De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 hữu ích với bạn.

1. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 năm 2015 – 2016 có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2015 – 2016. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 có đáp án

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1: 1,83 + …… = 2

Question 2: The volume of the cube below is ……….cm3.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5 vòng 9

Question 3: After running 20% of a race, Bob had run 25m. How long was the race, in metres?

Question 4: Alice are going to buy sugar for her cooking class. She needs to have 1/6 kg of sugar for every student in her class. There are 18 students in her class. How many kilograms of sugar should Alice buy?

Question 5: Alice’s mathematics exam had 30 algebra questions and 50 geometry questions, each worth 1 mark. She got 70% of the algebra questions correct, and 60% of her questions correct. How many geometry questions did she answer correctly?

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Bob roller skates with a constant speed of 14 miles per hour. How far can he travel in 1/2 hour?

Question 2: Emily rides her bike with a constant speed of 12km/h. How far can she travel in 3 hours?
Question 3: Jack rides his horse with a constant speed of 12 miles per hour. How far can he travel in holderhours?

Question 4: An airplane flies with a constant speed of 810 miles per hour. How far can it travel in holder hours?

Question 5: John drove from Town A to Town B in 5 hours. His average speed for the first 3,5 hours was 64km/h. His average speed for the last 1,5 hours was 60km/h. What was the total distance he traveled?

Question 6: A car traveled at 50km/h for 2 hours and at 60km/h for 3 hours. What is the car’s average speed?

Question 7: The distance between John’s home and the park is 3000m. John walked from his home to the park at a speed of 100m per minute and then walked back home at a speed of 150m per minute. What is the John’s average speed in meter per minute?

Question 8: Bob drove from City P to City Q. He traveled the first 36km at an average speed of 54km/h. He traveled the remaining 96km at a average speed of 72km/h. Find his average speed for the whole trip.

Question 9: Peter and Jacob were running. Both of them run with their constant speeds. They started at the same time and the same place. When Jacob reached the finishing line, Peter had only run 5/9 of what Jacob had run. Jacob’s speed is 75m/min (metre per minute) faster than Peter. What was Peter’s speed in m/min?

Question 10: A train crosses a tree in 10 second and a bridge 225m long in 25 second. Find the length of the train.

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: The number of centimetres in 2,5 metres is ……………

a. 0,025 b. 0,25 c. 25 d. 250

Question 2: You walk 2 miles with your dog in only 40 minutes. Your average speed is ……………..

a. 0,2 mile in per minute

b. 0,5 mile in per minute

c. 0,02 mile in per minute

d. 0,05 mile in per minute

Question 3: Susan wants to divide 35,5 kg sugar in small bags. If each bag holds 0,5kg, how many bags are needed?

a. 70 b. 71 c. 36 d. 35

Question 4: In the diagram, the percentage of small squares that are shaded is ……………

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5 vòng 9

a. 36% b. 9% c. 24% d. 25%

Question 5: If the numbers: 2/5; 41% and 0,401 are arranged from largest to smallest, the correct order is …………..

a. 2/5; 0,401; 41%

b. 0,401; 2/5; 41%

c. 41%; 0,401; 2/5

d. 41%; 2/5; 0,401

Question 6: Charlie and Lily go on a 24 km run. They both usually run at 9 km/h. If Charlie runs at 2/3 his usual running speed, and Lily runs at 4/3 times her usual speed, how many more hours does it take Charlie to complete the run than it takes Lily to complete the run?

a. 6 b. 4 c. 2 d. 3

Question 7: A box contains 21 disks, each coloured red, blue and green. There are twice as many green disks as red disks, and half as many blue as red. How many disks are red?

a. 6 b. 12 c. 9 d. 3

Question 8: The results of a survey of the hair colour of 500 people are shown in this circle graph. How many people have blonde hair?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5 vòng 9

a. 300 b. 150 c. 250 d. 200

Question 9:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5 vòng 9

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5 vòng 9

Question 10: Each face of a cube is painted with exactly one colour. What is the smallest number of colours needed to paint a cube so that no two faces that share an edge are the same colour?

a. 6 b. 3 c. 4 d. 5

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9

Exam number 1: Vượt chướng ngại vật

Question 1: 0,17

Question 2: 3375

Question 3: 125

Question 4: 3

Question 5: 27

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 7

Question 2: 36

Question 3: 18

Question 4: 3645

Question 5: 314

Question 6: 56

Question 7: 125

Question 8: 66

Question 9: 125

Question 10: 90

Exam number 3: Cóc vàng tài ba

Question 1: d

Question 2: d

Question 3: b

Question 4: a

Question 5: c

Question 6: c

Question 7: d

Question 8: b

Question 9: a

Question 10: c

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 rồi nhỉ? Nội dung De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9

De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
cách De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
hướng dẫn De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9
De Thi Toan Tieng Anh Lop 5 Vong 9 miễn phí

Scores: 4.7 (107 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn