Hàm OR() và hướng dẫn sử dụng hàm OR() mới nhất 2023

Hàm OR() là gì?

Hàm OR() trong Excel là một hàm logic dùng để kiểm tra sự xảy ra của một hoặc nhiều điều kiện. Khi sử dụng hàm này, Excel sẽ kiểm tra từng đối số và trả về giá trị “TRUE” nếu ít nhất một trong số chúng đúng, ngược lại sẽ trả về giá trị “FALSE”.

Cú pháp của hàm OR() như sau: OR(logical1, [logical2], [logical3], …)

Logical1, logical2, logical3 là các biểu thức hoặc ô chứa giá trị mà ta muốn kiểm tra. Hàm OR() có thể có nhiều đối số logic tùy thuộc vào số lượng điều kiện cần kiểm tra.

Ví dụ, nếu ta sử dụng hàm OR() với các đối số là các biểu thức như OR(3>2, 5=5, 6<4), hàm sẽ trả về kết quả là "TRUE" vì ít nhất một trong số các biểu thức đúng. Trong trường hợp tất cả các biểu thức đều sai, hàm OR() sẽ trả về giá trị "FALSE".

Hướng dẫn sử dụng hàm OR() trong Excel và ví dụ

Giới thiệu về hàm OR() trong Excel

Trong Excel, hàm OR() được sử dụng để kiểm tra một loạt các điều kiện và trả về giá trị TRUE nếu ít nhất một điều kiện trong số đó là đúng. Nếu không, hàm OR() sẽ trả về giá trị FALSE. Hàm này rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra nhiều điều kiện một cách đồng thời.

Cú pháp và cách sử dụng hàm OR() trong Excel

Cú pháp chung của hàm OR() trong Excel như sau: =OR(điều_kiện1, điều_kiện2, …)
Trong đó, điều_kiện1, điều_kiện2,… là các điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.

Ví dụ 1: Kiểm tra xem một số có lớn hơn 5 hoặc nhỏ hơn 10 hay không.
=OR(A1>5, A1<10)
Giả sử ô A1 chứa số 6. Kết quả trả về trong ô mà bạn áp dụng hàm này sẽ là TRUE, vì số 6 đáp ứng điều kiện lớn hơn 5.

Ví dụ 2: Kiểm tra xem một dãy các giá trị có chứa số 9 hoặc số 10 hay không.
=OR(A1:A5=9, A1:A5=10)
Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra các giá trị trong dãy A1:A5. Nếu dãy này chứa số 9 hoặc số 10, hàm OR() sẽ trả về TRUE. Nếu không, kết quả trả về sẽ là FALSE.

Đặc điểm quan trọng của hàm OR() trong Excel

– Hàm OR() chỉ trả về TRUE nếu ít nhất một điều kiện trong số đó là đúng.
– Bạn có thể sử dụng hàm OR() trong các công thức khác hoặc kết hợp với các hàm khác để tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm tra của bạn.

Trên đây là hướng dẫn về cú pháp và cách sử dụng hàm OR() trong Excel cùng với một số ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng hàm OR() một cách hiệu quả trong công việc của mình. Đừng ngần ngại thực hành và khám phá thêm với các trường hợp sử dụng khác nhau để nắm vững kiến thức này.

Video liên quan đến hàm OR()

Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 18 Hàm điều kiện IF và hàm logic AND, OR – YouTubeHọc Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 18 Hàm điều kiện IF và hàm logic AND, OR – YouTube

Hướng dẫn sử dụng hàm and và or trong excel – YouTube


Hướng dẫn sử dụng hàm and và or trong excel – YouTube

Hướng dẫn kết hợp hàm If, Or, And trong Excel – YouTube


Hướng dẫn kết hợp hàm If, Or, And trong Excel – YouTube

Cách dùng hàm AND trong Excel, cách dùng hàm AND kết hợp hàm IF – YouTube


Cách dùng hàm AND trong Excel, cách dùng hàm AND kết hợp hàm IF – YouTube

14. Hàm And, hàm Or trong Excel. Bài tập Excel kết hợp hàm If. – YouTube


14. Hàm And, hàm Or trong Excel. Bài tập Excel kết hợp hàm If. – YouTube

Học Excel – Bài 6: Các Hàm logic if, and, or trong excel | Học excel cơ bản – YouTube


Học Excel – Bài 6: Các Hàm logic if, and, or trong excel | Học excel cơ bản – YouTube

Hướng dẫn cách sử dụng hàm OR trong Excel – Excel cơ bản – YouTube


Hướng dẫn cách sử dụng hàm OR trong Excel – Excel cơ bản – YouTube

Các hàm logic And, Or, Xor, Not, và hàm điều kiện IF trong Excel – Học Excel từ Zero to Hero – YouTube


Các hàm logic And, Or, Xor, Not, và hàm điều kiện IF trong Excel – Học Excel từ Zero to Hero – YouTube

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM IF TRONG EXCEL – YouTube


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM IF TRONG EXCEL – YouTube

Hướng Dẫn Gộp Ô Trong Excel Không Bị Mất Dữ Liệu – YouTube


Hướng Dẫn Gộp Ô Trong Excel Không Bị Mất Dữ Liệu – YouTube