Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 5 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học

Bạn đang tìm kiếm về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 5 Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 11 được chọn lọc và tổng hợp từ các mẫu đề có nội dung bám sát chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa Hóa học 11.

Tài liệu bao gồm 5 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học, giúp các em có thêm nhiều tài liệu sử dụng ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Hóa học

I.Trắc nghiệm khách quan: (7 điểm)

Câu 1. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn,

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóngchảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 2. Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

A.Mg(OH)2.

B. CuCl2

C. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 3. Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3.

B. KOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOH.

Câu 4. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2.

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2.

Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2.

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Câu 5. Công thức tính pH

A. pH = – log [H+].

B. pH = log [H+].

C. pH = +10 log [H+].

D. pH = – log [OH].

Câu 6. Chọn biểu thức đúng

A. [H+]. [OH] =1.

B. .[H+].[OH] = 1014.

C. [H+] + [OH] = 0

D. [H+].[OH] = 107.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Môi trường kiềm có pH < 7.

B. Môi trường kiềm có pH > 7.

C. Môi trường trung tính có pH = 7.

D. Môi trường axit có pH < 7.

Câu 8. Ion OH khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ cho kết tủa?

A. Ba2+.

B. Cu2+.

C. K+.

D. Na+.

Câu 9. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3và Na2CO3.

B. HNO3và NaHCO3.

C. NaAlO2 và KOH.

D. NaCl và AgNO3.

Câu 10. Các dung dịch sau cùng nồng độ mol/l. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. AlCl3.

B. NaHCO3.

C. KOH.

D. H2SO4.

Câu 11. Cho các chất rắn sau: CuO, Al2O3, ZnO, Al, Zn, Fe, Cu, Pb(OH)2. Dãy chất có thể tan hết trong dung dịch KOH dư là:

A. Al, Zn, Cu.

B. Al2O3, ZnO, CuO.

C. Fe, Pb(OH)2, Al2O3.

D. Al, Zn, Al2O3, ZnO, Pb(OH)2.

Câu 12. Trong các dung dịch sau: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, số dung dịch có pH > 7 là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 13. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.

D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 14. Cho dung dịch chứa 10 gam NaOH vào dung dịch chứa 10 gam HCl. Dung dịch sau phản ứng có môi trường (cho NTK H=1, O=16, Na=23, Cl =35,5)

A. trung tính.

B. lưỡng tính.

C. axit.

D. bazơ.

Câu 15. Cho Na2CO3 tác dụng với BaCl2. Phương trình ion rút gọn là

A. Na++ ClNaCl.

B. CO32+ Ba2+ BaCO3.

C. 2Na++ CO32+ Ba2+ + 2Cl 2NaCl + BaCO3.

D. 2Na++ Ba2+BaNa2.

Câu 16. Hòa tan hỗn hợp gồm 25,5 gam NaNO3 và 28,2 gam Cu(NO3)2 vào nước được 2000 ml dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của ion NO3 trong dung dịch A là (cho NTK N=14, O=16, Na=23, Cl= 35,5, Cu=64)

A. 0,600 M.

B.0,225 M.

C. 0,150 M.

D. 0,300 M.

Câu 17. Thêm 400 ml nước vào 100 ml dung dịch KOH có 0,005 M thì thu được dung dịch mới có pH bằng

A. 13.

B. 11.

C. 3.

D. 5.

Câu 18. Trong các phản ứng sau:

(1) NaOH + HNO3 (2) NaOH + H2SO4 (3) NaOH + NaHCO3

(4) Mg(OH)2 + HNO3 (5) Fe(OH)2 + HCl (6) Ba(OH)2 + HNO3

Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH H2O là

A. 5.

B. 4

C. 3.

D. 2.

Câu 19. Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:

A. 10.

B. 12.

C. 11.

D. 13.

Câu 20. Cần pha loãng dung dịch NaOH có pH = 13 bao nhiêu lần để được dung dịch NaOH mới có pH = 10.

A. 100.

B. 10.

C. 1000.

D. 99.

Câu 21. Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 350ml dung dịch NaOH 1M. Số gam kết tủa thu được là (Cho NTK của H=1, O=16, Na=23, Al =27)

A. 7,8 g.

B. 15,6 g.

C. 3,9 g.

D. 0,0 g.

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng phương trình ion thu gọn cho các phản ứng sau:

a) Na2CO3+ HCl

b) AlCl3 + NaOH

Câu 2: (1 điểm) Dung dịch A có chứa. 0,1 mol Al3+, 0,15 mol Na+; 0,2 mol Cl và x mol NO3. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Câu 3: (1 điểm)Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,15 M và 100 ml dung dịch HCl 0,35 M thu được dung dịch A. (bỏ qua sự điện li của nước).Tính pH của dung dịch A.

………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000
Lượt xem: 10001000

2. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

3. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

4. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

5. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

6. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

7. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

8. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

9. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

10. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

11. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

12. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

13. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

14. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

15. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

16. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

17. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

18. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1000

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
cách Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
hướng dẫn Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 11 Chương 1 Co Dap An miễn phí

Scores: 4.4 (60 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn