De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe) Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Bạn đang tìm kiếm về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe hữu ích với bạn.

1. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe) Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 và đáp án chi tiết đi kèm là tài liệu tham khảo nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức của môn tiếng Anh. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em học sinh có thể tự ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi tiếng Anh trong năm và sẽ là tài liệu tham khảo cho việc ra đề thi của các thầy cô giáo. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Chương trình mới

Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

THE FIRST TERM TEST

ENGLISH: 3

Time: 40 minutes

MARK

COMMENTS

Full name……………………………………..………………………………………………..…… Class 3……

PART I. LISTENING (5pts)

Listen and circle (1pt)

1. Girl: May I __________, Miss Hien?

Miss Hien: No, you can’t.

a. sit down b. go out c. come in

2. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in

3. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning

4. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. don’t talk b. come here c. goodbye

5. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. go out b. come here c. come in

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

4. Listen and complete (1pt)

1. I’m eight years old.

2. Is ………your friend?

3. These are my ………

4. My pen is………

5. The school ………..is large.

PART II. READING AND WRITING (4pts)

6. Look and read. Put a tick ( √ ) or cross (X ) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

7: Look and read. Write Yes or No. (1pt)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

8: Look at the pictures. Write the words. (1pt)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3

9: Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt)

School things pens Those notebook

There are some (1)…………………… on my desk. This is my school bag. It is yellow. That is my (2)…………….. It’s blue. These are my (3)…………… They are black. (4)……………. are my pencils. They are orange. What color are your pencils?

**** The end ****

PART III. SPEAKING (2pt)

1. Interview.

Ask about personal information (name, age, break time activities, ability)

2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those?

What color is it? What color are they?

3. Describing the picture.

Answer Key:

Q

Answer

point

total

1

1-b 2-a 3-c 5-c

0,25/ each

1 pt

2

1- b 2- a 3- b 4-c

0,25/ each

1 pt

3

1-c 2-d 3-a 4-b

0,25/ each

1 pt

4

1. that 2. Books 3. Blue 4. Playground

0,25/ each

1 pt

5

1. X 2.V 3. V 4. x

0,25/ each

1 pt

6

1. No 2. Yes 3. No 4. No

0,25/ each

1 pt

7

1. ruler 2. Football 3. library 4. small

0,25/ each

1 pt

8

1. school things 2. Notebook 3. Pens 4. Those

0,25/ each

1 pt

9,10

Speaking test

0,25/ each

2 pts

Transcript

1. Listen and circle: (1pt)

Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

2. Miss Hien: sit down, please!

Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.

3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: goodbye class.

4. Mai: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can

2. Listen and tick: (1pt)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.

3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen and number. (1pt)

1. How old are you, Peter?

I’m seven years old.

2. What’s your name?

My name’s Mary.

3. How do you spell Mary?

That’s M-A-R-Y

4. Who’s that?

It’s my friend, Linda.

5. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank yoy. And you?

I’m fine. thanks

4. Listen and complete. (1pt)

1. Is that your friend?

2. These are my books

3. My pen is blue

4. The school playground is large.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIÊNG ANH LỚP 3

HỌC KỲ 1

Kỹ năng

Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá

Mức/ điểm

Tổng số câu , số điểm, tỉ lệ %

M1

M2

M3

M4

Listening

5pts =50%

1. Listen and circle

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen and tick

0,25đ

(1câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen and number

(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen and complete

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading

1,5pts = 15%

5. Read and tick (v) or (x)

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

6. Read and write Yes/No

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Writing

1,5pts = 15%

7. Look and write the words in order.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking

2pt = 20%

-Respond the questions of teacher.

(4 câu)

8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by answering questions of teacher.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

Tổng số câu

40 câu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
Lượt xem: 21112111

2. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ VNExpress

VNExpress
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

3. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

4. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

5. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

6. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

7. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

8. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ soha.vn

soha.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

9. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

10. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

11. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

12. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

13. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ vov.vn

vov.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

14. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

15. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

16. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

17. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

18. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe từ facebook.com

facebook.com
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

Câu hỏi về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe

De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
cách De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
hướng dẫn De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 1 Co File Nghe miễn phí

Scores: 4 (61 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn