Top 20+ Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bo-de-cau-hoi-trac-nghiem-luat-dan-su-so-10-1442#Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự – Đề số 10

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án số 10 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn?

A. Tòa án không giải quyết cho ly hôn.

B. Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

C. Uỷ ban nhân dân cấp xã giải quyết cho ly hôn.

Câu 2. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quy định như thế nào?

A. Tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

B. Tài sản của người mất tích được giao cho người vợ hoặc chồng quản lý.

C. Tòa án chỉ định người thứ ba quản lý.

Câu 3. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích?

A. Khi có thông tin là người bị tuyên bố mất tích còn sống thì Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

B. Khi có thông tin là người bị tuyên bố mất tích còn sống thì Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

C. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.

Câu 4. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết?

A. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

B. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

C. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì Phòng Tư pháp cấp huyện ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

Câu 5. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân trong trường hợp nào sau đây?

A. Được thành lập theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; có cơ cấu tổ chức theo quy định; có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

B. Được thành lập theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan.

C. Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Câu 6. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định pháp nhân thương mại là gì?

A. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

B. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận không chia cho các thành viên.

C. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và hai phần ba lợi nhuận được chia cho các thành viên.

Câu 7. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định pháp nhân phi thương mại là gì?

A. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận.

B. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

C. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Câu 8. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tên gọi của pháp nhân?

A. Pháp nhân không cần phải có tên gọi.

B. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

C. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt; Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Câu 9. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tài sản của pháp nhân?

A. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan.

B. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu pháp nhân.

C. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của thành viên pháp nhân.

Câu 10. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân?

A. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

B. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị độc lập với pháp nhân.

C. Chi nhánh, văn phòng đại diện là pháp nhân độc lập.

Câu 11. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân có bị hạn chế không?

A. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế.

B. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân bị hạn chế.

C. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

Câu 12. Theo Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân giải thể trong trường hợp nào sau đây?

A. Theo quy định của điều lệ hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 13. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp nào sau đây?

A. Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân.

B. Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định của BLDS. Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

C. Bị hạn chế năng lực pháp luật dân sự.

Câu 14. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự do mình xác lập với nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài trong trường hợp nào sau đây?

A. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về việc từ bỏ quyền miễn trừ; Các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận từ bỏ quyền miễn trừ.

B. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương từ bỏ quyền miễn trừ.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 15. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được bảo đảm thực hiện bằng?

A. Tài sản chung của các thành viên.

B. Tài sản riêng của các thành viên.

C. Không được đảm bảo thực hiện.

Câu 16. Theo Bộ luật Dân sự 2015 “tài sản” được hiểu như thế nào và bao gồm những gì?

A. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

B. Tài sản là bất động sản.

C. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Câu 17. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản có được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

A. Được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản.

B. Được đăng ký, nhưng tùy thuộc vào ý chí của chủ sở hữu

C. Không được đăng ký.

D. Quy định tại khoản 1, Điều 106, Bộ luật Dân sự.

Câu 18. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, Bất động sản bao gồm những loại nào?

A. Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai.

B. Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 19. Theo Bộ luật Dân sự 2015, lợi tức được hiểu như thế nào?

A. Lợi tức là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.

B. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 20. Theo Bộ luật Dân sự 2015, quyền tài sản được quy định như thế nào?

A. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

B. Quyền tài sản là các quyền về bất động sản.

C. Quyền tài sản là các quyền về động sản.

Câu 21. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự được hiểu như thế nào?

A. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa 2 bên.

B. Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

C. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ dân sự.

Câu 22. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có các điều kiện nào sau đây?

A. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

B. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 23. Theo Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng những hình thức nào?

A. Bằng lời nói.

B. Bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 24. Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?

A. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

B. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Câu 25. Đại diện theo pháp luật của cá nhân được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự 2015?

A. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

B. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

C. Cả hai phương án trên đều đúng.

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Luật dân sự – Đề số 10

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 C
Câu 2 A Câu 15 A
Câu 3 C Câu 16 C
Câu 4 A Câu 17 A
Câu 5 A Câu 18 C
Câu 6 A Câu 19 B
Câu 7 C Câu 20 A
Câu 8 C Câu 21 B
Câu 9 A Câu 22 C
Câu 10 A Câu 23 C
Câu 11 C Câu 24 C
Câu 12 C Câu 25 C
Câu 13 B

Giang (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7920
Lượt xem: 88055901

70 câu nhận định đúng sai môn Luật Dân sự từ Youtube

🔷Tổng hợp 70 câu nhận định đúng sai môn Luật Dân sự và đáp án đầy đủ được cập nhật theo quy định mới nhất hiện nay.
====================================
✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Huỳnh Mãi: https://bitly.com.vn/t5QMN
💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!
===================================
🔷 Những video hữu ích khác:
Tổng hợp 25 câu hỏi tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018

Hướng dẫn phục hồi file bị xóa vĩnh viễn trên máy tính

Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ trong Word đơn giản

Cách gỡ bỏ phần mềm trên hệ điều hành win 7 đơn giản

Hướng dẫn dọn dẹp rác ổ đĩa win 10 cực kỳ đơn giản

Tài liệu ôn tập cho học viên thi chứng chỉ CNTT cơ bản
***Module 3
1. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 1

2. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 2

3. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 3

4. Xử lý văn bản cơ bản || Module 3 phần 4

========================
***Module 2
1. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 1

2. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 2

3. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 3

4. Sử dụng máy tính cơ bản || Module 2 phần 4

========================
***Module 1
1. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 1

2. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 2

3. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 3

4. Hiểu biết về CNTT cơ bản || Module 1 phần 4

Mời các bạn Xem các video liên quan khác:
– Hướng Dẫn Cách Bỏ Qua Màn Hình Đăng Nhập Trên Windows 10

– 60 Câu Hỏi Điểm Liệt Bộ Đề 600 Câu Sát Hạch GPLX Mới Nhất

– Hướng dẫn cách chuyển đổi chữ hoa và chữ thường trong Excel

– Hướng dẫn tải video trên Youtube về điện thoại mới nhất
https://youtu.be/ccL2_aUn2wI
– Đáp án 25 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (2)

– 3 cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel

– Hướng dẫn cách tắt Enable Editing khi mở Word

– Hướng dẫn hiển thị số dưới dạng hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ trong excel

– Cách nhận mã pin Google adsense sau 13 ngày gửi yếu cầu

– Mặc định mở một sheet khi khởi động trong excel

– Duolingo: Ứng dụng hoc Tiếng Anh miễn phí cho mọi lứa tuổi

– Hướng dẫn sử dụng Hàm Sum trong excel chi tiết có ví dụ minh họa

– Hướng Dẫn 5 Cách Dọn Rác Win 10 Đơn Giản Và Nhanh Chóng

– Điều khiển máy tính từ xa bằng điện thoại

– Định dạng ngày tháng năm trong Excel đúng cách

– Hướng dẫn hiển thị con trỏ khi quay màn hình điện thoại Androi

– 20 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

– Trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT cơ bản

– 49 câu trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT

– 73 câu trắc nghiệm tin học thi chứng chỉ CNTT

– Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 (đề 1)

– Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 (đề 2)

– Hướng dẫn cách tạo USB cài đặt Windows 10

– Khắc phục lỗi không nhận USB trên máy Windows nhanh nhất

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7759

3. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6464

4. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5831

5. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8234

6. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1232

7. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6554

8. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1127

9. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3658

10. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4804

11. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4641

12. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4606

13. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4881

14. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4056

15. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8118

16. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4827

17. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2200

18. Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9480

Câu hỏi về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án

Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
cách Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án
Đề Thi Luật Dân Sự 2 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.4 (80 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn