Top 18+ Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành Đề thi nghề tin học THPT mã số 9

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành Đề thi nghề tin học THPT mã số 9

Câu 1. Trong soạn thảo Word, muốn chia văn bản thành nhiều cột, ta thực hiện:

A. View – Column

B. Table – Column

C. Insert – Column

D. Format – Column

Câu 2. Muốn in phần đang chọn trong văn bản trước hết ta chọn File/Print, trong vùng Page range chọn:

A. Selection

B. All

C. Pages

D. Current page

Câu 3. Để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tập tin danh sách lớp, chọn bảng dữ liệu đó, nhấn chuột vào thực đơn lệnh Format – Cells. Trong hộp thoại Format Cells, chọn thẻ

A. Font

B. Pattern

C. Border

D. Alignment

Câu 4. Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

A. Chọn menu View –>Thumbnail

B. Chọn menu View –>Details

C. Chọn menu View –> List

D. Chọn menu View –> Icons

Câu 5. Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau:

A. Vào thực đơn Tools, chọn Help

B. Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help

C. Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel

D. Vào thực đơn Edit, chọn Guide

Câu 6. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Vào menu View, chọn Zoom

B. Vào menu File, chọn Web Page Preview

C. Vào menu File, chọn Print

D. Vào menu File, chọn Print Preview

Câu 7. Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Đóng hồ sơ đang mở

B. Mở một hồ sơ mới

C. Lưu hồ sơ vào đĩa

D. Mở một hồ sơ đã có

Câu 8. Trong MicroSoft Word , để đánh số trang tự động, ta thực hiện:

A. Insert / Page Number

B. View / Page Number

C. Tools / Page Number

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 9. Khi đang làm việc với HĐH Windows, để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp, ta dùng chuột kết hợp với phím:

A. Shift

B. Tab

C. Alt

D. ESC

Câu 10. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All

D. Cả ba cách trên đều được

Câu 11. Muốn hiển thị thanh công cụ Tables and Borders trên màn hình làm việc của Word ta chọn lệnh:

A. . File/Toolbars

B. View/Toolbars

C. Table/Draw Tables

D. Table/Insert Table

Câu 12. Để lựa chọn các vùng liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?

A. Ctrl

B. Alt

C. Ctrl và Shift

D. Shift

Câu 13. Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện:

A. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùng

B. Kích thước của tập tin

C. Kiểu tập tin

D. Tên thư mục chứa tập tin

Câu 14. Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:

A. Cells

B. Conditional Formatting

C. AutoFormat

D. Column

Câu 15. Khi nhấp chọn nút……………trên thanh công cụ Microsolf Word, ta có kết quả:

A. Trang hiện thời sẽ in ra

B. Toàn bộ văn bản sẽ in ra

C. Phần văn bản đang chọn sẽ in ra

D. Trang chứa con trỏ văn bản sẽ in ra

Câu 16. Để thay đổi vai trò nút trái và nút phải chuột, ta thực hiện:

A. Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons

B. Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options

C. Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 17. Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng:

A. =SUM(A1):SUM(A7)

B. =SUM(A1- A7)

C. =SUM(A1:A7)

D. =SUM(A1);SUM(A7)

Câu 18. Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì

A. Theo chiều nghiêng

B. Theo chiều nằm ngang

C. Theo chiều thẳng đứng

D. Cả 3 kiểu trên

Câu 19. Trong MS Excel, hàm nào dùng để đếm các ô có điều kiện trong 1 danh sách:

A. COUNTIF

B. COUNT

C. COUNTBLANK

D. COUNTA

Câu 20. Trong MS Excel, hàm nào dùng để tính trung bình có điều kiện trong 1 danh sách:

A. AVERAGEIF

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN

Câu 21. Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập:

A. Những bài toán nhân

B. Kích thước ảnh

C. Độ phân giải màn hình (Screen Resolution)

D. Dung lượng tập tin

Câu 22. Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?

A. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa – Delete

B. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa – Ctrl + Delete

C. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa – Alt + Delete

D. Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa – Shift + Delete

Câu 23. Cho biết cách hiệu chỉnh ngày tháng năm trên Hệ điều hành Windows?

A. Vào Control panel – Fonts.

B. Vào Control panel – Region and Language.

C. Vào Control panel – Date and Time.

D. Vào Control panel – Display.

Câu 24. Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?

A. Sao lưu dự phòng.

B. Sử dụng User name – Password.

C. Firewall (Bức tường lửa).

D. Sử dụng chương trình quét virus.

Câu 25. Chương trình nào của Windows dùng để quản lý các tập tin và thư mục:

A. Microsoft Office

B. Accessories

C. Control Panel

D. Windows Explorer

Câu 26. Với văn bản đang chọn, muốn in đậm, nghiêng và gạch chân, sau khi giữ phím Ctrl bạn sẽ nhấn bộ phím nào sau đây:

A. A, B và C

B. B, I và E

C. X, Y và Z

D. U, I và B

Câu 27. Khi soạn thảo văn bản dạng bảng, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô khác của một bảng Table, bạn chọn phím hay tổ hợp phím lệnh nào?

A. ESC

B. Ctrl

C. Shift và Tab

D. CapsLock

Câu 28. Muốn chuyển sang trang giấy ngang trong Microsoft Word 2010 bạn làm như thế nào:

A. Home – Paragraph – Line spacing – Exactly – Ok

B. Insert – Header & Footer – Page number – Format Page number – Ok

C. Page layout – Page borders – Format Page number – Ok

D. Page layout – Page Setup – Orientation – Landscape

Câu 29. Trên Word 2010, chức năng chia cột văn bản nằm ở bảng chọn_Ribbon nào?

A. Home

B. Page Layout

C. View

D. Insert

Câu 30. Trong Microsoft Word, ta có thể hiệu chỉnh đơn vị đo lường của thước sang những đơn vị nào sau đây:

A. Inches

B. Inches và Points

C. Centimeters và Points

D. Inches, Points và Centimeters

Câu 31. Để lưu một tập tin đã có với tên khác. Ta dùng?

A. Menu lệnh File/ Save As

B. Menu lệnh File/ Save

C. Tổ hợp phím Ctrl+S.

D. Tổ hợp phím Ctrl +A

Câu 32. Trong Excel khi làm việc với một tập tin ta vào File, Save As là nhằm mục đích?

A. Lưu tập tin.

B. Lưu tập tin với một tên khác.

C. Di chuyển một sheet của tập tin sang tập tin khác.

D. Mở tập tin.

Câu 33. Trong Excel, để thêm một sheet trong một tập tin bảng tính, thực hiện?

A. Dùng menu lệnh Insert/Sheet

B. Dùng menu lệnh Format/Sheet

C. Dùng menu lệnh Tools/Sheet

D. Dùng menu lệnh Insert/Worksheet

Câu 34. Trong Excel, có thể sao chép khối vùng bằng cách sử dụng lần lượt các tổ hợp phím?

A. Ctrl+C, Ctrl+V

B. Alt+C, Alt+V

C. Ctrl+X, Ctrl+V

D. Ctrl+V, Ctrl+C

Câu 35. Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là:

A. F2

B. F4

C. F6

D. F8

Câu 36. Khi nhập dữ liệu trên Excel thì đáp án nào sau đây đúng?

A. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

B. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định canh lề trái

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái

Câu 37. Trong MS Excel, chức năng Wrap Text dùng để:

A. Trộn dữ liệu giữa các ô

B. Cho dữ liệu trong ô xuống hàng hay không.

C. Thu hẹp độ cao của ô

D. Nới rộng ô theo chiều ngang

Câu 38. Chức năng WordArt của Word có thể mở ở Ribbon nào?

A. Home

B. Insert

C. View

D. Page Layout

Câu 39. Trong Excel, kiểu dữ liệu tiền tệ là?

A. General

B. Number

C. Currency

D. Fraction

Câu 40. Hàm =COUNTA(A7:B10) sẽ đếm

A. Các ô có giá trị text trong vùng A7:B10

B. Các ô có chứa giá trị trong vùng A7:B10

C. Các ô không có giá trị trong vùng A7:B10

D. Các ô có giá trị số trong vùng A7:B10

Câu 41. Trong Excel, hàm = AND(1<2, 3<=4,5=5) cho kết quả

A. FALSE

B. TRUE

C. #N/A

D. #VALUE

Câu 42. Hàm INT (5/2)*2 trong Excel có kết quả là

A. True

B. False

C. 2

D. 4

Câu 43. Hàm =IF(1>2,1) cho kết quả là

A. True

B. False

C. 2

D. 1

Câu 44. Hàm =SQRT(3^4) trong Excel có kết quả là:

A. 36

B. 12

C. 9

D. 18

Câu 45. Hàm Lengh trong Excel thuộc nhóm hàm xử lý?

A. Chuỗi

B. Text

C. Logical

D. Date and time

Câu 46. Trong đơn vị đo lường thông tin, 2MB bằng bao nhiêu

A. 1024 B

B. 1024 KB

C. 16 bits

D. 2048 KB

Câu 47. Đối với máy vi tính, thiết bị nhập dùng để

A. Hiển thị thông tin

B. Lưu trữ thông tin

C. Đưa thông tin vào để xử lý

D. Vừa hiển thị, vừa lưu trữ thông tin.

Câu 48. Trên thanh Taskbar của Windows có thể

A. Thực hiện lệnh in

B. Thực hiện gỡ bỏ chương trình

C. Tìm kiếm nội dung các tệp tin

D. Thay đổi ngày tháng của hệ thống

Câu 49. Ubuntu là hệ điều hành?

A. Sử dụng không cần cài đặt

B. Mã nguồn mở

C. Có bản quyền

D. Mã nguồn đóng

Câu 50. Bộ Office nào của Microsoft không bán bản quyền

A. Office 2010

B. Office 2013

C. Office 2016

D. Office 365

đáp án Đề thi nghề tin học THPT mã số 9

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 D
Câu 2 A Câu 27 D
Câu 3 B Câu 28 D
Câu 4 C Câu 29 B
Câu 5 B Câu 30 D
Câu 6 C Câu 31 A
Câu 7 D Câu 32 B
Câu 8 A Câu 33 D
Câu 9 A Câu 34 A
Câu 10 A Câu 35 A
Câu 11 C Câu 36 A
Câu 12 D Câu 37 B
Câu 13 C Câu 38 B
Câu 14 A Câu 39 C
Câu 15 B Câu 40 B
Câu 16 A Câu 41 A
Câu 17 C Câu 42 D
Câu 18 D Câu 43 B
Câu 19 A Câu 44 C
Câu 20 A Câu 45 B
Câu 21 A Câu 46 D
Câu 22 D Câu 47 C
Câu 23 C Câu 48 D
Câu 24 B Câu 49 B
Câu 25 D Câu 50 D

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành

Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
cách Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
hướng dẫn Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành
Đề Thi Nghề Tin Học Thcs Lớp 9 Thực Hành miễn phí

Scores: 4.1 (195 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn