Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 11

Bạn đang tìm kiếm về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị hữu ích với bạn.

1.Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 11

Câu 1. Với Report, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?

A. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày

B. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu

C. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần

D. Lọc những bảng ghi thoả mãn một điều kiện nào đó

Câu 2. Trong công đoạn sửa đổi thiết kế Report ta không thể làm việc gì?

A. Thay đổi kích thước trường

B. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

C. Di chuyển các trường

D. Thay đổi nội dung các tiêu đề

Câu 3. Để tạo Report cần trả lời các câu hỏi nào?

A. Dữ liệu từ những Table, Query nào sẽ được đưa vào Report

B. Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào

C. Report được tạo ra để kết xuất thông tin gì

D. Cả 3 câu trên đúng

Câu 4. Để sắp xếp các trường theo thứ tự tăng dần trong việc thiết kế Report:

A. Descending

B. Ascending

C. Criteria

D. Group by

Câu 5. Để sắp xếp các trường theo thứ tự giảm dần trong việc thiết kế Report:

A. Descending

B. Ascending

C. Criteria

D. Group by

Câu 6. Trong Access đối tượng cho phép kết xuất thông tin và hiển thị phần dữ liệu thoả mãn điều kiện nào đó. Cho biết nội dung trên thuộc về đối tượng nào sau đây:

A. Report

B. Query

C. Form

D. Table

Câu 7. Trong thiết kế Report có mấy hướng in trang giấy:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8. Khi thiết kế Report muốn hiển thị tiêu đề cho Report bạn phải gõ tiêu đề vào thuộc tính nào sau đây trong cửa sổ properties của Report:

A. Label

B. Title

C. Caption

D. Không có chức năng này

Câu 9. Khi gõ văn bản trong Lable, muốn xuống dòng bạn phải nhấn phím?

A. Enter

B. Ctrl + Enter

C. Alt + Enter

D. Tab + Enter [
]

Câu 10. Trong Textbox muốn hiển thị kết quả một biểu thức. Giả sử tính tổng của một biểu thức:

A. Sum[Giatri]

B. = Sum[Giatri]

C. Sum(Giatri)

D. =Sum!Giatri

Câu 11. Trong Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập

A. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over Group

B. Thuộc tính Control Source+1 và thuộc tính Running sum là Over Group

C. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over A

D. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là No

Câu 12. Để đánh số trang trong Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source của Textbox

A. Page

B. [Page]

C. Pages

D. [Pages] [

Câu 13. Khi thiết kế Report bằng Wizard, có thể sắp xếp dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường

A. 2

B. 4

C. Không thể sắp xếp được

D. Bao nhiêu trường cũng được

Câu 14. Tạo sao nên xem trước khi in (Print Preview) một báo cáo?

A. Để kiểm tra điều kiện tính toán khi tạo báo cáo

B. Để kiểm tra nội dung trong báo cáo có sắp xếp chưa

C. Để kiểm tra nội dung báo cáo có in được trên khổ giấy A4

D. Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in

Câu 15. Để định dạng màu cho chữ ta sử dụng thuộc tính nào?

A. Back Color

B. Border Color

C. Fore Color

D. Fill Color

Câu 16. Trong một truy vấn (Query) có chứa tối thiểu mấy tham số:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 17. Mô hình cơ sở dữ liệu được dùng trong MS Access là:

A. Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu…

B. Mô hình cơ sở dữ liệu .MDB

C. Mô hình dữ liệu liên kết

D. Tất cả đều sai

Câu 18. Khi thiết kế truy vấn tạo bảng, nếu ta nhập tên bảng mới trùng với tên bảng đã có trong cơ sở dữ liệu, sau khi thi hành truy vấn xong ta sẽ có:

A. Dữ liệu mới sẽ thêm vào bảng đã có (bảng đã tồn tại trước đó)

B. Dữ liệu mới sẽ thay thế dữ liệu đã có trong bảng đã tồn tại

C. Không thể thi hành truy vấn này

D. Tất cả đều sai

Câu 19. Trong các đối tượng của cơ sở dữ liệu MS Access, đối tượng nào cần tạo ra trước?

A. Table

B. Query

C. Form

D. Report

Câu 20. Khi thiết kế một bảng, số khóa ngoại có thể có trong bảng đó là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. Tùy thuộc vào mỗi bảng

Câu 21. Khi thiết kế báo cáo (Report), nếu ta muốn một điều khiển nào đó chỉ xuất hiện một lần khi xem báo cáo ở chế độ Print Preview, thì trong cửa sổ thiết kế, ta sẽ đặt điều khiển đó ở phần:

A. Page Header

B. Group Header

C. Report Header

D. Detail

Câu 22. Khi thiết kế biểu mẫu phụ (subform) cho một biểu mẫu chính (mainform), nếu không muốn các công thức được đặt trong phần Form Footer của biểu mẫu phụ hiển thị ra khi xem biểu mẫu chính ở chế độ FormView, thì ta sẽ thực hiện:

A. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Columnar

B. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ mặc định là Datasheet

C. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Tabular

D. Tất cả câu trên đều đúng

Câu 23. Chức năng của khóa chính trong một bảng là:

A. Xác định duy nhất một mẫu tin khi biết giá trị của khóa chính tương ứng với mẫu tin đó

B. Dùng để tạo liên kết ngoại với các bảng khác

C. Dùng để tạo liên kết với các bảng nhiều

D. Tất cả điều đúng

Câu 24. Từ cửa sổ thiết kế truy vấn tạo bảng (Make table query), ta muốn chuyển truy vấn đó sang truy vấn chọn (select query) thì ta thực hiện:

A. Chọn Query/MakeQuery

B. Chọn View/Make Query

C. Chọn Query/SelectQuery

D. Chọn View/SelectQuery

Câu 25. Khi một Table được mở, thứ tự Record sẽ sắp xếp ưu tiên theo:

A. Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào

B. Field được chọn làm khóa của Table

C. Field được chọn trong thuộc tính Filter của Table

D. Field được chọn trong thuộc tính Order by của Table

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án – Phần 11

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 14 D
Câu 2 B Câu 15 C
Câu 3 D Câu 16 B
Câu 4 B Câu 17 C
Câu 5 A Câu 18 B
Câu 6 B Câu 19 A
Câu 7 B Câu 20 D
Câu 8 C Câu 21 C
Câu 9 B Câu 22 D
Câu 10 B Câu 23 A
Câu 11 A Câu 24 C
Câu 12 B Câu 25 B
Câu 13 B

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444
Lượt xem: 64446444

2. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ VNExpress

VNExpress
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

3. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

4. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

5. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

6. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

7. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

8. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ soha.vn

soha.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

9. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

10. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

11. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

12. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

13. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ vov.vn

vov.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

14. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ afamily.vn

afamily.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

15. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

16. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

17. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ coccoc.com

coccoc.com
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị rồi nhỉ? Nội dung Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

18. Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị từ facebook.com

facebook.com
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6444

Câu hỏi về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị

Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
cách Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
hướng dẫn Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị
Đối Tượng Query Có Bao Nhiêu Chế Độ Hiển Thị miễn phí

Scores: 4.9 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn