Top 18+ Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

Bạn đang tìm hiểu về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

Câu 1. Chuyển động rơi tự do là:

A. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực có giá trị nhỏ nhất

B. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực lớn nhất

C. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

D. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi

Câu 2. Chuyển động rơi tự do là sự rơi của các vật khi chịu tác dụng của

A. lực đàn hồi

B. lực ma sát

C. trọng lực

D. các lực trong đó trọng lực có giá trị lớn nhất

Câu 3. Chọn phương án sai. Chuyển động rơi tự do có:

A. Phương thẳng đứng

B. Chiều từ trên xuống dưới

C. Là chuyển động thẳng chậm dần đều

D. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực

Câu 4. Chọn câu sai trong các câu sau đây:

A. Sự rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều

B. Trong chân không, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

C. Quỹ đạo của vật rơi tự do là đường thẳng

D. Gia tốc rơi tự do giảm từ địa cực đến xích đạo

Câu 5. Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

C. Khi rơi tự do, vật nào ở độ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.

D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 6. Ở một nơi trên trái đất (tức ở một vĩ độ xác định) thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào:

A. Khối lượng của vật.

B. Kích thước của vật.

C. Độ cao của vật.

D. Cả 3 yếu tố.

Câu 7. Quãng đường của vật rơi tự do tỉ lệ với thời gian theo

A. hàm bậc 2

B. hàm bậc nhất

C. không phụ thuộc vào thời gian

D. hàm căn bậc 2

Câu 8. Chọn câu sai trong các câu sau :

A. Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hút của trái đất.

B. Tại mọi nơi trên Trái Đất, vật rơi với gia tốc như nhau.

C. Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng.

D. Chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hấp dẫn của Mặt trời

B. Tại mọi nơi trên Trái Đất, vật rơi với gia tốc như nhau.

C. Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng.

D. Chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng đều.

Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Trong không khí vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Trong chân không vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

C. Sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau.

D. Ở cùng một nơi trên Trái Đấtvật nặng sẽ rơi với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.

Câu 11. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, vật nào có lực cản nhỏ hơn sẽ rơi nhanh hơn

B. Trong chân không, các vật nặng nhẹ rơi như nhau

C. Sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau.

D. Ở cùng một nơi trên Trái Đấtvật nặng sẽ rơi với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.

Câu 12. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một vận động viên nhảy dù đang rơi khi dù đã mở.

B. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất.

C. Một chiếc thang máy đang chuy&ecirecirc;̉n động đi xuống.

D. Một chiếc lá đang rơi.

Câu 13. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một hòn đá rơi từ độ cao cách mặt đất 1m

B. Một chiếc lông chim đang rơi

C. Viên phấn được thả rơi từ độ cao bằng mặt bàn.

D. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất.

Câu 14. Khi loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi:

A. Thẳng đều

B. Thẳng chậm dần đều

C. Thẳng nhanh dần đều

D. Tròn đều

Câu 15. Trường hợp nào sau đây vât chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. Kim giờ đồng hồ

B. Hòn đá rơi từ độ cao 1m

C. Người nhảy dù đang rơi trong trạng thái bung dù

D. Chiếc lá rơi lìa cành

Câu 16. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm A vào lúc t = 0. Phương trình của vật khi chọn gốc toạ độ là vị trí O ở dưới A một khoảng 196m, chiều dương hướng xuống là g = 9,8m/$s^2$

A. y=4,9$t^2$

B. y=4,9$t^2$+196

C. y=4,9$t^2$-196

D. y=4,9$(t-196)^2$

Câu 17. Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc

C. Khi rơi tự do, vật nào ở độ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.

D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 18. Câu nào sau đây nói về sự rơi là sai?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

C. Quỹ đạo của vật rơi tự do là đường thẳng

D. Vận tốc chạm đất của vật rơi tự do không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 19. Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 $m/s^2$). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng

A. 0,05 s

B. 0,45 s

C. 1,95 s

D. 2 s

Câu 20. Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự do đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 $m/s^2$) bằng

A. 9,8 m

B. 19,6 m

C. 29,4 m

D. 57,1 m

Câu 21. Hai vật ở độ cao $h_1$và $h_2$= 10 m, cùng rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0. Thời gian rơi của vật thứ nhất bằng nửa thời gian rơi của vật thứ hai. Độ cao $h_1$bằng

A. $10sqrt2$ m

B. 40 m.

C. 20 m

D. 2,5 m.

Câu 22. Một viên đá được thả từ một khí cầu đang bay lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s, ở độ cao 300 m. Viên đá chạm đất sau khoảng thời gian

A. 8,35 s

B. 7,8 s

C. 7,3 s

D. 1,5 s

Câu 23. Một vật rơi từ độ cao 10 m so với một sàn thang máy đang nâng đều lên với vận tốc 0,5 m/s để hứng vật. Trong khi vật rơi để chạm sàn, sàn đã được nâng lên một đoạn bằng (g = 10 $m/s^2$).

A. 0,69 m

B. 0,48 m

C. 0,35 m.

D. 0,15 m

Câu 24. Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80 m so với mặt đất. Lấy gia t&ocirocirc;́c rơi tự do g = 10 $m/s^2$. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất là

A. 0,71 m

B. 35m

C. 0,35 m

D. 0,15 m

Câu 25. Hai chất điểm rơi tự do từ các độ cao $h_1$, $h_2$. Coi gia tốc rơi tự do của chúng là như nhau. Biết vận tốc tương ứng của chúng khi chạm đất là v1 = 3v2 thì tỉ số giữa hai độ cao tương ứng là

A. $h_1$= (1/9)$h_2$

B. $h_1$= (1/3)$h_2$

C. $h_1$= 9$h_2$.

D. $h_1$= 3$h_2$

Câu 26. Một vật rơi tự do tại nơi có g =10 $m/s^2$. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là

A. 6 s

B. 8 s

C. 10 s

D. 12 s

Câu 27. Một vật được thả tự do với vận tốc ban đầu bằng 0 và trong giây cuối cùng nó đi được nửa đoạn đường rơi. Lấy g = 10 $m/s^2$. Thời gian rơi của vật là

A. 0,6 s

B. 3,41 s

C. 1,6 s

D. 5 s

Câu 28. Một vật được thả rơi tự do từ một độ cao so với mặt đất thì thời gian rơi là 5 s. Lấy g = 9,8 $m/s^2$ Nếu vật này được thả rơi tự do từ cùng một độ cao nhưng ở Mặt Trăng (có gia tốc rơi tự do là 1,7 $m/s^2$) thì thời gian rơi sẽ là

A. 12 s

B. 8 s

C. 9 s

D. 15,5 s

Câu 29. Hai viên bi được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, nhưng bi A rơi trước bi B một khoảng thời gian Δt = 0,5 s. Ngay sau khi viên bi B rơi xuống và trước khi bi A chạm đất thì

A. khoảng cách giữa hai bi tăng lên

B. khoảng cách giữa hai bi giảm đi

C. khoảng cách giữa hai bi không đổi

D. ban đầu khoảng cách giữa hai bi tăng lên, sau đó giảm đi

Câu 30. Từ mặt đất, một viên bi nhỏ được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 30 m/s. Cho g = 10$m/s^2$thì hướng và độ lớn của vận tốc của vật lúc t = 4 s như thế nào?

A. 10 m/s và hướng lên

B. 30 m/s và hướng lên

C. 10 m/s và hướng xuống

D. 30 m/s và hướng xuống

Câu 31. Từ một độ cao nào đó với g = 10 $m/s^2$, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc là 5 m/s. Sau 4 giây kể từ lúc ném, vật rơi được một quãng đường

A. 50 m

B. 60 m

C. 80 m

D. 100 m

Câu 32. Một vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 10 $m/s^2$. Trong giây thứ hai vật rơi được một đoạn đường

A. 30 m

B. 20 m

C. 15 m

D. 10 m

Câu 33. Trong trò chơi tung hứng, một vật được ném thẳng đứng cao, sau 2 giây thì chụp được nó. Cho g = 10 $m/s^2$. Độ cao cực đại mà vật đạt tới kể từ điểm ném là

A. 5 m

B. 10 m

C. 15 m

D. 20 m

Câu 34. Từ độ cao h = 1 m so với mặt đất, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc 4 m/s. Cho g = 10 $m/s^2$ Thời gian rơi của vật khi nó chạm đất là

A. 0,125 s.

B. 0,2 s

C. 0,5 s

D. 0,4 s

Câu 35. Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao. Độ cao tối đa mà vật đạt tới là h = 40 m. Nếu ném vật thứ hai với vận tốc gấp đôi thì độ cao tối đa mà vật thứ hai đạt tới sẽ là

A. 80 m

B. 160 m.

C. 180 m

D. 240 m

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 19 A
Câu 2 C Câu 20 D
Câu 3 C Câu 21 D
Câu 4 B Câu 22 A
Câu 5 B Câu 23 A
Câu 6 C Câu 24 B
Câu 7 A Câu 25 C
Câu 8 B Câu 26 C
Câu 9 C Câu 27 B
Câu 10 C Câu 28 A
Câu 11 D Câu 29 A
Câu 12 B Câu 30 C
Câu 13 B Câu 31 D
Câu 14 C Câu 32 C
Câu 15 B Câu 33 A
Câu 16 C Câu 34 B
Câu 17 B Câu 35 B
Câu 18 D

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ VNExpress

VNExpress
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ soha.vn

soha.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ vov.vn

vov.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ afamily.vn

afamily.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ coccoc.com

coccoc.com
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là rồi nhỉ? Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là từ facebook.com

facebook.com
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là

Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
cách Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
hướng dẫn Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là
Công Thức Tính Quãng Đường Đi Của Vật Rtd Là miễn phí

Scores: 4.3 (166 votes)

Có thể bạn quan tâm  Soạn Văn 10 Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Nghệ Thuật Soạn bài Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau - Kết nối tri thức 10 Ngữ văn lớp 10 trang 66 sách Kết nối tri thức 2

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn