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới bé hơn số phải tìm. biết tổng của số đó với số mới là 143, tìm số đã cho.

b. phép trừ

i. kiến thức cần ghi nhớ

1. a – (b + c) = (a – c) – b = (a – c) – b

2. nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

3. nếu số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).

4. nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n – 1) lần số trừ. (n > 1).

5. nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đơn vị.

6. nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số bị trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n đơn vị.

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ VNExpress

VNExpress
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ soha.vn

soha.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ vov.vn

vov.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán từ facebook.com

facebook.com
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán

Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
cách Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
hướng dẫn Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán
Chuyên De On Thi Vào Lớp 6 Môn Toán miễn phí

Scores: 4.3 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn