Top 18+ Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ lớp 9 Ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Bạn đang tìm kiếm về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ lớp 9 Ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Phương pháp giải phương trình vô tỉ lớp 9 là tài liệu hữu ích, tổng hợp 34 trang, tuyển tập toàn bộ kiến thức lý thuyết về phương pháp, bài tập phương trình vô tỉ có đáp án chi tiết kèm theo.

Chuyên đề phương trình vô tỉ được biên soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Với mỗi phương pháp giải lại bao gồm nhiều dạng bài tập tổng hợp với nhiều câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng và luyện giải đề để học tốt Toán 9. Nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

I. Phương pháp 1: Nâng lũy thừa

A. Lí thuyết

1/ sqrtf(x)=sqrtg(x) Leftrightarrowleft\begin{arraylf(x) geq 0 \ g(x) geq 0 \ f(x)=g(x)endarrayright.

2/ sqrtf(x)=g(x) Leftrightarrowleft\begin{arraylg(x) geq 0 \ f(x)=g^2(x)endarrayright.

3/ sqrtf(x)+sqrtg(x)=sqrth(x) Leftrightarrowleft\begin{arraylf(x) geq 0 \ g(x) geq 0 \ f(x)+g(x)+2 sqrtf(x) cdot g(x)=h(x)endarrayright.

4 / sqrt[2 n]f(x)=sqrt[2 n]g(x) Leftrightarrowleft\begin{arraylf(x) geq 0 \ g(x) geq 0 \ f(x)=g(x)endarray quadleft(n in N^*right)right.

5/ sqrt[2 n]f(x)=g(x) Leftrightarrowleft\begin{arraylg(x) geq 0 \ f(x)=g^2 n(x)endarray quadleft(n in N^*right)right.

B. Bài tập

Bài 1: Giải phương trình: sqrtx+1=x-1 (1)

HD: (1) Leftrightarrowleft\begin{arraylx-1 geq 0 \ x+1=(x-1)^2endarray

Leftrightarrowleft\begin{arraylx geq 1 \ x^2-3 x=0endarray Leftrightarrowleft\begin{arraylx geq 1 \ x=3endarray Leftrightarrow x=3right.right.right.

Bài 2: Giải phương trình: x-sqrt2 x+3=0

Bài 3: Giải phương trình:sqrtx+4-sqrt1-x=sqrt1-2 x

HD: Ta có: sqrtx+4-sqrt1-x=sqrt1-2 x Leftrightarrow sqrtx+4=sqrt1-2 x+sqrt1-x

Leftrightarrowleft\begin{arrayl1-2 x geq 0 \ 1-x geq 0 \ x+4=1-2 x+1-x+2 sqrt(1-2 x)(1-x)endarrayright.

Leftrightarrowleft\begin{arraylx leq frac12 \ 2 x+1=sqrt{2 x^2-3 x+1}endarray

Leftrightarrowleft\begin{arraylx leq frac12 \ 2 x+1 geq 0 \ (2 x+1)^2=2 x^2-3 x+1endarray Leftrightarrowleft\begin{arraylfrac-12 leq x leq frac12 \ x^2+7 x=0endarray Leftrightarrowleft\begin{arraylfrac-12 leq x leq frac12 \ {left[beginarraylx=0 \ x=-7endarray Leftrightarrow x=0right.}endarrayright.right.right.right.

Bài 4: Giải phương trình: sqrtx-2-3 sqrt{x^2-4}=0

HD: ĐK: left\begin{arraylx-2 geq 0 \ x^2-4 geq 0endarray Leftrightarrow x geq 2(1)right.

Leftrightarrow sqrtx-2-3 sqrt(x-2)(x+2)=0

Leftrightarrowleft[beginarray l
sqrt { x - 2 = 0 } \
( 1 - 3 sqrt { x + 2 ) = 0 }
endarray Leftrightarrow left[beginarrayl
x=2 \
x=frac-179
endarrayright.right.

Kết hợp (1) và (2) ta được: mathrmx=2

Bài 5. Giải phương trình : sqrtsqrt{3-x}=x sqrtsqrt3+x

HD:Đk:0 leq x leq sqrt3 khi đó pt đã cho tương đương:

x^3+sqrt3 x^2+x-sqrt3=0 Leftrightarrowleft(x+frac1sqrt3right)^3=frac10{3 sqrt3} Leftrightarrow x=frac{sqrt[3]10-1}sqrt3
Bài 6. Giải phương trình sau : 2 sqrtx+3=9 x^2-x-4

HD:Đk: x geq-3 phương trình tương đương :

(1+sqrt3+x)^2=9 x^2 Leftrightarrowleft[beginarray l
sqrt { x + 3 + 1 = 3 x } \
sqrt { x + 3 + 1 = - 3 x }
endarray Leftrightarrow left[beginarrayl
x=1 \
x=frac-5-sqrt{97}18
endarrayright.right.

Bài 7. Giải phương trình sau : 2+3 sqrt[3]{9 x^2(x+2)}=2 x+3 sqrt[3]{3 x(x+2)^2}

HD:mathrmpt Leftrightarrow(sqrt[3]x+2-sqrt[3]3 x)^3=0 Leftrightarrow x=1

Bài 8. Giải và biện luận phương trình:sqrt{mathrmx^2-4}=mathrmx-mathrmm

………..

II. Phương pháp 2: Đưa về phương trình tuyệt đối

A,. Kiến thức

Sử dụng hằng đẳng thức sau

sqrt{f^2(x)}=g(x) Leftrightarrow|f(x)|=g(x) Leftrightarrow begincasesf(x)=g(x) & (f(x) geq 0) \ f(x)=-g(x) & (f(x)<0)endcases

B. Bài tập

Bài 1: Giải phương trình: sqrt{mathrmx^2-4 mathrmx+4}+mathrmx=8(1)

underlinemathrmHD:(1) Leftrightarrow sqrt{(mathrmx-2)^2}=8-mathrmx quad Leftrightarrow|mathrmx-2|=8-mathrmx

– Nếu x<2:(1) Rightarrow 2-x=8-x (vô nghiệm)

– Nếu mathrmx geq 2:(1) Rightarrow mathrmx-2=8-mathrmx Leftrightarrow mathrmx=5 (thoả mãn) Vậy: mathrmx=5

Bài 2: Giải phương trình

sqrt{x+2+2 sqrtx+1}+sqrt{x+10-6 sqrtx+1}=2 sqrt{x+2-2 sqrtx+1} (2)

underlineH D:(2) Leftrightarrowleft\begin{arraylx+1 geq 0 \ sqrt{x+1+2 sqrtx+1+1}+sqrt{x+1-2.3 sqrtx+1+9}=2 sqrt{x+1-2 sqrtx+1+1}endarrayright.

Leftrightarrowleft\begin{arraylx geq-1 \

sqrtx+1+1+|sqrtx+1-3|=2|sqrtx+1-1|endarrayright.

Đặtmathrmy=sqrt{mathrmx+1}(mathrmy geq 0) Rightarrow phương trình left(^*right) đã cho trở thành: mathrmy+1+|mathrmy-3|=2|mathrmy-1|

– Nếu 0 leq mathrmy<1: mathrmy+1+3-mathrmy=2-2 mathrmy Leftrightarrow mathrmy=-1 (loại)

– Nếu 1 leq mathrmy leq 3: mathrmy+1+3-mathrmy=2 mathrmy-2 Leftrightarrow mathrmy=3

– Nếu mathrmy>3: mathrmy+1+mathrmy-3=2 mathrmy-2 (vô nghiệm)

Với mathrmy=3 Leftrightarrow mathrmx+1=9 Leftrightarrow mathrmx=8 (thoả mãn)

Vậy: mathrmx=8

Bài 3: Giải phương trình: sqrtx-2+sqrt2 x-5+sqrtx+2+3 sqrt2 x-5=7 sqrt2

mathrmHD: Ð mathrm~K: x geq frac52
mathrmPT Leftrightarrow sqrt2 x-5+2 sqrt{2 x-5+1}+sqrt2 x-5+6 sqrt{2 x-5+9}=14

Leftrightarrow|sqrt2 x-5+1|+|sqrt2 x-5+3|=14 Leftrightarrow sqrt2 x-5=5 Leftrightarrow x=15 (Thoả mãn) Vậy: x=15

Bài 4: Giải phương trình: sqrtx+2 sqrtx-1+sqrtx-2 sqrtx-1=2

HD:ĐK:x geq 1

mathrmPt Leftrightarrow sqrtx-1+2 sqrt{x-1+1}+sqrtx-1-2 sqrt{x-1+1}=2 Leftrightarrow sqrtx-1+1+|sqrtx-1-1|=2

Nếu x>2 pt Leftrightarrow sqrtx-1+1+sqrtx-1-1=2 Leftrightarrow x=2 (Loại)

Nếu x leq 2 mathrmpt Leftrightarrow sqrtx-1+1+1-sqrtx-1=2 Leftrightarrow 0 x=0 (Luôn đúng với forall x)

Vậy tập nghiệm của phương trình là:S=x in R mid 1 leq x leq 2

…………………

III. Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ

1. Phương pháp đặt ẩn phụ thông thường

Đối với nhiều phương trình vô vô tỉ, để giải chúng ta có thể đặt t=f(x) và chú ý điều kiện của t nếu phương trình ban đầu trở thành phương trình chứa một biến t quan trọng hơn ta có thể giải được phương trình đó theo t thì việc đặt phụ xem như “hoàn toàn”.

Bài 1. Giải phương trình: sqrt{x-sqrt{x^2-1}}+sqrt{x+sqrt{x^2-1}}=2

HD: Điều kiện: x geq 1

Nhận xét. sqrt{x-sqrt{x^2-1}} cdot sqrt{x+sqrt{x^2-1}}=1

Đặt t=sqrt{x-sqrt{x^2-1}} thì phương trình có dạng: t+frac1t=2 Leftrightarrow t=1. Thay vào tìm được x=1x=1-sqrt2 và x=2+sqrt3

Bài 2. Giải phương trình: 2 x^2-6 x-1=sqrt4 x+5

HD: Điều kiện: x geq-frac45

Đăt t=sqrt4 x+5(t geq 0) thì x=frac{t^2-5}4. Thay vào ta có phương trình sau:

beginaligned

2 cdot frac{t^4-10 t^2+25}16 &-frac64left(t^2-5right)-1=t Leftrightarrow t^4-22 t^2-8 t+27=0 \

Leftrightarrow &left(t^2+2 t-7right)left(t^2-2 t-11right)=0

endaligned

Ta tìm được bốn nghiệm là: t_1,2=-1 pm 2 sqrt2 ; t_3,4=1 pm 2 sqrt3

Do t geq 0 nên chỉ nhận các giá trị t_1=-1+2 sqrt2, t_3=1+2 sqrt3

Từ đó tìm được các nghiệm của phương trình 1 :x=1-sqrt2 và x=2+sqrt3

Cách khác: Ta có thể bình phương hai vế của phương trình với điều kiện 2 x^2-6 x-1 geq 0

Ta được: x^2(x-3)^2-(x-1)^2=0, từ đó ta tìm được nghiệm tương ứng.

Đơn giản nhất là ta đặt : 2 y-3=sqrt4 x+5 và đưa về hệ đối xứng (Xem phần đặt ẩn phụ đưa về hệ)

Bài 3. Giải phương trình sau: x+sqrt{5+sqrtx-1}=6

HD: Điều kiện: 1 leq x leq 6

Đặt y=sqrtx-1(y geq 0) thì phương trình trở thành:

beginaligned

&y^2+sqrty+5=5 Leftrightarrow y^4-10 y^2-y+20=0 text ( với \

&y leq sqrt5) Leftrightarrowleft(y^2+y-4right)left(y^2-y-5right)=0 Leftrightarrow y=frac1+sqrt{21}2left(text loại), y=frac-1+sqrt{17}2right.

endaligned

Từ đó ta tìm được các giá trị của x=frac11-sqrt{17}2

Bài 4. Giải phương trình sau : x=(2004+sqrtx)(1-sqrt{1-sqrtx})^2

HD: mathrm~K: 0 leq x leq 1

Đặt y=sqrt{1-sqrtx} thì phương trình trở thành:

2(1-y)^2left(y^2+y-1002right)=0 Leftrightarrow y=1 Leftrightarrow x=0

Bài 5. Giải phương trình sau : x^2+2 x sqrt{x-frac1x}=3 x+1

HD:Điều kiện: -1 leq x<0

Chia cả hai vế cho x ta nhận được :x+2 sqrt{x-frac1x}=3+frac1x. Đặt t=x-frac1x, ta giải được.

Bài 6. Giải phương trình :x^2+sqrt[3]{x^4-x^2}=2 x+1

HD: x=0 không phải là nghiệm, Chia cả hai vế cho x ta được:left(x-frac1xright)+sqrt[3]{x-frac1x}=2

Đặt mathrmt=sqrt[3]{x-frac1x}, Ta có : t^3+t-2=0 Leftrightarrow t=1 Leftrightarrow x=frac{1 pm sqrt5}2

Bài 7. Giải phương trình: 3 x^2+21 x+18+2 sqrt{x^2+7 x+7}=2

HD: Đặt y =sqrt{x^2+7 x+7} ; y geq 0

Phương trình có dạng: 3 y^2+2 y-5=0 Leftrightarrowleft[beginarrayly=frac-53 \ y=1endarray Leftrightarrow y=1right.

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ VNExpress

VNExpress
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ soha.vn

soha.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ vov.vn

vov.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ afamily.vn

afamily.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ coccoc.com

coccoc.com
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ rồi nhỉ? Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ từ facebook.com

facebook.com
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ

Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
cách Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
hướng dẫn Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ
Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Đặt Ẩn Phụ miễn phí

Scores: 4.7 (181 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn