Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 – 2023 5 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 5 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

TOP 5 đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề kiểm tra cuối học kì 1 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi để ôn tập hiệu quả hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tin học. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 – 2022

I. Chọn từ khác loại.

1. One Book Eraser Map
2. Circle Star Wastebasket Diamond
3. Yellow Purple Ruler Orange
4. Desk Chair Globe Red
5. Crayon Board Fine Poster
6. Fine Green Great Ok

II. Chọn câu trả lời đúng trong ngoặc, sau đó viết vào chỗ trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 3 năm 2021

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 – 2022

I. Find the odd one out.

1. A. how B. what C. Peter
2. A. my B. name C. your
3. A. Linda B. meet C. Tony
4. A. am B. is C. spell
5. A. how B. hello C. hi

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A B
1. What’s your name? A. Bye. See you later.
2. How are you? B. My name is Nga.
3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda. D. Nice to meet you, too.
5. Nice to meet you. E. Hi. I’m Quan.
6. How do you spell Tony? F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How do you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 – Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021 – 2022

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2021

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888
Lượt xem: 88888888

2. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

3. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

4. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

5. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

6. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

7. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

8. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

9. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

10. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

11. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

12. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

13. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

14. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

15. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

16. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

17. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 rồi nhỉ? Nội dung Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

18. Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8888

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
cách Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Hoc Ki 1 miễn phí

Scores: 4.9 (66 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn