Communication And Culture Unit 6 Trang 13 – SGK Tiếng Anh Lớp 10

Bạn đang tìm hiểu về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 hữu ích với bạn.

1. Communication And Culture Unit 6 Trang 13 – SGK Tiếng Anh Lớp 10

Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam. Do you want to add any achievements? Tell your partner.

Video hướng dẫn giải

Gender equality in Viet Nam 

(Bình đẳng giới ở Việt Nam)

1. Read the following statements about achievements in addressing gender equality in Viet Nam. Do you want to add any achievements? Tell your partner.

(Đọc những câu sau đây về những thành tựu trong việc giải quyết bình đẳng giới ở Việt Nam. Em có muốn thêm bất kỳ thành tựu nào không? Nói cho bạn em biết.) 

1. The gender gap in primary education has been eliminated.

(Khoảng cách giới tính ở giáo dục tiểu học đã được giới hạn.) 

2. More women than men earn college degrees, although there are slightly more boys than girls at primary and secondary levels.

(Càng nhiều phụ nữ có được bằng cao đẳng, đại học nhiều hơn cả nam, mặc dù có nhiều nam học tiểu học và cấp hai hơn là nữ.)

3. Seventy-three per cent of Vietnamese women participate in the labour force, which is one of the highest rates in the world.

(73% phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực lượng lao động, là một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.)

Lời giải chi tiết:

1. Seventy per cent of all public school teachers are women.

(70% tất cả giáo viên trường công đều là nữ.)

2. Forty-nine per cent of lecturers of two-year colleges and forty-three per cent of University lecturers are women.

(49% giảng viên của những trường cao đẳng hai năm là nữ và 43% giảng viên đại học là nữ.) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Talk about achievements in addressing gender equality in Viet Nam, using the statements in 1.

(Làm theo cặp. Nói về những thành tựu trong việc giải quyết bình đắng giới ở Việt Nam, sử dụng những câu trong phần 1.)

Example: (Ví dụ)

Student A: I think the Vietnamese government has made considerable progress in gender equality.

(Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong vấn đề bình đẳng giới.)

Student B: I agree. Seventy-three percent of Vietnamese women participate in the labour force. No doubt that we have one of the highest rates in the world.

(Tôi đồng ý. 73% phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực Lượng Lao động. Không nghi ngờ rằng chúng ta có một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.)

Lời giải chi tiết:

A: I think the Vietnamese government has made considerable progress in gender equality.

B: I agree. Seventy-three per cent of Vietnamese women participate in the labour force. No doubt that we have one of the highest rates in the world.

C: And it’s the fact that more women than men earn college degrees, although there are slightly more boys than girls at primary and secondary levels.

D: That’s true, fourty-nine percent of lecturers of two-year colleges and fourty-three percent of University lecturers are women.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong vấn đề bình đẳng giới.

B: Tôi đồng ý. 73% phụ nữ Việt Nam tham gia vào lực Lượng Lao động. Không nghi ngờ rằng chúng ta có một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

C: Và sự thật là càng nhiều phụ nữ có được bằng cao đẳng, đại học nhiều hơn cả nam, mặc dù có nhiều nam học tiểu học và cấp hai hơn là nữ.

D: Đúng vậy, 49% giảng uiên của những trường cao đẳng hai năm là nữ và 43% giảng viên đại học là nữ.

Culture

Video hướng dẫn giải

Read the following text about gender equality in the United Kingdom and answer the questions.

(Đọc bài văn sau về bình đẳng giới ở Anh và trả lời những câu hỏi sau.)

Gender equality in the United Kingdom

As a high-income country, the United Kingdom has made a remarkable progress in gender equality.

First, girls perform better than boys at all levels of education. At university level, there are more women than men in full-time undergraduate courses. In addition, men and women equally gain first class degrees.

Second, according to a survey in 2012, women make up 47 percent of the British workforce. Only 35 per cent of women aged 16 to 64 are now not working.

However, the United Kingdom still faces challenges in gender equality. Millions of women and girls experience domestic violence every year. The gap in full-time wage between men and women is 10 per cent and most of the people in low-paid jobs are women.

1. How do girls and boys perform at school in the United Kingdom?

(Nam và nữ học ở Anh Quốc như thế nào?)

2. How many women participate in the British workforce?

(Bao nhiêu nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Anh Quốc?)

3. What challenges does the United Kingdom still face in achieving gender equality?

(Anh Quốc đang đối mặt với thử thách nào trong việc đạt được bình đẳng giới?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bình đẳng giới ở Anh

Là một quốc gia có thu nhập cao, Anh Quốc có tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới.

Đầu tiên, nữ học tốt hơn nam ở tất cả các bậc giáo dục. Ớ bậc đại học, có nhiều nữ hơn nam trong các khóa học đại học toàn thời gian. Hơn nữa, nam và nữ có bằng cấp đầu tiên bằng nhau.

Thứ hai, theo một khảo sát năm ‘2012, nữ chiếm 47% lực lượng lao động Anh. Chỉ 35% nữ tuổi 16 đến 64 là không làm việc.

Tuy nhiên, Anh vẫn đối mặt với thách thức về bình đẳng giới. Hàng triệu phụ nữ và các bé gái có trải qua bạo lực gia đình hàng năm. Khoảng cách về lương toàn thời gian giữa đàn ông và phụ nữ là 10% và hầu hết những người làm công việc lương thấp là nữ.

Lời giải chi tiết:

1. Girls perform better than boys at all levels of education in the United Kingdom.

(Nữ học tốt hơn nam ở tất cả các bậc giáo dục ở Anh Quốc.)

2. Women take up 47 percent of British workforce.

(Phụ nữ chiếm 47% lực lượng lao dộng Anh.)

3. Millions of women and girls still experience domestic violence, and the gap in full- wage between men and women is 10% and most of people in low-paid job are women.

(Hàng triệu phụ nữ và các bé gái có trải qua bạo lực gia đình hàng năm. Khoảng cách về Lương toàn thời gian giữa đàn ông và phụ nữ là 10% và hầu hết những người làm công việc lương thấp là nữ.)

Từ vựng

1.

income /ˈɪnkʌm/ (n) 

thu nhập

2.

remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ (adj) 

đáng ghi nhớ

3.

full-time /ˌfʊl ˈtaɪm/ 

(adj): toàn thời gian

4.

workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n) 

lực lượng lao động

5.

violence /ˈvaɪələns/ (n) 

bạo lực gia đình

6.

domestic /dəˈmestɪk/ 

(adj): bên trong, nội bộ

Nguồn: loigiaihay.com

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555
Lượt xem: 55555555

2. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ VNExpress

VNExpress
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

3. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

4. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

5. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

6. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

7. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

8. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ soha.vn

soha.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

9. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

10. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

11. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

12. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

13. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ vov.vn

vov.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

14. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ afamily.vn

afamily.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

15. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

16. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

17. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ coccoc.com

coccoc.com
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

18. Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 từ facebook.com

facebook.com
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5555

Câu hỏi về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13

Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
cách Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
hướng dẫn Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13
Communication And Culture Unit 6 Lớp 10 Trang 13 miễn phí

Scores: 4.7 (78 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn