De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 – 2023 Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 5

Bạn đang tìm kiếm về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 hữu ích với bạn.

1. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 Ôn tập môn Tiếng Anh lớp 5

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 mang tới những câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, giúp các em học sinh lớp 5 hệ thống lại những kiến thức quan trọng, cũng như luyện giải đề thật tốt.

Nhờ đó, các em ôn tập thật tốt kiến thức môn Tiếng Anh lớp 5 để đạt kết quả cao trong bài thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sắp tới. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

A. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: (PHẦN TRẮC NGHIỆM)

I. Circle the odd-one-out: (Em hãy khoanh tròn từ khác loại)

1. a. cheap b. scarf c. dress d. T-shirt
2. a. tennis b. soccer c. sports d. baseball
3. a. sometimes b. when c. always d. usually
4. a. hamburger b. juice c. milk d. water
5. a. How b. When c. often d. What

II. Circle the mistake in each sentence: (Em hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu sau)

6. What often do you play outside?

a. What

b. do

c. play

7.I am going to go martial arts with my father.

a. going

b. go

c. with

8.I usually play soccer in Saturday afternoon.

a. usually

b. play

c. in

9. You should eat candy too much.

a. should

b. eat

c. much

10.You can go to the museum on bus.

a. can

b. the

c. on

IV. Choose the best answer: (Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất)

11. How do I get to the flea market? – Turn left _____ the traffic lights.

a. on

b. in

c. at

12. Where ____ she going to go?

a. is

b. are

c. am

13. How do I get to the park? – You can get there _____ foot.

a. by

b. to

c. on

14. How much is the pink hat? – It’s one _______.

a. dolla

b. dollar

c. dollars

15. What _____ you do in the summer? – I went camping.

a. did

b. do

c. are

16. Mary ____ going to do yoga with Lucy.

a. are

b. am

c. is

17. What do you do during Tet? – During Tet, I ___________.

a. play sports

b. get lucky money

c. running

18. You _________ play outside.

a. shouldn’t

b. should

c. do

19.She _______ eat salad so much.

a. does

b. shouldn’t

c. should

20. How _____ do you play mobile games? – I never play mobile games.

a. usually

b. often

c. always

21. I ________ go running every morning.

a. am

b. do

c. usually

22. Tom _________ play video games.

a. should

b. usually

c. shouldn’t

23. You shouldn’t __________ TV.

a. watch

b. watches

c. watchs

24. You shouldn’t eat ________.

a. fruit

b. candy

c. salad

25.What are you going to do? – I am going to ______ swimming with Jack.

a. go

b. do

c. play

26.What is Alfie going to do? – He is going to ______ yoga with Ben.

a. play

b go

c. do

27. How often _____ your father play tennis? – He sometimes plays tennis.

a. do

b. does

c. is

28.I usually go swimming _____ the weekend.

a. on

b. to

c. in

29.She usually_____ bowling with Mai every Sunday.

a. play

b. go

c. goes

30. ______ often does Nick play soccer? – He rarely plays soccer.

a. How

b. What

c. When

31. What is Tom going to do? – He ___________ to play sports with Charlie.

a. am going

b. are going

c. is going

32. What did you do yesterday? – I _________ table tennis.

a. plays

b. played

c. play

33.What _______ you like to eat? – I’d like a sandwich, please.

a. do

b. does

c. would

34.What’s the matter? – I ________ a headache.

a. have

b. feel

c.do

35.What’s the matter? – I ________ sick.

a. have

b. feel

c.do

READ AND WRITE: (PHẦN TỰ LUẬN)

I. Read the following passages and complete the sentences: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và hoàn thành các câu đã cho)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts… On this weekend, he is going to play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

36.Charlie is _____________ years old.

37.He usually plays ____________________after school.

38.He likes playing badminton at school_________________.

38.Some sports at Charlie’s school sports club are chess, ___________, badminton, ______________, swimming, table tennis and martial art…

40.Charlie is going to play badminton ___________ on this weekend.

II. Read the following passages and answer the questions: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi)

Charlie is ten. He likes sports and he usually plays badminton with his friends after school. He enjoys playing badminton at school sports club. There are many sports at his school sports club such as chess, soccer, badminton, basketball, swimming, table tennis and martial arts… On this weekend, he is going to play badminton with Cody. Cody also likes playing badminton. Enjoy sports with Charlie and Cody at their school sports club!

My name is Minh. I am eleven years old. I study at Ly Cong Uan Primary school. I and my brother like Vovinam. Vovinam is a type of martial art in Vietnam. We usually go to Martial Arts (Vovinam) Center after school. You go straight along Nguyen Huu Tho street and you can see the Center. My brother can do martial arts very well. Vovinam is also a type of sports. After school, you shouldn’t watch TV, but you should do martial arts for your good fitness.

41.How old is Minh?

_________________________________________________

42.What is Vovinam?
_________________________________________________

43. How often do Minh and his brother go to Vovinam Center?

_________________________________________________

44.Does Minh like Vovinam?

_________________________________________________

45.How do I get to Vovinam Center?

_________________________________________________

III. Order the words to make the sentences: (Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

46.does/ often/ How/ basketball?/ she/ play

_________________________________________________

47.going/ with/ He/ to/ is/ volleyball/ play/ Ben.

_________________________________________________

48.should/ You/ outside/ play/because/ a/ it’s/ day./ beautiful

_________________________________________________

49.time./ the/ You/ TV/ watch/ shouldn’t/ all

_________________________________________________

50.never/ She/ basketball/ plays/ school./ after

_________________________________________________

IV. Write about you: (Em hãy trả lời các câu hỏi về bản thân mình)

51.How often do you eat fruit?

_________________________________________________

52.What are you going to do?

_________________________________________________

53.What should you do after school?
_________________________________________________

54.How often does your mother play sports?

_________________________________________________

55.What is your father going to do?

_________________________________________________

Đáp án đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

A. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: (PHẦN TRẮC NGHIỆM)

I. Circle the odd-one-out: (Em hãy khoanh tròn từ khác loại)

1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – a; 5 – c;

II. Circle the mistake in each sentence: (Em hãy khoanh tròn lỗi sai trong mỗi câu sau)

6 – a; 7 – b; 8 – c; 9 – a; 10 – c;

IV. Choose the best answer: (Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất)

11 – c; 12 – a; 13 – c; 14 – b; 15 – a;

16 – c; 17 – b; 18 – a; 19 – b; 20 – b;

21 – c; 22 – c; 23 – a; 24 – b; 25 – a;

26 – c; 27 – b; 28 – a; 29 – c; 30 – a;

31 – c; 32 – b; 33 – c; 34 – a; 35 – b;

READ AND WRITE: (PHẦN TỰ LUẬN)

I. Read the following passages and complete the sentences: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và hoàn thành các câu đã cho)

36.Charlie is ____ten______ years old.

37.He usually plays ________badminton______after school.

38.He likes playing badminton at school______sports club______.

38.Some sports at Charlie’s school sports club are chess, ___basketball______, badminton, _______soccer_______, swimming, table tennis and martial art…

40.Charlie is going to play badminton ______with Cody_____ on this weekend.

II. Read the following passages and answer the questions: (Em hãy đọc các đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi)

41 – He is eleven years old.

42 – Vovinam is a type of martial art in Vietnam.

43 – They usually go to Martial Arts (Vovinam) Center after school.

44 – Yes, he does.

45 – You go straight along Nguyen Huu Tho street and you can see the Center.

III. Order the words to make the sentences: (Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

46 – How often does she play basketball?

47 – He is going to play volleyball with Ben.

48 – You should play outside because it’s a beautiful day.

49 – You shouldn’t watch TV all the time.

50 – She never plays basketball after school.

IV. Write about you: (Em hãy trả lời các câu hỏi về bản thân mình)

học sinh tự trả lời.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ VNExpress

VNExpress
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ soha.vn

soha.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ vov.vn

vov.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ afamily.vn

afamily.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ coccoc.com

coccoc.com
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 từ facebook.com

facebook.com
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2

De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
cách De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
hướng dẫn De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2
De Cuong On Tap Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 2 miễn phí

Scores: 4.8 (151 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn