Hàm AVERAGE() và hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE() mới nhất 2023

Hàm AVERAGE() là gì?

Hàm AVERAGE() trong Excel là một hàm tính trung bình cộng của một tập giá trị. Hàm này tính trung bình cộng của các giá trị được chọn trong một dãy hoặc trong một phạm vi. Kết quả trả về là giá trị trung bình của các ô chứa các số trong phạm vi được chọn. Hàm AVERAGE() có thể được sử dụng để tính trung bình cộng của các con số, hàng số hoặc các biểu đồ. Ví dụ, khi sử dụng hàm AVERAGE(A1:A10), nó sẽ tính trung bình cộng của các giá trị nằm trong các ô từ A1 đến A10.

Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGE() trong Excel và ví dụ

Giới thiệu về hàm AVERAGE()

Trong Excel, hàm AVERAGE() được sử dụng để tính trung bình cộng của một tập hợp các giá trị số. Hàm này rất hữu ích trong việc tính toán và phân tích dữ liệu trong bảng tính.

Cú pháp: AVERAGE(number1, [number2], …)

Trong đó, number1, number2,… là các đối số đại diện cho các giá trị chúng ta muốn tính trung bình.

Ví dụ về hàm AVERAGE()

Ví dụ 1:
Giả sử bạn có một tập hợp các số nguyên từ A1 đến A5. Bạn muốn tính trung bình của các số này.

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE() như sau:

=AVERAGE(A1:A5)

Kết quả sẽ hiện ra trong ô mà bạn nhập công thức.

Ví dụ 2:
Bạn có một bảng tính có các cột điểm số của sinh viên từ B2 đến B10. Bạn muốn tính điểm trung bình của các sinh viên từ B2 đến B10.

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE() như sau:

=AVERAGE(B2:B10)

Kết quả sẽ hiện ra trong ô mà bạn nhập công thức.

Tổng kết

Hàm AVERAGE() là một trong những hàm tính toán cơ bản trong Excel. Nó giúp bạn dễ dàng tính trung bình của một tập hợp các giá trị số. Với cú pháp đơn giản và ví dụ minh họa, bạn có thể sử dụng hàm này một cách dễ dàng trong công việc hàng ngày của mình.

Video liên quan đến hàm AVERAGE()

Hàm tính trung bình trong Excel – Cách dùng hàm AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS – YouTubeHàm tính trung bình trong Excel – Cách dùng hàm AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS – YouTube

Cách tính trung bình cộng trong Excel – Hàm AVERAGE – YouTube


Cách tính trung bình cộng trong Excel – Hàm AVERAGE – YouTube

15. Hàm Average – Hàm tính trung bình cộng trong Excel – YouTube


15. Hàm Average – Hàm tính trung bình cộng trong Excel – YouTube

Tính Max, Min, Average có điều kiện trong Excel – Hàm Max(If), Min(If), Average(If) – YouTube


Tính Max, Min, Average có điều kiện trong Excel – Hàm Max(If), Min(If), Average(If) – YouTube

Hướng dẫn sử dụng hàm Aggregate siêu hay trong excel ít ai biết – YouTube


Hướng dẫn sử dụng hàm Aggregate siêu hay trong excel ít ai biết – YouTube

EXCEL cơ bản || Hàm Sum, Average, Round, Min, Max, Rank – YouTube


EXCEL cơ bản || Hàm Sum, Average, Round, Min, Max, Rank – YouTube

Hướng dẫn hai cách tính tuổi trong Excel – YouTube


Hướng dẫn hai cách tính tuổi trong Excel – YouTube

Học excel cơ bản Bài 2 / GIẢI BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN / Hàm #if , #sum, #average – YouTube


Học excel cơ bản Bài 2 / GIẢI BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN / Hàm #if , #sum, #average – YouTube

Hàm ROW và ROWS trong Excel (7 ví dụ siêu hay) – YouTube


Hàm ROW và ROWS trong Excel (7 ví dụ siêu hay) – YouTube

SofM – LIVE – YouTube


SofM – LIVE – YouTube