Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 Giải Toán 8: Ôn tập Chương III Giải SGK Toán 8 Tập 2 (trang 33, 34)

Bạn đang tìm kiếm về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 hữu ích với bạn.

1. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 Giải Toán 8: Ôn tập Chương III Giải SGK Toán 8 Tập 2 (trang 33, 34)

Giải bài tập Toán 8 Ôn tập Chương III trang 33, 34 giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập, tham khảo gợi ý giải các bài tập trong phần ôn tập chương 3 Đại số 8 tập 2. Từ đó sẽ biết cách giải toàn bộ bài tập ôn tập chương 3.

Giải bài tập toán 8 trang 33, 34 tập 2

Bài 50 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) 3 - 4xleft( 25 - 2x right) = 8x^2 + x - 300

b) dfrac{2left( {1 - 3x right)}}5 - dfrac2 + 3x{10} = 7 - dfrac{3left( {2x + 1 right)}}4

c) dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5

d) dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53

Xem gợi ý đáp án

a) 3 - 4xleft( 25 - 2x right) = 8x^2 + x - 300

Leftrightarrow 3 - 100x + 8x^2 = 8x^2 + x - 300

Leftrightarrow - 100x -x= - 300-3

Leftrightarrow - 101x = - 303

Leftrightarrow x = left( - 303 right):left( - 101 right)

Leftrightarrow x = 3

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.

b) dfrac{2left( {1 - 3x right)}}5 - dfrac2 + 3x{10} = 7 - dfrac{3left( {2x + 1 right)}}4

Leftrightarrow dfrac{4.2left( {1 - 3x right)}}{20} - dfrac{2.(2 + 3x)}{20} = dfrac{140}{20}- dfrac{5.3left( {2x + 1 right)}}{20}

Leftrightarrow 8left( 1 - 3x right) - 2left( 2 + 3x right) = 140 - 15left( 2x + 1 right)

Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 140 - 30x - 15

Leftrightarrow - 30x + 4 = 125 - 30x

Leftrightarrow -121 = 0x (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5

Leftrightarrow dfrac{5.(5x + 2)}{30} - dfrac{10.(8x - 1)}{30}= dfrac{6.(4x + 2)}{30} - dfrac{150}{30}

Leftrightarrow 5left( 5x + 2 right) - 10left( 8x - 1 right) = 6left( 4x + 2 right) - 150

Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10 = 24x + 12 - 150

Leftrightarrow - 55x + 20 = 24x - 138

Leftrightarrow - 55x -24x= - 138-20

Leftrightarrow - 79x = - 158

Leftrightarrow x = left( - 158 right):left( - 79 right)

Leftrightarrow x = 2

Vậy phương có nghiệm x = 2.

d) dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53

Leftrightarrow dfrac{3.(3x + 2)}6 - dfrac3x + 16 = dfrac{6.2x}6 + dfrac{5.2}6

Leftrightarrow 3left( 3x + 2 right) - left( 3x + 1 right) = 12x + 10

Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10

Leftrightarrow 6x + 5 = 12x + 10

Leftrightarrow 6x-12x= 10-5

Leftrightarrow - 6x = 5

Leftrightarrow x =dfrac{ - 5}6

Vậy phương trình có nghiệm x =dfrac{ - 5}6.

Bài 51 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:

a) left( 2x + 1 right)left( 3x - 2 right) = left( 5x - 8 right)left( 2x + 1 right)

c) left( {x + 1 right)^2} = 4left( {x^2 - 2x + 1} right)

b) 4x^2 - 1 = left( 2x + 1 right)left( 3x - 5 right)

d) 2x^3 + 5x^2 - 3x = 0

Xem gợi ý đáp án

a) left( 2x + 1 right)left( 3x - 2 right) = left( 5x - 8 right)left( 2x + 1 right)

Leftrightarrowleft( 2x + 1 right)left( 3x - 2 right) - left( 5x - 8 right)left( 2x + 1 right) = 0

Leftrightarrow left( 2x + 1 right)left( 3x - 2 - 5x + 8 right) = 0

Leftrightarrow left( 2x + 1 right)left( 6- 2x right) = 0

Leftrightarrow left[ matrix{{2x + 1 = 0 cr 6 - 2x = 0 cr} Leftrightarrow left[ matrix{{x = dfrac{ - 1 2} cr x = 3 cr} } right.} right.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = dfrac{ - 1}2;; x = 3.

b) 4x^2 - 1 = left( 2x + 1 right)left( 3x - 5 right)

Leftrightarrow left( 2x - 1 right)left( 2x + 1 right) = left( 2x + 1 right)left( 3x - 5 right)

Leftrightarrow left( 2x + 1 right)left( 2x - 1 - 3x + 5 right)=0

Leftrightarrow left( 2x + 1 right)left( 4 - x right) = 0

Leftrightarrow left[ matrix{{2x + 1 = 0 cr 4 - x = 0 cr} Leftrightarrow left[ {matrix{{x = dfrac{ - 1}2} cr x = 4 cr} } right.} right.

Vậy phương trình có hai nghiệm x = dfrac{ - 1}2;x = 4

c) Cách 1:

left( {x + 1 right)^2} = 4left( {x^2 - 2x + 1} right)

Leftrightarrow left( {x + 1 right)^2} = left[ 2(x - 1 right)]^2

Leftrightarrow left( {x + 1 right)^2} - left( {2x - 2 right)^2} = 0

Leftrightarrow left( x + 1 - 2x + 2 right)left( x + 1 + 2x - 2 right) = 0

Leftrightarrow left( 3 - x right)left( 3x - 1 right) = 0

Leftrightarrow left[ matrix{{3 - x = 0 cr 3x - 1 = 0 cr} Leftrightarrow left[ {matrix{x = 3 cr x = dfrac{13} cr} } right.} right.

Vậy phương trình có hai nghiệm: x = 3;; x = dfrac{13}

Cách 2:

Ta có:

(x + 1)^2 = 4(x^2 – 2x + 1)

⇔ (x + 1)^2 - 4(x^2 – 2x + 1) = 0

⇔ x^2 + 2x +1- 4x^2 + 8x – 4 = 0

⇔ – 3x^2 + 10x – 3 = 0

⇔ (- 3x^2 + 9x) + (x – 3) = 0

⇔ -3x (x – 3)+ ( x- 3) = 0

⇔ ( x- 3). ( – 3x + 1) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc -3x + 1= 0

+) x – 3 = 0⇔ x = 3

+) – 3x + 1 = 0 ⇔ – 3x = – 1 ⇔ x = dfrac13

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là: S = left{ {3;dfrac13} right}

d) 2x^3 + 5x^2 - 3x = 0

Leftrightarrow xleft( {2x^2 + 5x - 3} right) = 0

Leftrightarrow x(2x^2 + 6x - x - 3) = 0

Leftrightarrow xleft[ 2xleft( {x + 3 right) - left( x + 3 right)} right] = 0

Leftrightarrow xleft( x + 3 right)left( 2x - 1 right) = 0

Leftrightarrow left[ matrix{{x = 0 cr x + 3 = 0 cr 2x - 1 = 0 cr} } right. Leftrightarrow left[ matrix{{x = 0 cr x = - 3 cr {x =dfrac12} cr} } right.

Vậy phương trình có ba nghiệm x = 0;; x = -3;; x =dfrac12.

Bài 52 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) dfrac12x - 3 - dfrac3{xleft( {2x - 3 right)}} = dfrac5x

b) dfracx + 2x - 2 - dfrac1x = dfrac2{xleft( {x - 2 right)}}

c) dfracx + 1x - 2 + dfracx - 1x + 2 = dfrac{{2left( {x^2 + 2} right)}}{{x^2 - 4}}

d) left( 2x + 3 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)= left( x - 5 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)

Xem gợi ý đáp án

a) dfrac12x - 3 - dfrac3{xleft( {2x - 3 right)}} = dfrac5x

ĐKXĐ: x ne 0;x ne dfrac32

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

dfracx{x.(2x - 3)} - dfrac3{xleft( {2x - 3 right)}} = dfrac{5.(2x - 3)}{x.(2x - 3)}

Leftrightarrow dfrac{x - 3}{xleft( {2x - 3 right)}} = dfrac{5.(2x - 3)}{x.(2x - 3)}

Khử mẫu ta được:

x - 3 = 5left( 2x - 3 right)

Leftrightarrow x - 3 = 10x - 15

Leftrightarrow- 9x = - 12

Leftrightarrow x = dfrac{ - 12}{ - 9}

Leftrightarrow x = dfrac43 ( thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình có nghiệm x = dfrac43.

b) dfracx + 2x - 2 - dfrac1x = dfrac2{xleft( {x - 2 right)}}

ĐKXĐ: x ne 0;;x ne 2

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

dfrac{x(x + 2)}{x(x - 2)} - dfracx - 2{x(x - 2)} = dfrac2{xleft( {x - 2 right)}}

Leftrightarrow dfrac{x(x + 2) - (x - 2)}{x(x - 2)} = dfrac2{xleft( {x - 2 right)}}

Khử mẫu ta được: xleft( x + 2 right) - left( x - 2 right) = 2

Leftrightarrow x^2 + 2x - x + 2 = 2

Leftrightarrow x^2 + x = 0

Leftrightarrow x left( x + 1 right) = 0

Leftrightarrow left[ matrix{{x = 0 cr x + 1 = 0 cr} Leftrightarrow left[ matrix{{x = 0text(loại) cr x = - 1 text(thỏa mãn)cr} } right.} right.

Vậy phương trình có nghiệm x =-1

c) dfracx + 1x - 2 + dfracx - 1x + 2 = dfrac{{2left( {x^2 + 2} right)}}{{x^2 - 4}}

ĐKXĐ: x ne 2;; x ne - 2

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

dfrac{(x + 1)(x + 2)}{{x^2 - 4}} + dfrac{(x - 1)(x - 2)}{{x^2 - 4}} = dfrac{{2left( {x^2 + 2} right)}}{{x^2 - 4}}

Leftrightarrow dfrac{(x + 1)(x + 2) + (x - 1)(x - 2)}{{x^2 - 4}} = dfrac{{2left( {x^2 + 2} right)}}{{x^2 - 4}}

Khử mẫu ta được:

Leftrightarrow left( x + 1 right)left( x + 2 right) + left( x - 1 right)left( x - 2 right) = 2left( {x^2 + 2} right)

Leftrightarrow x^2 + x + 2x + 2 + x^2 - x - 2x + 2 =2x^2 + 4

Leftrightarrow 2x^2 + 4 = 2x^2 + 4

Leftrightarrow 0x = 0 left( textluôn đúng forall x inmathbb R right)

Mà ĐKXĐ: x ne pm 2

Vậy phương trình có vô số nghiệm x inmathbb R;x ne 2;x ne - 2.

d) left( 2x + 3 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)= left( x - 5 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)

ĐKXĐ: x ne dfrac27

Phương trình đã cho tương đương với:

left( 2x + 3 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)  left( x - 5 right)left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)=0

Leftrightarrow left( dfrac{{3x + 8}{2 - 7x} + 1} right)left( 2x + 3 - x + 5 right) = 0

Leftrightarrow left( dfrac{{3x + 8 + 2 - 7x}{2 - 7x}} right)left( x + 8 right) = 0

Leftrightarrow left( dfrac{{10 - 4x}{2 - 7x}} right)left( x + 8 right) = 0

Leftrightarrow left[ matrixdfrac{{10 - 4x{2 - 7x}} =0cr x + 8 = 0 cr}right.

Rightarrow left[ matrix{10 - 4x = 0 cr x + 8 = 0 cr}right.

Leftrightarrow left[matrix{{x = dfrac52}text( thỏa mãn) cr x = - 8text(thỏa mãn) cr} right.

Cả hai giá trị đều thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy phương trình có hai nghiệm: x = dfrac52;; x = - 8

Bài 53 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải phương trình:

dfracx + 19 + dfracx + 28 = dfracx + 37 + dfrac{x + 4}6

Xem gợi ý đáp án

Cộng 2 vào hai vế của phương trình, ta được:

dfracx + 19 + 1 + dfracx + 28 + 1 = dfracx + 37 + 1 + dfrac{x + 4}6 + 1

( Leftrightarrow dfracx + 109 + dfracx + 108 = dfracx + 107 + dfracx + 106

Leftrightarrow dfracx + 109 + dfracx + 108 - dfracx + 107 - dfracx + 106=0

Leftrightarrow left( x + 10 right)left( {dfrac19 + dfrac18 - dfrac17 - dfrac16} right) = 0kern 1pt;(*)

dfrac19 < dfrac17;dfrac18 < dfrac16 nên dfrac19 + dfrac18 - dfrac17 - dfrac16 < 0

(*) Leftrightarrow x+10 = 0

Leftrightarrow x= -10

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -10.

Bài 54 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2)

Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2 km/h.

Xem gợi ý đáp án

Gọi x (km) là khoảng cách giữa hai bến A và B, với x > 0.

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: dfracx4, (km/h)

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là: dfracx5,, (km/h)

Vận tốc dòng nước là: 2 km/h

Hiệu vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước, do đó:

dfracx4 - dfracx5 = 2.2

Leftrightarrow dfrac{5.x}{20} - dfrac{4.x}{20} = dfrac{80}{20}

Leftrightarrow 5{rmx} - 4{rmx} = 80

Leftrightarrow x = 80 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy khoảng cách giữa hai bến A và B là 80 km).

(Giải thích tại sao hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước:

Nếu gọi vận tốc canô là v (km/h), vận tốc dòng nước là a (km/h), ta có:

Khi xuôi dòng: vận tốc canô là: v + a

Khi ngược dòng: vận tốc canô là: v – a

Hiệu vận tốc = v + a – (v – a) = 2.a hay chính là 2 lần vận tốc dòng nước.)

Bài 55 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2)

Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?

Xem gợi ý đáp án

Gọi x (g) là khối lượng nước phải pha thêm, với x > 0.

Khối lượng dung dịch mới: 200 + x (g)

Vì dung dịch mới có nồng độ 20% nên ta có phương trình:

eqalign{
& {50 over 200 + x} = {20 over 100} cr
& Leftrightarrow {50 over 200 + x} = 1 over 5 cr
& Leftrightarrow {5.50 over {5left( 200 + x right)}} = {200 + x over {5left( 200 + x right)}} cr
& Rightarrow 250 = 200 + x cr
& Leftrightarrow x = 250 - 200 cr
& Leftrightarrow x = 50 text(thỏa mãn)cr}

Vậy phải pha thêm 50g nước thì được dung dịch chứa 20% muối.

Bài 56 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2)

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng nhiều điện thì giá mỗi số điện (1kw/h) càng tăng lên theo các mức như sau:

Mức thứ nhất: Tính cho 100 số điện đầu tiên;

Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đắt hơn 150 đồng so với mức thứ nhất;

Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).

Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết 165 số điện và phải trả 95700 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu?

Xem gợi ý đáp án

Gọi x (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất x>0.

Nhà Cường dùng hết 165 số điện mà 165= 100 + 50 + 15

Như vậy nhà Cường phải đóng cho 100 số điện ở mức 1, 50 số điện ở mức 2 và 15 số điện ở mức 3.

Số tiền phải trả ở mức 1 là: 100x (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 2 là: 50(x + 150) (đồng).

Số tiền phải trả ở mức 3 là: 15(x + 150 +200)=15(x + 350) (đồng).

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là:

100x + 50(x + 150) + 15(x + 350)

= 100x + 50x + 7500 + 15x + 5250

= 165x + 12750

Số tiền thuế VAT là (165 x+12750). 10% = (165 x+12750).0,1

Vì tổng số tiền phải trả là 95700 đồng nên ta có:

165x + 12750 + (165x + 12750).0,1 = 95700

Leftrightarrow (165x + 12750) (1 + 0,1) = 95700

Leftrightarrow (165x + 12750).1,1 = 95700

Leftrightarrow (165x + 12750) = 95700:1,1

Leftrightarrow 165x + 12750 = 87000

Leftrightarrow 165x = 87000 - 12750

Leftrightarrow 165x = 74250

Leftrightarrow x = 74250:165

Leftrightarrow x = 450 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy giá mỗi số điện ở mức thứ nhất là 450 đồng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ VNExpress

VNExpress
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ soha.vn

soha.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ vov.vn

vov.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 rồi nhỉ? Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 từ facebook.com

facebook.com
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
cách Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
hướng dẫn Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2
Giải Bài 52 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2 miễn phí

Scores: 4.4 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn