Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Bạn đang tìm kiếm về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Communication and Culture unit 9 lớp 12 trang 54 sách mới như sau:

Communication and Culture unit 9 lớp 12 trang 54

Communication unit 9 lớp 12 trang 54

1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture. (Nghe Peter, Jane, và Mary nói về việc làm mùa hè của họ. Mỗi người đã làm gì? Viết công việc của họ dưới mỗi bức ảnh.)

Trả lời

1. dishwasher

2. tutor

3. tour guide

Audio Script:

Conversation 1

Woman 1: Peter, did you find a summer job?

Peter: Yes, I’m working in a restaurant.

Woman 1: How is it going?

Peter: Oh, the money is not bad… ten dollars an hour.

Woman 1: What do you do?

Peter: Well, I’m working as a dishwasher. But it’s a pretty hard job. I have to work in the kitchen all the time. It’s very hot in there.

Woman 1: Why don’t you quit?

Peter: Because need the money

Conversation 2

Woman 2: So where are you working this summer, Jane?

Jane: I’m working as a tutor at a private summer school for kids.

Woman 2: Sounds interesting. What kind of things do the kids do there?

Jane: They work on the subjects they need extra help with, but mainly English and Maths.

Woman 2: Is your job difficult?

Jane: No, not at all. The kids work on their computers most of the time. I get them started, and help them when they run into problems.

Woman 2: Do you enjoy it?

Jane: Oh, yes. I love working with the kids. It’s fun

Conversation 3

Man: So what kind of job did you find for the summer, Mary?

Mary: I’m working for a tour company . I work as a tour guide.

Man: What do you have to do there?

Mary: I have to lead bus tours in the city.

Man: Do you like it?

Mary: Yes. It’s very interesting. Sometimes l feel really tired, but l have the opportunity to see lots of historical buildings and sights. Man : Lucky you!

Dịch bài nghe:

Cuộc trò chuyện 1

Người phụ nữ 1: Peter, bạn có tìm được việc làm mùa hè không?

Peter: Vâng, tôi đang làm việc trong một nhà hàng.

Người phụ nữ 1: Nó thế nào?

Peter: Oh, lương không tệ … mười đô la một giờ.

Người phụ nữ 1: Bạn làm gì?

Peter: Vâng, tôi đang làm việc như một máy rửa chén. Nhưng đó là một công việc khá khó khăn. Tôi luôn phải làm việc trong nhà bếp. Ở đó rất nóng.

Người phụ nữ 1: Tại sao bạn không từ bỏ?

Peter: Bởi vì tôi cần tiền

Cuộc trò chuyện 2

Người phụ nữ 2: Bạn đang làm việc ở đâu vào mùa hè này, Jane?

Jane: Tôi đang làm việc như là một người dạy kèm trong một trường học kì hè riêng cho trẻ em.

Người phụ nữ 2: Nghe thật thú vị. Bạn sẽ làm gì ở đó cho những đứa trẻ?

Jane: Chúng học về các môn học mà chúng cần giúp đỡ thêm, nhưng chủ yếu là tiếng Anh và Toán.

Người phụ nữ 2: Công việc của bạn có khó khăn không?

Jane: Không, không có vấn đề gì. Bọn trẻ làm việc trên máy tính của họ hầu hết thời gian. Tôi bắt đầu, và giúp chúng khi chúng gặp vấn đề.

Người phụ nữ 2: Bạn có thích công việc này không?

Jane: oh, vâng. Tôi thích làm việc với bọn trẻ. Rất vui.

Cuộc trò chuyện 3

Người đàn ông: Bạn đã tìm thấy công việc gì trong mùa hè, Mary?

Mary: Tôi đang làm việc cho một công ty du lịch. Tôi làm việc như một hướng dẫn viên du lịch.

Người đàn ông: Bạn phải làm gì ở đó?

Mary: Tôi đi xe buýt du lịch trong thành phố.

Người đàn ông: Bạn có thích nó không?

Mary: Vâng. Nó rất thú vị. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi có cơ hội để xem nhiều tòa nhà lịch sử và điểm tham quan.

Người đàn ông: Bạn thật may mắn!

2. Listen again. Do Peter, Jane, and Mary like their jobs? Why or why not? Tick the correct column and take notes in the table below.

(Lắng nghe một lần nữa.  Peter, Jane, và Mary có thích công việc của mình không? Tại sao hoặc tại sao không? Đánh dấu vào cột chính xác và ghi chép trong bảng dưới đây.)

Communication unit 9 lớp 12 trang 54

Trả lời

Names Likes Doesn’t like Reasons
Peter x It’s a pretty hard job. It’s hot in the kitchen.
Jane x She loves working with the kids. It’s fun
Mary x

The work’s very interesting.

She has the opportunity to see lots of historical buildings and sights.

3. Work in groups. Imagine you are going to do a summer job. Tell your group about your job and why you like or dislike it. (Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn sắp làm một công việc mùa hè. Nói cho nhóm của bạn về công việc của bạn và lý do tại sao bạn thích hoặc không thích nó.)

Trả lời

– I will work as a tutor at a private summer school for kids.

(Tôi sẽ làm một người dạy kèm trong một kỳ học mùa hè riêng cho trẻ em.)

– I will help with English and Maths.

(Tôi sẽ giúp môn tiếng Anh và Toán.)

– I like my job. Because I love kids, they are very funny.

(Tôi thích công việc của tôi. Vì tôi yêu trẻ con, chúng rất thú vị.)

Culture unit 9 lớp 12 trang 55

1. Read the text about a year out and answer the questions that follow.  (Đọc đọc văn về 1 năm và trả lời những câu hỏi)

gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=

Trả lời

1. What would Tom really like to do after securing a place at university?

(Tom sẽ thực sự muốn làm gì sau khi chắc chắn có một chỗ ở trường đại học?)

=> He would really like a break from the academic world.

(Anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi giữa thế giới học thuật.)

2. What are the things that he can do in his gap year?

(Những gì anh ta có thể làm được trong một năm nghỉ của mình?)

=> He could work in a bank or do community work. He might even do something adventurous, such as joining an expedition to a rainforest.

(Anh ta có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Thậm chí anh ta có thể làm điều gì đó mạo hiểm, chẳng hạn như tham gia chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới.)

3. What are the benefits that the experience will give him during a gap year?

(Những lợi ích mà kinh nghiệm sẽ cho anh ta trong một năm trống? )

=> His experience during a gap year will broaden his horizons and teach him new skills. It may also give him the chance to earn some money.

(Kinh nghiệm của anh ấy trong một năm nghỉ sẽ mở rộng tầm nhìn của anh và dạy cho anh những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ấy cơ hội để kiếm được một số tiền.)

4. What must Tom check before he decides to take a year out?

(Tom phải làm gì trước khi quyết định nghỉ một năm?)

=> Before deciding to take a year out, he must make sure that the university will hold his place for him till the following year.

(Trước khi quyết định bỏ ra một năm, anh ấy phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh ấy vào năm sau.)

5. What does ‘the university of life’ mean?

(“Trường đại học cuộc sống” nghĩa là gì?)

=> It means the education one gets from experience in the real world.

(Nó có nghĩa là nền giáo dục có được từ kinh nghiệm trong thế giới thực.)

Tạm dịch:

Tom vừa mới hoàn thành trình độ A của mình và giành được 1 suất vào trường đại học, nhưng anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi từ thế giới học thuật . Giống như nhiều người trẻ ngày nay, anh ấy nghĩ đến việc phải mất một năm đầu tiên, hoặc như mọi người thường nói, dành một năm ở ‘trường đại học của cuộc đời’.

Có rất nhiều thứ để Tom chọn. Anh ấy có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Thậm chí anh ta có thể làm điều gì đó mạo hiểm, chẳng hạn như tham gia chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới. Kinh nghiệm sẽ mở rộng tầm nhìn của ông và dạy cho ông những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ấy cơ hội để kiếm được một số tiền, mà sẽ rất hữu ích khi anh ta cuối cùng bắt đầu sự nghiệp học tập của mình.

Trước khi Tom quyết định nghỉ, anh ấy phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh ấy vào năm sau. Hầu hết đều rất vui khi làm điều này, vì họ thấy rằng các học sinh năm nay trưởng thành hơn, tự tin hơn và độc lập hơn. Nhưng mỗi học sinh nên biết rằng đó là bỏ ra một năm, chưa không phải là bỏ đi một năm. Trường đại học của anh ấy sẽ muốn biết anh ấy sẽ làm gì. Họ sẽ không hài lòng nếu anh ấy chỉ muốn không làm gì trong một năm.

2. Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Trả lời

1. Do young people take a year out in Viet Nam?

(Những người trẻ ở Việt Nam có nghỉ một năm sau tốt nghiệp không?

=> No, they don’t

(Họ không)

2. Imagine you are allowed to take a year out after finishing school. What will you do in your gap year?

(Hãy tưởng tượng bạn được phép nghỉ một năm sau tốt nghiệp, bạn sẽ làm gì?)

=> If I were allowed to take a gap year, I would apply for a temporary job to gain more work experience and as well as get better understanding about the real world.

(Nếu tôi được phép nghỉ một năm, tôi sẽ xin một công việc tạm thời để có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng như để có một sự hiểu biết hơn về thế giới ngoài kia)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Communication and Culture unit 9 lớp 12 trang 54 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

– giải tiếng anh 12 – Đọc tài liệu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666
Lượt xem: 16661666

2. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ VNExpress

VNExpress
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

3. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

4. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

5. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

6. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

7. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

8. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ soha.vn

soha.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

9. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

10. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

11. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

12. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

13. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vov.vn

vov.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

14. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ afamily.vn

afamily.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

15. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

16. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

17. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ coccoc.com

coccoc.com
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

18. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ facebook.com

facebook.com
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

Câu hỏi về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
cách Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
hướng dẫn Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 miễn phí

Scores: 4.4 (139 votes)

Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 Tiếng Anh 11 Unit 9: Communication and culture Soạn Anh 11 trang 55 – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 Tiếng Anh 11 Unit 9: Communication and culture Soạn Anh 11 trang 55 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 9 Communication and culture giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 55 để chuẩn bị bài Cities In The Future, trước khi đến lớp.

Soạn Communication and culture Unit 9 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 9 Communication and culture lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Communication

Câu 1

Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future. (Em hãy dùng thông tin nói về các thành phố được nói đến trong bài học (London, Tokyo, New York City, và Superstar City) và hoàn thành sơ đồ nói về một thành phố lý tưởng trong tương lai)

1. Public transport (eco-buscs / smart underground transport networks)

2. Renewable sources of energy: wind and sun power.

3. – Water is treated and turned into energy or fertilisers.

– Wastewater is treated and turned into drinking water.

Câu 2

Discuss the questions in groups. (Thảo luận các câu hỏi dưới đây theo nhóm.)

Culture

Câu 1

Read the text about Songdo, a smart city, and complete the table below. (ãy đọc bài viết nói về Songdo. một thành phố thông minh rồi hoàn thành bảng bên dưới.)

1. 60 km southwest of Seoul, South Korea. 2. 53.3 square kilometres 3. 2005 4. more than 65,000 people

Câu 2

Decide whether the following statements about Songdo arc true (T), false (F)? or not given (NG). Tick the correct box. (Những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

1.F 2.T 3.NG 4.F 5.T 6.T 7.NG

Câu 3

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Hướng dẫn dịch

Khu Thương mại Ọuốc tế Songdo, Hàn Quốc được khởi công năm 2005 và đến nay vẫn đang được xây dựng cho tương lai. Công trình xây dựng này dựa trên những kỹ thuật tốt nhất thế giới và thực hiện theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái.

Nằm ở vị trí cách Tây Nam thủ đô Seoul khoảng 60km, thành phố sinh thái có diện tích 53,3 km vuông này đã được hoạch định xây xung quanh công viên trung tâm và thiết kế sao cho mọi người dân có thể đi bộ đến khu thương mại này. Mọi người có thể tận hương việc đi bộ trong công viên hay đạp xe đạp trong thành phố.

Hệ thống xử lý rác thải ở đây cũng được đổi mới Không có xe chở rác hoặc những thùng xử lý rác trên đường phố. Thay vào đó tất cả rác thải của các hộ gia đình hoặc cơ quan đều được chuyển trực tiếp thông qua hệ thống hầm ngầm dưới đất để đưa đến nhữnt: trung tâm xử lý rác thải. Rác thải được phân loại tự động, được khử mùi và xử lý. Mục tiêu là cuối cùng chuyển hóa chúng thành năng lượng có thể tái tạo được cho cộng đồnc sử dụng.

Wifi tốc độ cao có ở khắp mọi nơi. Các cơ quan chính phủ, trường học được nối mạne. Điều này cho phép nhân viên văn phòng sử dùng hình thức họp qua điện thoại, còn học sinh có thể học tại nhà.

Tuy nhiên, việc thu hút dân cư đang còn chậm. Năm năm sau khi xâv dựng chỉ có khoảng 20% không gian thương mại được sử dụng. Nhưng những người phát triển dự án này rất lạc quan về một thành phố tương lai. Trước năm 2020, họ dự đoán sẽ có khoảng 65.000 người đến sống và làm việc ở Songdo. Họ tin rằng thành phố đã đi đúng hướng và sẽ trơ thành một trong những thành phố thông minh nhất, xanh nhất trên thế giới.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ VNExpress

VNExpress
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ soha.vn

soha.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ vov.vn

vov.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ afamily.vn

afamily.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ coccoc.com

coccoc.com
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 rồi nhỉ? Nội dung Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 từ facebook.com

facebook.com
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55

Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
cách Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
hướng dẫn Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55
Communication And Culture Unit 9 Lớp 11 Trang 55 miễn phí

Scores: 4.8 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn