Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chính thức của các năm học trước.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 giúp cho quý thầy cô và các em ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo các em sẽ dễ dàng so sánh với kết quả của mình. Bên cạnh đó các em xem thêm một số đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2021 như đề thi học kì 1 môn Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Địa lý, Sinh học, Lịch sử, GDCD, Công nghệ. Vậy sau đây là 60 đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 7, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

Câu 1: Nếu sqrtx=2 thì mathrmx^2 bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính 3^6 cdot 3^2

A. 3^4

B. 3^8

C. 3^12

D.3^16

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

A. -sqrt9=-3

B. sqrt9=-3

C. sqrt-9=-3

D. -sqrt9=sqrt-9

Câu 4 Số frac720 là kết quả của phép tính:

A. frac920-frac15

B. frac720-frac15

C. frac1120-frac15

D. frac14-frac15

Câu 5: Kết quả của biểu thức left(frac-18+frac-516right) cdot frac47là :

A. frac-34

B. frac14

C. frac-14

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau: mathrmM(0 ;-1) ; mathrmNleft(frac13 ; frac-13right) ; mathrmPleft(frac12 ; 0right) ; mathrmQleft(frac12 ; 1right), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số mathrmy=2 mathrmx-1 ?

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) left(frac14right)^2 cdot frac14 cdot 16^2

b) frac{sqrt{3^2}-sqrt{39^2}}{sqrt{7^2}-sqrt{91^2}}

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số mathrmy=left(mathrmm-frac12right) mathrmxvới m là hằng số đi qua điểm mathrmA(2 ; 4).

a) Xác định m

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) Chứng minh rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

a) frac516+frac112-frac78

b) frac517+frac89+frac1217-0,7-1 frac89

c) left(1-frac12right)^2-left(-frac13right)^2: frac13+fracsqrt{64}4

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

a) frac15+frac23 x=frac13

b) left|x-frac12right|+frac34=frac910

c) fracx2=fracy3 va 2 x+y=-21

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (mathrmAB<mathrmAC)Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm K sao cho mathrmIK=mathrmIB.

a) Chứng minh Delta mathrmABI=Delta mathrmCKI.

b) Chứng minh mathrmKC / / mathrmAB.

…………………..

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm). Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Giá trị của lũy thừa (-2016)^0 bằng:

A. 2016

B.-2016

C. -1

D. 1

Câu 2. Số (-1)^2017 bằng

A. -1

B. 0

C. 1

D. 1

Câu 3. Điểm A(-1 ; 2) thuộc góc phần tư thứ mấy

A. I

B. II

C. III

D. 2016

Câu 4. Điểm nào thuộc đồ thị hàm sốmathrmy=mathrmf(mathrmx)=2 mathrmx-1

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

C. mathrmC(1 ; 1)

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song với B C cắt các cạnh A B, A C lần lượt tại D và E, để trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10

holder

Câu 6. Góc widehatA C B cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

A. overlineA B C

B. overlineA E D

C. widehatB A C

D. EAD

Câu 7. Góc widehatA D E là góc đối đỉnh của góc nào?

A. widehatD A E

B. overparenE A B

C. overlineB D E

D. overlinex D B

Câu 8. Góc widehatA C B là góc trong cùng phía của góc nào?

A. widehatA D E

B. widehatE A D

C. widehatC E D

D. widehatD A E

Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh mathrmE của tam giác mathrmADE là góc nào sau đây ?

A. widehatE A D

B. overlineD E C

C. overlineA E y

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng 180^circ :

A. overlineA B C+overlineB A C+overlineA C B

B. overlineD A E+overlineB D E

C. overlineA B C+overlineB A C+overlineA E D

D. Cả A, B, C đều đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tính hợp lý (nếu có thể)

A=frac53 cdot C=frac{9^2 cdot 9^3}{3^9}

mathrmB=(0,125)^16 cdot(-8)^16

Bài 2 (1,5 điểm)

a. frac34+frac23 x=frac12

b. 3^x+3^x+1+3^x+2+3^x+3+3^x+4=3267

Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác mathrmABC biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B và widehatA C B=30^circ, tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao cho mathrmAE=mathrmAB

a) Tính số đo các góc widehatB A C, widehatA D C.

b) Chứng minh triangle mathbfA B D=Delta mathbfA E D

c) Chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. Giá trị của lũy thừa (-2)^3 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. Kết quả của sqrt{frac1625} bằng

A. frac45

B. frac54

C. cdot sqrt{frac45}

D. frac425

Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. a là một số hữu tỉ

C. a là một số nguyên

B. a là một số thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm mathrmA(mathrmx ;-1) thuộc đồ thị hàm số mathrmy=mathrmf(mathrmx)=mathrmx+1 thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

A. mathrmy+mathrmx=mathrma

B. y-x=a

C. mathrmy: mathrmx=mathrma

D. y cdot x=a

Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được kết quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C có A B C=60^circ ; B A C=80^circ. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12

………………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi và đáp án

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
cách Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.9 (153 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn