Top 18+ Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định

Bạn đang tìm hiểu về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định

Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định là được di truyền thẳng ở giới dị giao tử.

Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính X là:

A. luôn di truyền theo dòng mẹ.

B. di truyền chéo.

C. được di truyền ở giới dị giao tử (XY).

D. di truyền thẳng.

Đặc điểm nào dưới đây là của hiện tượng di truyền qua tế bào chất?

A. Số lượng gen ngoài NST ở các tế bào con là giống nhau.

B. Không tuân theo các quy luật của thuyết di truyền NST.

C. Có đặc điểm di truyền giống như gen trên NST.

D. Có sự phân chia đồng đều gen ngoài NST cho các tế bào con.

Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của gen ngoài nhân:

A. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ

B. Bố di truyền tính trạng cho con gái

C. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai

D. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam giới

Điều khôngđúng về di truyền qua tế bào chất là

A. tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.

B. vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.

C. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.

D. các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.

Ở những loài giao phối, tỉ lệ đực : cái luôn xấp xỉ 1 : 1 vì

A. số giao tử đực bằng với số giao tử cái.

B. số con cái và số con đực trong loài bằng nhau.

C. sức sống của các giao tử đực và cái ngang nhau.

D. cơ thể XY tạo giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau.

Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1

A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X

B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau

C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái

D. Cả B và C

Nhận định nào sau đây là đúng khi đề cập đến nhiễm sắc thể giới tính?

A. Ở tất cả các loài động vật XX quy định con cái, XY quy định con đực.

B. Ở tất cả các loài động vật XX quy định con cái, XY hoặc XO quy định con đực.

C. Nhiễm sắc thể giới tính là nhiễm sắc thể mang gen quy định giới tính.

D. Nhiễm sắc thể giới tính Y ở các loài động vật có kích thước lớn hơn nhiễm sắc thể X.

Chọn ý sai khi nói về những đặc điểm của nhiễm sắc thể giới tính ?

A. Tồn tại thành cặp tương đồng ở một giới tính, và thành cặp không tương đồng ở giới tính còn lại

B. Cặp tương đồng thường được kí hiệu là XX và cặp không tương đồng thường được kí hiệu là XY

C. Mang các gen quy định tính đực, cái và các tính trạng thường liên quan với giới tính

D. Không tự nhân đôi và phân li trong nguyên phân và giảm phân

Điều không đúng khi cho rằng: Ở các loài đơn tính giao phối, nhiễm sắc thể giới tính

A. của các loài thú, ruồi giấm con đực là XY con cái là XX.

B. không chỉ mang gen quy định giới tính mà còn mang gen quy định tính trạng thường.

C. chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục của cơ thể.

D. chỉ gồm một cặp, tương đồng ở giới này thì không tương đồng ở giới kia.

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen trên nhiễm sắc thể giới tính, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Gen trên nhiễm sắc thể giới tính X thường di truyền chéo.

II. Ở giới dị giao tử gen không tồn tại thành cặp alen.

III. Biểu hiện đều ở cả hai giới đực và cái.

IV Trong một phép lai nếu bố mang kiểu hình trội, thì tất cả con gái sinh ra mang kiểu hình trội giống bố.

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999
Lượt xem: 49994999

2. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ VNExpress

VNExpress
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

3. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

4. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

5. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

6. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ tienphong.vn

tienphong.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

7. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

8. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ soha.vn

soha.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

9. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

10. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ kenh14.vn

kenh14.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

11. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ zingnews.vn

zingnews.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

12. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

13. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ vov.vn

vov.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

14. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ afamily.vn

afamily.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

15. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

16. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

17. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ coccoc.com

coccoc.com
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên rồi nhỉ? Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

18. Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên từ facebook.com

facebook.com
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4999

Câu hỏi về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên

Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
cách Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
hướng dẫn Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên
Di Truyền Thẳng Xảy Ra Khi Gen Nằm Trên miễn phí

Scores: 4.4 (149 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn