Độ lệch chuẩn là gì? Cách Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Xác Suất Thống Kê

Độ lệch chuẩn (standard deviation) là một số liệu thống kê quan trọng để đánh giá độ phân tán của dữ liệu trong một tập hợp. Độ lệch chuẩn cho chúng ta biết mức độ đánh lẫn nhau hơn giữa các giá trị dữ liệu trong một tập hợp. Nếu độ lệch chuẩn của tập hợp dữ liệu càng nhỏ thì có nghĩa là giá trị dữ liệu thường gần bằng nhau và phân tán chặt, ngược lại nếu độ lệch chuẩn càng lớn thì các giá trị dữ liệu có sự chênh lệch rộng và phân tán xa nhau hơn. Việc hiểu rõ về độ lệch chuẩn giúp chúng ta có thể biểu diễn và dự báo các kết quả nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa các biến số và phát hiện ra các ngoại lệ (outliers) trong dữ liệu.

Cách Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Xác Suất Thống Kê

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) là một thước đo đánh giá mức độ phân tán của dữ liệu trong tập hợp. Cách tính độ lệch chuẩn trong xác suất thống kê như sau:

Bước 1: Tính giá trị trung bình của tập hợp bằng cách cộng tất cả các giá trị trong tập hợp và chia cho tổng số lượng giá trị.

Bước 2: Tính khoảng cách giữa từng giá trị và giá trị trung bình. Để làm điều này, lấy mỗi giá trị trong tập hợp trừ đi giá trị trung bình.

Bước 3: Tính bình phương của khoảng cách tính ở bước 2.

Bước 4: Tổng hợp các bình phương khoảng cách được tính ở bước 3.

Bước 5: Chia tổng bình phương khoảng cách ở bước 4 với tổng số lượng giá trị trong tập hợp trừ đi 1.

Bước 6: Lấy căn bậc hai của giá trị được tính ở bước 5 để tính độ lệch chuẩn.

Công thức tính độ lệch chuẩn:

SD = căn bậc hai[(Σ(xi – x)²)/(n-1)]

Trong đó:
SD là độ lệch chuẩn
Σ(xi – x)² là tổng bình phương khoảng cách giữa từng giá trị và giá trị trung bình
n là số lượng các giá trị trong tập hợp
x là giá trị trung bình của tập hợp.

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (tiếng Anh: standard deviation) là một đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.

Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.

Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.

Khái niệm độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa. Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.

Công thức tính độ lệch chuẩn (S.D)

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Do đó, công thức của độ lệch chuẩn của tổng thể / quần thể là:

σ = σ 2 = 1 N i = 1 N ( X i μ ) 2 {\displaystyle \sigma ={\sqrt {\sigma ^{2}}}={\sqrt {{\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}\left(X_{i}-\mu \right)^{2}}}}

Trong đó σ là độ lệch chuẩn của tổng thể / quần thể,  μ là trung bình của tổng thể / quần thể.   X i {\displaystyle X_{i}} là phần tử thứ i của tổng thể / quần thể, và N là số thành phần của tổng thể / quần thể.

Tương tự, độ lệch chuẩn của mẫu được tính bằng công thức: s = s 2 = 1 n 1 i = 1 n ( x i x ¯ ) 2 {\displaystyle s={\sqrt {s^{2}}}={\sqrt {{\frac {1}{n-1}}\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\overline {x}})^{2}}}}

Trong đó, s là độ lệch chuẩn của mẫu,   x ¯ {\displaystyle {\bar {x}}} là trung bình của mẫu, x i {\displaystyle x_{i}}  là thành phần thứ i của mẫu, và n là tổng số thành phần của mẫu.

Ta cần phân biệt rõ 2 ký hiệu:

  • σ: Dùng khi nói về quần thể
  • s: Dùng khi nói về mẫu

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên trung bình khác nhau đáng kể. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp.
Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao. Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp.
Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.

Xem thêm

  • Phương sai
  • Hệ số biến thiên
  • Sai số chuẩn
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s

Tham khảo

Thống kê ứng dụng trong kinh tế – xã hội. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Nhà xuất bản Thống kê. Năm 2008.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Độ_lệch_chuẩn&oldid=65116004”

Scores: 4.3 (65 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn