Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2023 – 2023 3 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 3 Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 (Có đáp án)

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo 4 mức độ của Thông tư 22.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn để ôn thi học kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý….. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. lesson

2. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. moon

3. A. clock

B. city

C. class

D. come

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you do there? – I helped my uncle ____________.

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kudo.

A. call

B. called

C. calls

D. to call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often __________ home.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________

2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ me.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school Sport Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jack and Tony are going to play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going to play volleyball and Bella is going to play tennis. I am going to swim. (5) ____________ is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. be will

B. will is

C. will be

D. will are

2. A. is preparing

B. are preparing

C. prepares

D. prepared

3. A. in

B. on

C. at

D. of

4. A. player

B. A player

C. players

D. The player

5. A. Swiming

B. Swim

C. To swim

D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ____English______.

2. His hobby is (sing) _____singing______ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) ______beautifully_______.

Exercise 3: Choose the best answer

1. B

2. A

3. B

4. D

5. A

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I finish it.

2. What book are you reading?

3. They have English lesson four times a week.

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos ___for/ of____ me.

2. Elephants can spray water ___with____ their trunks.

3. I saw a lot ___of___ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. Linda is going to play table tennis.

2. Sport Day will be this weekend.

3. How often do you have your favorite lesson?

….

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018

De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
cách De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
hướng dẫn De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018
De Thi Tieng Anh Lop 5 Hoc Ki 1 Co Dap An Nam 2018 miễn phí

Scores: 4.8 (187 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn