Top 20+ Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Bạn đang tìm hiểu về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bo-de-bai-tap-trac-nghiem-ve-fe-oh-2-3706#Fe(Oh)2 + H2So4 Đặc Nóng

Bài tập trắc nghiệm về Fe(OH)2

Fe(OH)2 là gì? Tổng hợp các phản ứng của Fe(OH)2, cân bằng phương trình phản ứng và tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm thường gặp.

Danh sách câu hỏi Đáp án

Kiến thức cần nhớ về Fe(OH)2

Fe(OH)2 là gì?

– Sắt(II) hydroxide là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học Fe(OH)2. Nó được tạo ra khi các muối sắt(II) như sắt(II) sunfat, hóa hợp với các ion hydroxide.
Vậy Fe(OH)2 có tan không? Fe(OH)2 kết tủa màu gì? Cùng tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học của Fe(OH)2 đề trả lời cho các câu hỏi trên.

Tính chất vật lí

– Fe(OH)2 nguyên chất là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

Tính chất hóa học

– Các hợp chất sắt (II) có cả tính khử và tính oxi hóa nhưng tính khử đặc trưng hơn, do trong các phản ứng hóa học ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+ :
Fe2+ + 1e → Fe3+
→Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử.
– Các hợp chất sắt (II) thường kém bền dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III).
– Tan trong axit không có tính oxi hóa (HCl; H2SO4 loãng…) tạo thành muối sắt (II) và nước:
Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O
Fe(OH)2 + 2H2SO4 loãng → FeSO4 + 2H2O
– Là 1 hiđroxit kém bền nên bị nhiệt phân:
+ Trong điều kiện không có không khí:
$Fe(OH)2 overset t^o rightarrow FeO + H2O$
+ Trong không khí:
$4Fe(OH)2 + O2 overset t^o rightarrow 2Fe2O3 + 4H2O$

Một số phản ứng đặc trưng của Fe(OH)2 và pthh

1. Fe(OH)2 ⟶ FeO + H2O
 • Điều kiện: Nhiệt độ 150-200°C
 • Hiện tượng: Xuất hiện chất rắn màu đen (FeO)
2. 2HNO3 + Fe(OH)2 ⟶ Fe(NO3)2 + 2H2O
 • Hiện tượng: Chất rắn màu xanh tan dần
3. NaNO2 + Fe(OH)2 ⟶ NaOH + NO + FeO(OH)
 • Điều kiện: Nhiệt độ 60°C; NaNO2 đậm đặc
4. 2HCl + Fe(OH)2 ⟶ FeCl2 + 2H2O
 • Điều kiện: Không có
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh tan dần trong dung dịch.
5. Fe(OH)2 + 2FeO(OH) ⟶ 2H2O + Fe3O4
 • Điều kiện: Nhiệt độ 600- 1000°C
6. Fe(OH)2 + Na2O2 ⟶ 2NaOH + 2FeO(OH)

 • Hiện tượng: Chất rắn màu xanh tan dần
7. O2 + 4Fe(OH)2 ⟶ 2H2O + 4FeO(OH)
 • Điều kiện: đun sôi
8. 3Fe(OH)2 ⟶ H2 + 2H2O + Fe3O4
 • Điều kiện: Nhiệt độ
9. 4HNO3 + Fe(OH)2 ⟶ 3H2O + NO2  + Fe(NO3)3
 • Điều kiện: Không có
 • Hiện tượng: có khí thoát ra
10. H2SO4 + Fe(OH)2 ⟶ 2H2O + FeSO4

 • Hiện tượng: Chất rắn màu xanh tan dần
11. 2H2O + O2 + 4Fe(OH)2 ⟶ 4Fe(OH)3
 • Điều kiện: Nhiệt độ
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh dần chuyển sang nâu đỏ.
12. O2 + 4Fe(OH)2 ⟶ 2Fe2O3 + 4H2O
 • Điều kiện: Nhiệt độ
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh dần chuyển sang màu đen.
13. H2O + NaClO + 2Fe(OH)2 ⟶ NaCl + 2Fe(OH)3
 • Điều kiện: Không có
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh dần chuyển sang nâu đỏ.
14. 4H2SO4 + 2Fe(OH)2 ⟶ Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2
 • Điều kiện: Nhiệt độ
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh tan dần trong dung dịch và có khí thoát ra (SO2)
15. 10HNO3 + 3Fe(OH)2 ⟶ 8H2O + NO + 3Fe(NO3)3
 • Điều kiện: Nhiệt độ
 • Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xanh tan dần và xuất hiện khí Nito oxit (NO) hóa nâu ngoài không khí.

Câu hỏi trắc nghiệm về Fe(OH)2 thường gặp

Câu 1. Cho từng chất: Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Cho dãy các chất: Fe(OH)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung nóng Cu(NO3)2.

(b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.

(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 2.

Câu 4. Nung 3,6 gam Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là.

A. 3,2

B. 6,4

C. 2,88

D. 1,44

Câu 5. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)3.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO.

Câu 6. Cho 33,26 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 và Cu vào 500 ml dung dịch HCl 1,6M thu được dung dịch Y và 7,68 gam rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 126,14 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(OH)2 trong hỗn hợp X là.

A. 14,1%

B. 21,1%

C. 10,8%

D. 16,2%

Câu 7. Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(b) 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3+ SO2 + 4H2O
(c) Fe(OH)2+ H2SO4 → FeSO4 + 2H2O
(d) 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3+ SO2 + 10H2O
Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là.

A. (d)

B. (c)

C. (a)

D. (b)

Câu 8. Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây mà khi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn mới có khối lượng nhỏ hơn chất rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 và FeS2?

A. 4

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 9. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO và CO.

(b) Cho Fe vào dung dịch HCl

(c) Cho Fe(OH)2 vòa dung dịch HNO3 loãng, dư 

(d) Đốt Fe dư trong Cl2

(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 10. Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư (biết sản phẩm khử của N+5 là NO), số phản ứng phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

Câu 11. Trong điều kiện thích hợp, có thể xảy ra các phản ứng sau:

a. H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

b. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

c.4H2SO4 +2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

d.6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là dung dịch loãng thì phản ứng nào có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)

Câu 12. Cho dãy các chất: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Fe(OH)2, Cr(OH)3, Al, Mg(OH)2, Zn, Al2O3. Số các chất đều phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

đáp án Bài tập trắc nghiệm về Fe(OH)2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 7 B
Câu 2 C Câu 8 A
Câu 3 B Câu 9 D
Câu 4 A Câu 10 B
Câu 5 C Câu 11 C
Câu 6 D Câu 12 D

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Chúc các em học tốt môn hóa với phần lý thuyết và bộ câu hỏi trắc nghiệm về Fe(OH)2 do Đọc tài liệu tổng hợp.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7010
Lượt xem: 65808715

từ Youtube

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9287

3. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6075

4. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5171

5. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng rồi nhỉ? Bài viết Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5798

6. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1093

7. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9095

8. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ soha.vn

soha.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng rồi nhỉ? Nội dung Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4977

9. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1589

10. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2229

11. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng rồi nhỉ? Bài viết Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2977

12. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4337

13. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ vov.vn

vov.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2729

14. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ afamily.vn

afamily.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng rồi nhỉ? Nội dung Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6372

15. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6017

16. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5574

17. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ coccoc.com

coccoc.com
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng rồi nhỉ? Nội dung Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2577

18. Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng từ facebook.com

facebook.com
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6164

Câu hỏi về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng

Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
cách Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
hướng dẫn Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng
Fe(Oh)2 H2So4 Đặc Nóng miễn phí

Scores: 4.6 (128 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn