Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Bạn đang tìm hiểu về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình

Câu hỏi:Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu  mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng.
  • A. Table – Create Table by using wizard
  • B. Query – Create Query by using wizard
  • C. Form – Create Form by using wizard
  • D. Report – Create Report by using wizard

[Trắc Nghiệm] Đề Kiểm Tra 1 Tiết môn Tin Học 12 – Đề số 3 (Có Đáp Án)

Câu 1: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số thứ tự nên chọn loại nào
A. Autonumber
B. Number
C. Yes/No
D. Date/Time
Câu 2: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Bắt buộc phải viết hoa
B. Bắt buộc phải viết thường
C. Tùy theo trường hợp
D. Không phân biệt chữ hoa hay thường
Câu 3: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường ta thực hiện lệnh :
A. Edit / Primary key
B. File / Primary key
C. Table / Primary key
D. View / Primary key
Câu 4: Trong của sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ) thực hiện lệnh nào ?
A. Record/Fillter/Fillter By Form
B. Form/Create Form by using Wizard
C. Insert/Column
D. Record/Fillter By Selection
Câu 5: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/new/Blank Database
B. Create Table in Design View
C. File/open
D. Create table by using wizard
Câu 6: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationship ta thực hiện
A. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn Delete
B. Chọn hai bảng và nhấn Delete
C. Chọn một bảng và nhấn Delete
D. Chọn tất cả các bảng và nhấn Delete
Câu 7: Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/Save/<tên bảng=””>
B. File/New/Blank Database
C. File/Open/<tên tệp=””>
D. Create Table by Using Wizard
Câu 8: đối tượng nào sau đây được dùng để thiết kế báo cáo
A. Table
B. reports
C. Queries
D. Form
Câu 9: Phần mở rộng của tên tập tin trong Access 2003
A. MDB
B. ASE
C. PDF
D. XLS
Câu 10: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm thi:
A. AutoNumber
B. Yes/No
C. Currency
D. Number
Câu 11: Trong Acess để mở CSDL đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A. Create table by using wizard
B. File/new/Blank Database
C. Create Table in Design View
D. File/open/<tên tệp=””>
Câu 12: Khi làm việc với đối tượng báo cáo ta có thể chọn điều kiện sắp xếp theo bao nhiêu trường
A. 2
B. 3
C. 4
D. Không hạn chế
Câu 13: kết quả của biểu thức sau: Tong:[toan]+[van] nếu [toan] mang giá trị null (toan, van kiểu dl là number)
A. Giá trị bằng 0 + van
B. giá trị bằng null
C. Máy báo lỗi
D. giá trị bằng 0
Câu 14: Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì :
A. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng
B. Access không cho phép lưu bảng
C. Access không cho phép nhập dữ liệu
D. Tất cả đều sai
Câu 15: Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thự hiện lệnh nào sau đây là đúng :
A. Record/Sort/Sort Ascending
B. Record/Sort/Sort Descending
C. Tools/Sort/Sort Ascending
D. Tools/Sort/Sort Descending
Câu 16: Thao tác nào sau đây dùng để tạo mẫu hỏi
A. Create table in Design view
B. Create report in Design view
C. Create form in Design view
D. Create query in Design view
Câu 18: Đâu không phải là phép toán logic
A. NO
B. NOT
C. AND
D. OR
Câu 19: Đâu là đối tượng báo cáo
A. Queries
B. Tables
C. Reports
D. Forms
Câu 21: Trong mẫu hỏi để đặt điều kiện gộp nhóm ta chọn
A. Show
B. Total
C. Criteria
D. Sort
Câu 22: Khi đổi tên bảng máy đưa ra thong báo:”the name you entered already exists for another object of the same type in this database ” nghiã là gì
A. Tên bảng đặt không đúng qui tắc
B. Bảng này đang sử dụng không đổi tên đựơc
C. Đã có bảng mang tên vừa đặt
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 23: Thoát khỏi Access ta chọn dãy lệnh nào
A. File – Finish
B. File – Close
C. File – Quit
D. File – Exit
Câu 24: Để tạo báo cáo theo cách dùng thuật sĩ ta chọn
A. Create form by using Wizard
B. Create query by using Wizard
C. Create report by using Wizard
D. Create table by using Wizard
Câu 25: Tạo liên kết giữa các bảng nhằm mục đích gì ?
A. Đảm bảo tính nhất quán trong CSDL
B. Làm cho tốc độ truy cập DL nhanh
C. An toàn dữ liệu
D. A, B, C sai
Câu 26: Thông báo ” the value you entered isn’valid for this field” có ý nghĩa gì
A. Chưa tạo khoá chính
B. Trùng tên trường
C. Không đúng kiểu dữ liệu
D. Khoá chính không có dữ liệu
Câu 27: Đối tượng biểu mẫu dùng để làm gì
A. Sửa cấu trúc bảng
B. Nhập dũ liệu
C. Tổng hợp dữ liệu
D. Lập mẫu hỏi
Câu 28: Data Type có nghĩa là
A. Kiểu dữ liệu
B. Mô tả
C. độ rộng trưòng
D. Tên trường
Câu 29: Đâu là hàm tính giá trị trung bình
A. COUNT
B. SUM
C. MAX
D. AVG
Câu 31: Khi làm việc với cấu trúc bảng xong, muốn l*u cấu trúc vào đĩa ta thực hiện :
A. Window – Save
B. File – Save
C. Edit – Save
D. Tools – Save
Câu 32: Hàm Count khi thực hiện việc đếm các hàng, cột thì nó:
A. Bỏ qua giá trị Null
B. Đếm cả giá trị Null
C. Tuỳ từng trường hợp
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 33: Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong Access
A. Currency
B. Text
C. Character
D. String
Câu 34: Dãy lệnh Insert/Table/Design View dùng làm gì?
A. Tạo bảng mới
B. Thêm bản ghi mới vào bảng
C. Sửa lại cấu trúc bảng
D. Thêm tr*ờng vào bảng
Câu 35: Đâu là lệnh xoá bản ghi
A. Records – Delete
B. Edit – Delete
C. Tools – Delete record
D. File –delete

-ĐÁP ÁN:

1-B
2-D
3-A
4-B
5-A
6-A
7-A
8-B
9-A
10-D
11-D
12-C
13-B
14-A
15-A
16-D
17-B
18-A
19-C
20-B
21-B
22-C
23-D
24-C
25-A
26-C
27-B
28-A
29-D
30-D
31-B
32-A
33-B
34-A
35-B

2. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ VNExpress

VNExpress
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ soha.vn

soha.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ vov.vn

vov.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì từ facebook.com

facebook.com
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì

Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
cách Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
hướng dẫn Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì
Create Table By Using Wizard Có Nghĩa Là Gì miễn phí

Scores: 4.3 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn