Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 8 (13 đề) Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 8 (13 đề) Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 chương 1 Đại số là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 13 đề kiểm tra 45 phút chương 1: phép nhân và phép chia đa thức giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại những kiến thức đã học trong chương I môn Đại số lớp 8 làm nền tảng chuẩn bị cho bài thi cuối học kì I. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình.

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 – Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2

B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2

C) 9x2y – 3x5+ 3x4

D) x – 3y + 3x2

Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:

A) x2– 4

B) x2+ 4

C) x2 – 2

D) 4 – x2

Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:

A) 4

B) -4

C) 0

D) 2

Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3– 3x2y + 3xy2 – y3

Câu 5: Kết quả của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:

A) 4x2– 5y + xy

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) 4x2 + 5y – xy

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:

A) (x – y)3= x3– 3x2y + 3xy2 – y3

B) x3 – y3 = (x – y)(x2 – xy + y2)

C) (x – y)2 = x2 – 2xy + y2

D) (x – 1)(x + 1) = x2 – 1

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn biểu thức P = (x – y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x3 – x2y + 3x – 3y

b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + x

c/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8

Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)

Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 – Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2– 9

Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x – y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3– 3x2y + 3xy2 – y3

Câu 5: Kết quả của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một kết quả khác.

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x – y)(x + y) = x2 – y2

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: P = 2.(x + y)(x – y) – (x – y)2 + (x + y)2 – 4y2

Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 3x – 3y

b/ x3 – 4x2 – xy2 + 4x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3

Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x – 3) : (x2 – 3)

Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 – Đề 3

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.

Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:

A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2

B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2

C) 6x2y – 2x5+ 2x4

D) x – 2y + 2x2

Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:

A) 3 – x2

B) 9 – x2

C) 9 + x2

D) x2– 9

Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:

A) 9

B) -9

C) 1

D) 2

Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x – y)3 là:

A) x2+ 2xy + y2

B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

C) (x + y).(x2– xy + y2)

D) x3– 3x2y + 3xy2 – y3

Câu 5: Kết quả của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:

A) 4x2– 5y

B) 4x2– 5y – 1

C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2

D) Một kết quả khác.

Câu 6: Đẳng thức nào sau đây là Sai:

A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3

B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)

C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

D) (x – y)(x + y) = x2 – y2

II. Tự luận(7 điểm)

Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn biểu thức sau: P = 2.(a + b)(a – b) + (a – b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x2 – xy + 7x – 7y

b/ x3 – 6x2 – xy2 + 9x

c/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15

Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x – 3) : (2x2 + 3)

Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau thoả mãn x2 – y = y2 – x. Tính giá trị của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 8 – Đề 4

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

(2x2 – 3yz + x3)

b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xy

c) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)

Câu 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2

c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3

Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) x2– y2– 2x – 2y

b. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2

Bài 4: (2 điểm)

a, Rút gọn biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2

b. Làm tính chia : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )

Bài 5: (1 điểm) Tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12

Bài 6: (1 điểm) Tìm n ∈ Z để 2n2 + 5n – 1 chia hết cho 2n – 1

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999
Lượt xem: 49994999

2. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

3. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

4. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

5. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

6. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

7. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

8. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

9. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

10. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

11. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

12. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

13. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

14. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

15. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

16. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

17. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

18. Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
cách Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án
Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.7 (121 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn