Các loại điều khiển truy cập

Tùy quyền và bắt buộc là hai kiểu cơ bản của Access Control. Kiểu tùy quyền rất phổ biến hiện nay, sẽ có người chủ ( có thể chủ nhà, chủ phòng, chủ cơ quan) được phân quyền quản trị cao nhất. Sau đó người này sẽ được tùy ý phân các cá nhân trong tập thể do mình quản lý được quyền ra vào, truy cập những nguồn tài nguyên nào.

Kiểu quản lý bắt buộc (mandatory) là hình thức thường được áp dụng tại các hệ thống cần an ninh và bảo mật cực cao hoặc các thông tin “nhạy cảm” hoặc liên quan đến “an ninh quốc gia”. Hệ thống kiểm soát truy cập của các cơ quan chính phủ, quân đội, ngoại giao thường sẽ áp dụng hình thức này.

Tùy quyền truy cập và phân quyền trong khóa thẻ từ

Khóa thẻ từ khách sạn cũng là một dạng tùy quyền điều khiển truy cập. Người quản lý khách sạn chính là người được cấp quyền cao nhất. Thẻ từ của người đó có khả năng mở được toàn bộ các phòng trong khách sạn “Masster Card”. Người này sẽ có quyền phân các vị trí nhân viên của khách sạn có thể vào những phòng nào. Tương tự, họ cũng là người phân quyền cho thẻ khách hàng.