Top 18+ Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 8 năm 2023 – 2023 Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh lớp 8 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 8 năm 2022 – 2023 Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh lớp 8 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Anh 8 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm để phân loại học sinh. Thông qua bài khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh sẽ xác định rõ năng lực và thái độ học tập của bản thân, qua đó nắm bắt được chính xác tình hình học hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. Vậy sau đây là 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm Anh 8 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Anh lớp 8

Câu I : Khoanh tròn (A, B, C hoặc D) có phần gạch chân khác với những từ còn lại:(1đ)

1. A. moved B.stayed C. visited D. played

2. A. slowly B. try C.busy D. quickly

3. A. could B. amount C. shout D. proud

4. A. invented B. decided C. started D. laughed

Câu II: Khoanh tròn vào đáp án đúng ( A, B, C hoặc D) ( 2đ)

1. He worked ……………….deaf-mute patients ……………………a hospital in Boston.

A. from-in

B. for – at

C. with – in

D. at – in

2. Are you looking for Ba? I think he ……………..hide and seek with his friends in the garden now.

A. play

B. is playing

C. plays

D. to play

3. Would you like to play table tennis, Long?

A. Yes, I do

B. Yes, I’ d love to

C.No, I wouldn’t

D. Yes, I would

4. Peter doesn’t talk much in public. He’s rather ……………………

A. reserved

B. kind

C. sociable

D. humorous

5. There is a bookself ……………………the left of the room.

A. at

B. in

C. of

D. on

6. Don’t come in. please wait ……………………..for your turn.

A. inside

B. outside

C. downtairs

D. uptairs

7. Hoa studies……………………….. Because she often gets good grades.

A. good

B. bad

C. well

D. badly

8. Ba: I like chicken.

Lan: ………………………does my mother.

A. So

B. Either

C. Neither

D. Too

Câu III: Viết dạng đúng của động từ cho trong ngoặc(2,0 đ)

1. They ( not/ watch)……………………………………….TV last night.

2. Thu ( go) ……………………………………..to Da Lat last week.

3. Nam likes ( play)…………………………………volleyball in his free time.

4. Long (visit)……………………………. Nha Trang every summer vacation.

Câu IV: Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi (2,5đ)

Hoa likes travelling. In summer vacations, she and her family often travel to Vung Tau. They stay there for five days. They usually visit the beach and swim. Hoa enjoys swimming very much. They usually stay in a small guest-house by the sea, but sometimes they stay in a hotel.

Last summer, they went to Nha Trang. They stayed at Sunshine Hotel for three days. In the afternoon, her father, Mr Hung play tennis with his friends. Hoa and her mother

walked along the beach and built sandcastles. They visited Tri Nguyen Aquarium and saw many different kinds of fish there. They bought a lot of souvenirs for friends.

1. How long do Hoa and her family often stay in Vung Tau?

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do they sometimes stay in a hotel?

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Where did they go last summer vacation?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. What did they see at Tri Nguyen Aquarium?

……………………………………………………………………………………………………………………

5. What did they buy?

…………………………………………………………………………………………………………………..

Câu V: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa:(2,5đ)

1.They/ old/ are/ enough/to go/to school

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. He/going to/is/ visit/ Ha Noi tomorrow

………………………………………………………………………………………………………………………

3. English/I/teach/myself

………………………………………………………………………………………………………………………

4. My sister/slim/is/and/she/ has/hair/long/black

………………………………………………………………………………………………………………………

5.My brother/ carefully/ drives/ car.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Anh 8

Câu I: ( 1đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ

1. C

2. B

3. A.

4. D

Câu II: ( 2đ). Mỗi ý chọn đúng ghi 0,25 đ

1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. B

7. C

8. A

Câu III: ( 2đ). Mỗi động từ viết đúng ghi 0,5 đ

1. didn’t watch 2. went 3. playing 4. visits

Câu IV: ( 2,5đ). Mỗi câu viết đúng ghi 0,5 đ

1. They often stay there for five days. .

2. Yes, they do.

3. They went to Nha Trang.

4. They saw many different kinds of fish there.

5. They bought a lot of souvenirs for friends.

Câu V: ( 2,5đ). Mỗi câu viết đúng ghi 0,5 đ

1.They are old enough to go to school

2. He is going to Ha Noi tomorrow

3. I teach English myself

4. My sister is slim and she has long black hair.

5.My brother drives car carefully .

…………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ VNExpress

VNExpress
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ soha.vn

soha.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ vov.vn

vov.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh từ facebook.com

facebook.com
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
cách Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
hướng dẫn Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh
Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh miễn phí

Scores: 4.5 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn