Địa Mẫu chân kinh là gì? Chi tiết về Địa Mẫu chân kinh mới nhất 2023

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Địa Mẫu chơn kinh hay Địa Mẫu chân kinh là một bài kinh do Địa Mẫu tại huyện Thành Cố, đã ngự chim loan, Bà hiện xuống miếu, giáng cơ bút truyền ra kinh này vì muốn khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. Địa Mẫu là vị Mẫu của chúng sanh có từ thời khai thiên lập địa, từ thuở còn chưa có các vị Phật khác ra đời. Vì vậy, Địa Mẫu chơn kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh, nhưng có ý nghĩa rộng lớn hơn và bao trùm cả Đại Tạng Kinh. Kinh Địa Mẫu không chỉ khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn đạo phong tục mà từ xưa Mẫu đã truyền lại. Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về với Mẹ.

Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp

Sắp con ngồi có lớp có lang

Nguyện đi mùi khói hương nhang

Con cầu khắp cả Tây phương Phật Trời

Ráng khẩn nguyện Cha Trời Mẹ Đất

Cùng mười phương chư Phật khắp nơi

Nào là Thần Thánh giáng đời

Để con nguyện sửa bao lời thiết tha

Nội dung và nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn gốc của sách này xuất phát từ lời dạy của Mẫu và được Mẫu truyền xuống viết ra tại Tỉnh Thiểm Tây, phủ Hớn Trung.

Theo bản gốc tiếng Hoa thì Địa Mẫu chân kinh[1] được viết vào ngày 9 tháng 1 năm 1829 tại tỉnh Thiểm Tây, phủ Hán Trung, thành Cố Huyện.

Một vài bản tiếng Việt của Địa Mẫu kinh được in trong thời gian gần đây lại gán ghép thêm Tịnh tam nghiệp chân ngôn và Bát-nhã tâm kinh, chú vãng sanh v.v… của Phật giáo. Còn trong bản gốc tiếng Hán chỉ là bài trường thi thể song thất;[2].

Bàn Cổ sơ phân tự đương tôn

Âm Dương nhị khí phối thành hôn

Vạn vật bổn phong điều hòa vũ

Khai đường tiên niệm Địa Mẫu kinh

Thượng phụng cao chơn thân hoan hỉ

Hạ bảo vạn dân vĩnh khương ninh

Địa thị Địa lai thiên thị thiên

Âm dương nhị khí cẩn tương liên

Thống thiên, thống địa, thống tam quan

Bao thiên, bao địa, bao kiền khôn

Khảm, Ly, Chấn, Đoài đương tứ trụ

Càn, Khôn, Cấn, Tốn thị vi thiên

Địa Mẫu bổn thị mồ kỷ thổ

Bảo dưỡng tiên thiên giữ hậu thiên

Phu quân đổn thị huyền đồng tử

Tha lung, Ngã á phối thành song

Thần giữ khí hạp hoá thiên địa

Khí giữ thần hạp sản hiền nhơn

Chơn khí vi Mẫu, Mẫu thị khí

Chơn Thần vi tử, tử thị Thần

Âm dương hội hiệp chơn tạo hoá

Tạo hoá thiên địa sản hiền thần

Tuy nhiên bất hội nhơn ngôn ngữ

Tam cửu nhì bát thời thời hành

Tử Mẫu bất ly hoài thai dựng

Thân hoài hữu dựng thập niên chỉnh

Thập niên thai túc quái hào định

Thai mãn sản xuất lục hiền quân

Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng thị

Phục Hy, Hiên Viên, giữa Thần Nông

Phục Hy năng hoá thiên hạp địa

Âm dương nhị khí bát quái phân

Thần Nông hoàng đế trị ngũ cốc

Hiên Viên hoàng đế trị y khâm

Ẩm thực y phục tùng chữ khởi

Lưu hạ hậu thế chiếu dạng hành

Tam thế chư Phật tùng ngã xuất

Bồ tát bất ly ngã nhất thân

Các vị chư Thần bất ly ngã

Ly ngã hà xứ khứ an thân

Động, Tây, Nam, Bắc tứ bộ châu

Xuân, Hạ, Thu, Đông ngã tạo thành

Giang, Hà, Hồ, Hải bất ly ngã

Vạn quốc cửu châu ngã trưởng thành

Lịch đại đế vương bất ly ngã

Đại tiểu hoàng cung ngã trưởng thành

Thiên hạ ngũ nhạc tiên sơn cảnh

Sơn lâm, thọ mộc ngã trưởng thành

Thứ dân bá tánh bất ly ngã

Ngũ cốc, lục mễ ngã trưởng thành

Thất thập nhị dạng bất ly ngã

Vạn vật, thảo mộc ngã trưởng thành

Nhơn hượt tại thế ngật dụng ngã

Tử hậu hườn tại ngã hoài trung

Các phủ, châu, huyện bất ly ngã

Am, quán, tự, viện ngã thể thành

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Chư phật toàn thân ngã thành công

Huỳnh kim bổn thị tứ phương bửu

Tưởng hoài thế thượng đa tiểu nhơn

Kim ngân tài bửu tùng ngã xuất

Khán lai bất ly ngã nhất thân

Các quốc vương tử bả ngã kỉnh

Luỹ đại đế vương bả ngã tôn

Quốc vương vị ngã động can qua

Na cá kỉnh ngã Địa Mẫu thân

Lăng, la, thể, đoạn tùng ngã xuất

Hoa mộc, thể quả ngã trưởng thành

Toàn, điềm, lạc, khổ tùng ngã xuất,

Tứ quý dược miêu ngã trưởng thành

Thông, toàn, phỷ, thể tùng ngã xuất

Cương, đường, cổ, nguyệt ngã trưởng thành

Thiên hạ nam nữ đa sinh bệnh

Địa Mẫu vạn dược tạo sinh thành

Nam,nữ khẩu trung vô tư vị

Du diêm tương thố ngã tạo thành

Vạn dạng đô thị tùng ngã xuất

Vạn ban đô thị ngã trưởng thành

Địa MẪu tâm huyết đò phí tận

Địa MẪu phi liễn vô biên tâm

Lão nương vị nhi cánh vị nữ

Nhi nữ vong liễu ngã đích ân

Ngật, cáp, xuyên, đái nương tạo hoá

TẠo hoá phát sinh ngã trưởng thành

Biến mại ngân tử nể môn dụng

NA cá đề niệm ngã nhất thinh

Thế thượng chư vật bất ly ngã

Vạn vật hườn thị nương sanh thành

Nam mô con nhất tâm thành kỉnh. Nam mô A Di Đà Phật thật y như lời của MẪu truyền bảo chẳng sai

Sanh lai thổ sản, sanh nhất vật

Vô số bảo tàng lục đạo hành

Thế thượng chỉ tri Thiên vi đại

Địa MẪu cảm thương đại nhất từng

Thiên thượng nhất điểm cam lồ thuỷ

Địa Hạ điền miêu ngũ cốc sanh

Tuy nhiên hạ đích thị hảo vũ

Hườn thị Địa Mẫu cốt thể tinh

Long tàng thiên giang bất ly ngã

Phong vân hườn thị Địa MẪu sanh

Mẫu bất giữ long khởi phong vân

Kháng long hữu vũ hà xứ hành

Long giả vô xứ bả thân ẩn

Hô lôi thiểm điểm lậu liễu hình

Thuyết lai, thuyết khứ đô thị ngã

Thế nhơn na tri ngã khổ tâm

LAo lực tâm khổ Địa MẪu thọ

Hảo thể hảo ngật nhi nữ hành

Địa MẪu trú dạ bất hiệp nhãn

Hiệp nhãn chúng sanh hữu tai tinh

Địa MẪu nhất thời đâu cá nhãn

Ngao ngư phiên thân nhất tảo binh

Dã vô thiên lai dã vô địa

Thế thượng thành liễu nhất trường không

Chư Phật siêu tẩu thiên thai ngoại

Bồ Tát đào đích vĩnh vô cùng

Quân dân, nhơn đẳng tận giai vô

Thiên, Địa, Thần, Hiền tơ hoả phần

Vô Đông, vô Tây, vô Nam Bắc

Vạn vật tận giai như khôi trần

Tham thấu phát bút Địa Mẫu ý

Địa Mẫu quang minh độ thử thân

Địa mẪu phát bút Linh Chi hiện

Địa MẪu chơn khí kiết nguyệt thành

Tính mạng bảo toàn tinh thần hiệp

Tinh thần khí hiệp ngã tạo thành

Tiên, Phật, Hiền, Thánh vong Mẫu ý

Khoa cường mại hội thành tài năng

Quân thần, văn võ vong Mẫu ý

Vong liễu Địa MẪu đại từ Ân

Sĩ, nông, công, thương vong mẫu ý

Tương ân bất báo phản vô tình

BẤt phân chánh pháp đồ như ý

Đoạ lạc vạn kiếp bất phiên thân

Yếu tri Địa MẪu danh hạp tánh

Hồng mông vị phán Lão Hổn Độn

Thọ Hượt thập nhị vạn niên tải

Cửu thiên lục bá khắc thời thần

Xuất thế thọ liễu thiên vạn khổ

Bất thiểm Địa Mẫu liểm liễu không

Anh nhi sá nữ vô nhất cá

Toạ tại trường giang phóng bi thinh

Nhược yếu MẪu tử trùng tương kiến

Trừ phi Tý Sửu lánh khai thiên

Chơn Kinh Nhất bá bát thập nhị

Cú cú thuyết đích thị chơn ngôn

Gia gia đô bã Địa MẪu kinh

Ngũ cốc phong thâu lạc thái bình

Dã vô đại tai hạp đại nạn

Thiện nam,tín nữ hưởng khương ninh

Nhược hườn bất thính Địa MẪu thoại

Ngũ cốc bất thâu ngật bất thành

Nhược hườn bất tín Địa Mẫu thoại

Địa Mẫu đại nạn hượt bất thành

Địa mẪu thập ngoạt thập bát sanh

Gia gia tụng niệm Địa Mẫu kinh

Hương Đăng cúng quả bài tế chỉnh

Tố hội tụng kinh thân bửu văn

Hữu nhơn truyền ngã Địa Mẫu kinh

Tử tôn vạn đại thọ Hoàng ân

Phu nhơn truyền ngã Địa Mẫu kinh

Đại đại nhi nữ mãn đường hưng

Nhơn nhơn truyền ngã Địa Mẫu kinh

Ngũ nam nhị nữ hương yên sanh

Tạ Ân đáp báo hư không Mẫu

Túc Tu miếu vô bã hương phần

Tố hoạ mẫu tượng nhơn triều kỉnh

Tài toán hiếu tử nhi nữ tâm

Cấp tảo thành tâm bả công hãn

Mạc bã ngân tiền phóng tại tâm

Hư không Địa Mẫu bả lịnh quải

Thoát phàm thành Thánh đăng thiên đình

Đại trung, đại hiếu đại kết quả

Đại từ, đại nhân vĩnh trường sanh

Địa Mẫu sắc phong liên hoa tặng

Trung quốc quả thành Đại La kinh

Nam nữ tận thành Đại La thể

Cực lạc bửu điện vạn cổ danh ./.

Sự tích[sửa | sửa mã nguồn]

Vua Quang Tự nhà Thanh lên ngôi trị vì ở nước Trung Hoa, vào năm thứ 9, nhằm tiết tháng giêng, ngày mồng chín, tại nơi tỉnh Thiểm Tây, phủ Hớn Trung, huyện Thành Cổ có Phật Địa Mẫu ngự chim loan hiện xuống tận miếu Bà giáng cơ bút truyền ra kinh này, đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. Trong Kinh Địa Mẫu có nói rằng: “Nam Nữ Ấn Tống Bảo Khương Ninh. (Kêu cùng thiện-nam, tín-nữ như ai có lòng ấn-tống phổ-thông ra cho người đời thì Mẫu bảo hộ cho đặng khương ninh trường cửu). Yếu Đắc Thiên Hạ Thái Bình Định (Còn như người nào dốc lòng tiếp dẫn nhơn-sanh khắp cả, cho ngộ được đời thượng ngươn thạnh trị). Xứ Xứ Yếu Niệm Địa-Mẫu Kinh (Thì phải hết lòng chỉ giáo cho nhơn-sanh khắp cùng thế-giới này hãy ráng trì niệm kinh Địa-Mẫu này thì sẽ được đắc thành sở nguyện chẳng sai).”

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ http://hoangthantai.vn/index.php?topic=2628.0
  2. ^

    “Viện nghiên cứu Hán nôm”.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. http://www.giacngo.vn/tuvan/2009/07/27/734602/
  2. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Nguyễn Minh Tiến, Nhà xuất bản Tôn Giáo 03-2005
  3. Diêu Trì Kim Mẫu – Phật Mẫu Diêu Trì


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Địa_Mẫu_chân_kinh&oldid=64323920”

Từ khóa: Địa Mẫu chân kinh, Địa Mẫu chân kinh, Địa Mẫu chân kinh

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4.1 (114 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn